BAZAL METABOLİZMA HIZI ÖLÇÜMÜ

bazalOlcumu

Kan Tahlilleri ve B?A Ölçümü

B?A (B?YOELEKTR?K ?MPEDANS ANAL?Z?)

Bireylerin vücut ya? oran?; ya?a, boya, cinsiyete ve a??rl??a ba?l? olarak farkl? de?erlerde olur. Vücut bile?enleri aras?nda ya? dokusu önemli bir yer tutar. Ya? dokusu d???nda vücut a??rl??? kas, kemik ve su a??rl???ndan ibarettir. ?i?manl?k durumunun saptanmas?nda ve s?n?fland?r?lmas?nda vücut bile?enlerinin analizi önemlidir. Vücut bile?enlerinin belirlenmesinde kullan?lan yöntemlerden biri de “Biyoelektrik Impedans Analizi” (B?A)dir.

B?YOELEKTR?K ?MPEDANS ANAL?Z? (B?A) ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR?

Ya?s?z doku kitlesi ve ya??n elektriksel geçirgenlik fark?na dayal? bir analiz yöntemidir. B?A ile ölçülen elektriksel ve biyolojik parametreler ki?iden ki?iye de?i?iklik gösterir. B?A cihaz?n?n elektrik ak?m? 50kHz frekansa sahip 800mA’lik bir ak?md?r. Kaynak ve dedektör olarak isimlendirilen iki elektrodu vard?r. Cihaz vücutta ohm kanununa göre farkl? noktalar aras?nda gerilim olu?turur. Uygulama s?ras?nda elektrotlar el ve ayak bile?ine yerle?tirilir. Elektrik ak?m? vücuttaki iletken materyeller arac?l???yla iki elektrot aras?nda akar. Ak?m? fiziksel olarak ta??yan vücut bile?enleri sodyum, potasyum gibi iyonlard?r. Bu iletken materyaller kan ve idrarda yüksek, kaslarda orta, kemik,ya? ve havada dü?ük oranda bulunur.

Elektrik ak?m? esas olarak ta??y?c?l??? yüksek olan materyaller içinden geçer. Gövde gibi vücudun geni? bölgelerinde ak?ma, rezistans daha dü?üktür. Vücudun ön kol gibi bölümlerinde yüksek bir rezistans vard?r.

B?A, duyarl? elektrotlar aras?ndaki yol üzerinde ortaya ç?kan voltaj? ölçer. Bu voltaj el bile?inden ayak bile?ine kadar olan yolda yükün ünitesi ba??na harcanan enerjiyi gösterir. Ak?m?n geçti?i yol vücut tipi, elektrolitler ve s?v? da??l?m?ndaki farkl?l?klar nedeniyle ki?iler aras?nda de?i?iklikler gösterir. B?A cihaz? ile vücut ya? yüzdesi (%), ya? a??rl???, ya?s?z doku oran? ve a??rl???, toplam vücut a??rl???n?n % olarak s?v? seviyesi, toplam vücut su miktar?, bazal metabolik oran (tahmini), ortalama enerji gereksinimi(tahmini), beden kitle endeksi, ak?m geçi?ine kar?? vücut direnci (impedans) saptan?r.

B?A ile de?erlendirilecek ki?inin;
Testten en az 4-5 saat öncesinde hiçbir ?ey yememi? ve içmemi? olmas?, Testten 12 saat öncesinde hiçbir egzersiz yapmam?? olmak, Testten önceki 24 saat içerisinde alkol ve kafein içeren içecek ve yiyecekleri tüketmemesi, test sonuçlar?n?n do?ru olarak de?erlendirilmesi aç?s?ndan önemlidir.  Test, hamileliklerinin ilk dönemlerinde olanlara ve kalp pili ta??yan ki?ilere tavsiye edilmemektedir. Ascit, periferal ödem, travma, yan?k, sepsis ve diyaliz s?ras?nda, vücut s?v? da??l?m?n?n de?i?ti?i durumlarda B?A analizi geçerli de?ildir. B?A cihaz?, ölçüm kolayl???, ta??nabilirli?i, maliyetinin nispeten dü?ük olmas? ve güvenilirli?i nedeniyle vücut bile?enlerinin belirlenmesine yönelik di?er kompleks yöntemlere tercih edilmektedir.

KAN TAHL?LLER?

Zay?flama program?na ba?lamadan önce, ki?inin varsa hastal?klar? bilinmek zorundad?r.Ayr?nt?l? olarak geçmi?te geçirdi?i rahats?zl?klar?n öyküsü de al?r. Bu nedenle, en az?ndan birkaç parametrelik tahlil yap?lmal?d?r. E?er bilinen bir hasatl?k durum varsa ona göre daha ayr?nt?l? tahliller de yap?lmal?d?r.Çünkü, zay?flamaya engel bir durum daha önceden bilinmeli, hastal?klar?n tedavi edilmesi ve kontrollerin düzenli olmas? sa?lanmal?d?r.

 Josh Rosen Authentic Jersey

ÜST