BOTOX

Botoks Y?lan Zehiri midir?
Hay?r, mikroskobik görüntüsü benzer, yukar?daki tarif do?ru olan tariftir.
Özellikle t?p alan?nda ilk kullan?mlar felçli hastalarda 1953’de olmu? ve ard?ndan strabismus (?a??l?k) tedavisinde kullan?larak bu hastalarda göz etraf? k?r???kl?klar?nda gerileme ve ilerlememe tespit edilmi?tir. Bunun üzerine 1980’lerde kozmetik alanda botox ilk kez kullan?lm??t?r. 1995’den beri ülkemizde kozmetik amaçla yayg?n olarak uygulanmaktad?r.

Botox uygulamas? sonras? günlük hayat?ma devam edebilir miyim?
??lem sonras? enjeksiyon yerinde ya hiçbir belirti yoktur veya en çok yar?m saat sürecek sinek ?s?r??? benzeri ufak k?zar?k alanlar vard?r.
Botox uygulama sonras? e?er uzman ellerdeyseniz dikkat çekici ?a?k?n bak??lara sahip olmazs?n?z.
Botox i?lemine karar verdi?inizde lütfen tercih etti?iniz hekimin dal?nda uzman, uygulama alan?ndaki tecrübesinin yeterlili?ine, hangi ilac? kulland???na, klini?in sterilitesine dikkat ediniz. ??lem tekrarlar?n? mümkünse ayn? hekimle devam ettiriniz. Erken ve gereksiz uygulama ve rötü?ler sonucunda sonraki uygulamalarda vücutta i?lemi kabul etmeme ortaya ç?kabilece?ini bilerek gereksiz ve erken tekrarlardan kaç?n?n?z.

Botoks Neden Uygulan?r?
Mimik kaslar?n neden oldu?u al?n k?r???kl?klar?, ka? çatma,göz çevresi k?r???kl?klar? ve Ka? dü?üklü?ü, ki?iyi oldu?undan daha sert ve yüz ifadesini as?k gösterir. Ki?isel imaj?n ve pozitif görünmenin daha çok önem kazand??? günümüzde, hastalar?m?z?n da zamanla botoksa ilgisini artt?rm??t?r.
Botoks sonras? en çok, yüzdeki yorgun ifadenin ortadan kalkt???n? görüyoruz. Botoksun en güzel cevab?; yüze fresh ve dinlenmi? bir görüntü kazand?rmas?d?r.

Botoks Hangi Bölgelere Uygulan?r?
-Al?n bölgesi
-Ka? ortas?
-Göz çevresi, kaz ayaklar?

Göz kapa?? ve ka? dü?üklü?ünde botoksun yeri
Çok ilerlememi? göz kapa?? ve ka? dü?üklü?ünde botoks uyguluyoruz. Göz kapa?? ve ka?lar?n dü?ük olmas?, ki?iye hüzünlü ve as?k bir ifade verir.
Botoks uygulamas? sonras? göz kapa?? ve ka? mesafesindeki aç?lma, yüz ifadesini de olumlu anlamda de?i?tiriyor. Ka? yap?s? dü?ük olanlarda, botoks tedavisiyle ka? kald?rma yapabiliyoruz.

Botoks Fiyatlar? Neye Göre De?i?ir?
Kullan?lan botoksun markas?na ve merkeze göre fiyat de?i?ebiliyor. Biz klinikte orijinal Botoks markas? olan Allergan marka Botoks kullan?yoruz, rahatl?kla doktorunuza hangi markay? kullanaca??n? sormal?s?n?z!
botox_ic1

Botoxun yan etkisi var m?d?r?
Botoxun kan suland?r?c? ilaç kullan?m?na ba?l? olu?abilecek morluk harici bilinen ciddi bir yan etkisi bildirilmemi?tir. Bu ilaç kullan?mlar?ndan sonra i?lem için bir hafta beklenmesi daha garanti olacakt?r.

Botoxun kozmetik harici dermatolojik kullan?m? var m??
Kozmetik kullan?m haricinde botox özellikle koltuk alt? ve el-ayak terlemesi tedavisinde de yayg?n olarak kullan?lmaktad?r. Uygulama sonras? koltuk alt?nda 6-8 ay, el-ayakta da 8-12 ay süreyle terleme bloke edilebilmektedir.
Migrende Botoksun Yeri

Botoks Nedir, Niçin Yap?l?r?
Kas spazm?n? ve minik kaslar?n?n hareketini azaltarak belli noktalara yap?lan botoks enjeksiyonudur.

 Doug Flutie Authentic Jersey

ÜST