ÇİL TEDAVİSİ

cilTedavisi

Çil ve güne? ???nlar?yla ortaya ç?kan güne? lekeleri hastal?k de?ildir ama ciddi kozmetik kusur olarak alg?lanabilmektedir. Normalde cilde rengini veren melanin denilen maddenin dengesiz bir ?ekilde ço?almas? sonucu olu?ur.
Melanin melanosit adl? hücrelerden salg?lanan cildi güne? ???nlar?ndan koruyan kahverengi bir pigmenttir. Güne? ?????na kar?? verilen ki?isel cevap farkl?l??? çil ve güne? lekesi olarak kar??m?za ç?kar.
Çil ve güne? ???nlar?yla ortaya ç?kan güne? lekelerinin tedavi yöntemleri ?u ?ekilde s?ralanabilir. Lazer tedavisi
Lazer tedavisinde lekeli bölgeye 0. 3 saniye süresince ???k uygulan?r. Uygulanan bu ???k ciltten daha koyu olan bölge taraf?ndan fazla tutuldu?u için cilt zarar görmezken lekeler ?s?n?r. Is?nan lekeler ince tabaka ?eklinde dökülür. Lazer yüzeysel lekeleri yok etti?i gibi lekeyi yapan derin plandaki melanositleride etkileyerek lekenin as?l sebebini yok eder. Bu sayede kökten çözüm sa?lanarak lekeler kal?c? olarak yok edilir. 
Lazer uygulamas? esnas?nda yüzdeki lekelerle birlikte ya?l?l?k ifadesi veren k?lcal damarlarda yok olmaktad?r ve ayn? alandaki ince k?r???kl?klarda gerilemektedir.

Kimyasal Peeling Tedavisi
Do?umsal lekeler, ve çil gibi ciltten daha koyu renkli olu?umlar ile ciltten ince bir tabaka kald?r?larak tedavi edilmektedir. Bu yöntemde etkinlik yetersiz kalabilmekte tamamen düzelme elde edilememektedir. Çil ve lekede ciddi ölçüde sa?lanan gerileme tatmin edici sonuç verir güne? koruyucularla güne?in etkisinin azalt?lmas? tekrar olu?umunu geciktirir. Dik güne?e maruz kal?nd???nda tekrar olu?abilir.
Peelingle tedavinin sonunda lekeler azald??? gibi tazelenen ciltte daha k?r???ks?z, genç ve parlak bir görünüm elde edilir.
Çil ve lekenin ki?isel yatk?nl?k oldu?u için tekrar?ndan korunmak amac?yla özellikle yaz aylar?nda güne? koruyucu kremler kullanmak gerekir.

 Jeff Heuerman Jersey

ÜST