CİLT ANALİZİ

ciltAnalizi

Cildin ya?, nem, elestikiyet, PH de?erleri teknolojik olarak ölçülür cilt yüzeyindeki anormal görüntüler ve dereceleri saptan?r, Analiz sonucunda cildin durumu netle?tirilir. Böylece ki?ilerin cilt ihtiyaçlar? ortaya ç?kar ve hangi klinik tedavi program?n?n uygulanaca??, evde yapaca?? bak?mda nas?l bir ürün kullanmas? gerekti?ine ili?kin daha sa?l?kl? karar verilmesi sa?lan?r. Önerilen ürünlerin kullan?m? esnas?nda da aral?kl? olarak cildin analizi yap?larak kozmetik bak?mlar?n faydalan?m de?erleri ölçülmü? olur.

 Rickey Jackson Womens Jersey

ÜST