AŞIRI TERLEME TEDAVİSİ

asiriTerleme

A??r? koltukalt? terlemesi veya hiperhidroz baz? ki?ilerde görülen ve bu ki?ilerin ya?ant?s?n? olumsuz yönde etkileyen bir durumdur. Terleme içn daha önce yap?lan tedaviler umut vaad edici de?ildir. Günümüzde BOTOX koltuk alt? terlemesini güvenli bir ?ekilde tedavi etmektedir. Tedavi ile ula??lan belirgin ve güvenli etki hastalar?n ya?am kalitesini artt?rmaktad?r.Geçmi?te hiperhidroz a?a??daki yöntemlerle tedavi edilmekteydi: 
– Aluminyum hidroksit içeren preperatlar?n kullan?m? yanma ve tahri? riskinin olmas? ve de etkisinin yetersiz olmas? nedeniyle yayg?n kullan?lmamktad?r.
– ?ontoforez denen elektrik ak?m?n?n uyguland??? tedavi yöntemi elve ayak terlemeasinin tedavisinde uygundur, fakat koltukaltlar? için uygulanamaz. 
Yukar?daki yöntemlerin etkisiz ve zor yöntemler olmas?, BOTOX’u avantajl? duruma getirmi?tir.Terleme miktar? ter bezlerini uyaran sinirlerle kontrol edilir. BOTOX bu sinir uçlar?nda uyar?y? sa?layan asetilkolin sal?n?m?n? inhibe eder. Böylece ter bezlerine uyar? ula?mad???ndan ter salg?s? olu?maz.

BOTOX tedavisi muayene ?artlar?nda 30 dakika içinde uygulan?r.lokal anestezik krem koltuk altlar?na i?lem öncesi uygulan?r, di?er tür anesteziye ihtiyaç duyulmaz. Herbir koltukalt?na seri enjeksiyonlarla  BOTOX enjekte edilir. Tedavinin etkisi birkaç saat veya gün içinde ortaya ç?kar. Etkisi 6-10 ay devam eder, bazen bir y?la kadar uzayabilir.

BOTOX hiperhidroz tedavisinde oldukça güvenli bir yöntemdir. Enjeksiyon ter bezlerinin yo?un oldu?u yüzeyel deriye yap?l?r. Dolay?s?yla alttaki gev?etici etkisi yoktur. Ayr?ca BOTOX ‘ un di?er deri bölgelerinde terlemeyi artt?r?c? ve vücut ?s? regülasyonunu bozucu etkisi yoktur. Sonuç olarak Dermatologlar hiperhidroz tedavisinde BOTOX’ u güvenle tavsiye etmektedirler.

 Matt Dumba Authentic Jersey

ÜST