BIO EXPANDER

bioex


2 formüllü hyaluronik asittir. Hem volüm içeren çapraz ba?l? hyaluronic asit, hem de cilde su ve nem veren saf hyaluronic asit içerir.

?çeri?inde protein ve nükleik asit içermedi?i için, di?er dolgulardan farkl? olarak organik bir üründür. S?k tercih edime sebebi de budur!
Bu formülü içeren tek ürün; piyasada ?dea firmas?n?n Bioexpander gençlik a??s?d?r.

Gençlik A??s?n?n Göz Çevresi Formu Nedir?
Botoks istemeyen ve göz çevresi ince k?r???kl?klar? olanlarda, bu a??n?n ACP formunu kullan?l?yoruz. Acp;ince k?r???kl?klar?n içine su çekerek k?r???kl?klar? aç?yor. Göz çevresi botoks uygulamas?ndan 15 gün sonra göz alt?nda kalan ince kar???kl?klara da s?kça uygulan?yor. Tekrar? 6 ayda bir yap?labilir.

Gençlik A??s?n?n IAL Formu Nedir?
Ciltte matl?k, donukluk, nem ve elastikiyet kayb? olanlarda bu a??n?n IAL formunu uyguluyoruz. Cilde nem, parlakl?k ve elastikiyet veriyor. 15 günde 1 toplam 3 seans uygulan?yor.

Bio Expander Formu Nedir?

IAL Sistem’in daha ileri bir versiyonu. 25’li ya?lardan itibaren cilde nem, parlakl?k kazand?ran, sarkmalar? önleyen hücreler azal?r. K?r???kl?k ve çökmeler görülmeden bunlar?n yerine koyarsak ya?anma sürecini yava?latm?? oluruz. Bio Expander bu amaca hizmet eden son yeniliklerden biri. Düz ve çapraz ba?lara sahip bir ürün. Düz ba?lar nem ve elastikiyet, ça?raz ba?lar hacim kazand?r?yor. Bu sayede, yüz ?ekli dengeli yap?lan?yor. Bu sistem, cilt alt?na kolayca yerle?erek zamanla deforme olan, çöken, k?r??an dokular? destekliyor, hacim kazand?r?yor. Üstelik do?al bir görüntü elde ediliyor ve ciltte operasyon izi olmuyor. O da yüzde 100 saf hyalüronik asitten olu?uyor. Protein ve nükle?ik asit içermedi?i için son derece sa?l?kl? ve güvenilir. Nodül olu?turmuyor, vücudunuzdan bir parça gibi duran hacimli bir etki sa?l?yor.

Kullan?m alanlar? neler?

Yanak bo?luklar?, al?n kenarlar?, göz çevresi çukuru ve çene ovalinin yan? s?ra dekolte, el üstleri ve al?nda da hacim etkisi nedeniyle uygulanabiliyor. Konsantre içeri?inden dolay? çok az miktarda uygulanarak ayn? etkiyi yarat?yor. Hacim ve nemlendirme oran?, Bio Expander’ da daha yüksek.

Hangi cilt sorunlar? için uygulanmaktad?r?

D?? ko?ullar nedeniyle zarar görmü?, donuk, cans?z, gözeneklerin gere?inden fazla aç?k oldu?u ciltlerde kullan?l?r. Ayr?ca; derin olup cilde fazla yerle?memi? k?r???kl?klarda, özellikle yanaklardaki doku erimesinde, dudak kenar?ndaki sarkmalarda da etkilidir.

Uygulama s?kl??? nedir?

15-20 dakikal?k bir sürede, gerekli görülen bölgelere, lokal anestetik kremden sonra uygulan?r. Y?lda 2 kez tekrarlan?rsa etkisi sürer.

Sonuçlar? ne zaman ortaya ç?kar?

??lem biter bitmez hacim etkisi görülür. Hafif bir kapat?c?yla ayn? ak?am d??ar? da ç?k?l?r. Nemlilik etkisi ise ertesi günden itibaren gözlemlenir. Üstelik mimiklerinizle birlikte dolgular da hareket etti?i için yapay bir görünüm olu?maz, do?al hatlara sahip olursunuz.

Yan etkileri var m??

Yan etkisi yok. Ancak enjeksiyona ba?l? i?ne etkisiyle çok ufak k?zar?kl?k olabilir. Uygulamadan sonraki bir – iki saat içinde bütün etkiler yok olur. Tedavi süresince hasta bol su içmeli, beslenmesine ve ya?am?na özen göstermelidir.

 Nathan Beaulieu Jersey

ÜST