CİLT GENÇLEŞTİRME

ciltGenclestirme

Lazerle Cilt Yenileme ve K?r???kl?k Tedavileri

Ya?lanman?n ba?l?ca sebebi ultraviyole ???nlar?d?r. Ultraviyole, hücrelerde at?lmas? güç olan maddelerin (serbest radikaller) birikmesine ve kollajen liflerinin k?r?lmas?na hatta kayb?na yol açabilir. Cildi ultraviyole ???nlardan korumaya yarayan ve cilde rengini veren hücrelerdeki pigmentlerdir. A??r? güne? ve y?llar?n etkisi ile bu pigmentler azal?r, hücre say?s?ndaki azalma da cildin incelmesine sebep olabilir.

Cilt alt?nda bulunan ve cilde esnekli?ini, gerginli?ini kazand?ran kollajen ve elastik lifler ultraviyole etkisiyle kalitesini yitirirler. Böylece cildin gerginli?i azal?r, cilt yer çekimine kar?? verdi?i sava?? kaybeder ve zamanla ciltte sarkma meydana gelir.

Fotorejuvenasyon, genel deri görünümünün iyile?tirilmesinde etkili olabilir. Fotorejuvenasyon, filtre edilmi? ???k kullanarak deri alt?ndaki melanin, hemoglobin ve kollajeni seçici olarak hedefler. I??n?n verdi?i ?s?, etraf?ndaki deriye herhangi bir zarar vermeden, seçilmi? olan dokuya etki eder. Farkl? deri cinslerinde, uygun filtreler ile dalga boylar? de?i?tirilerek tam istenilen derinli?e eri?ilebilir.

Gerekli tedavi say?s? problemin büyüklü?üne ba?l? olarak de?i?ir. Ya?l? ya da güne? ?????ndan zarar görmü? olan deride, lezyonun tipine ba?l? olarak ard???k 3-6 seans gerekir. Tipik bir tedavi ?emas?, ba?lang?ç tedavisini takiben 3 haftal?k aral?klarla 3-6 seanstan ibarettir. ??lemin kal?c?l??? için uygulaman?n 2-3 y?l arayla tekrarlanmas?nda yarar vard?r.

Fotorejuvenasyon ile tam yüz tedavisi 20 dakikadan az zaman al?r, her tedaviden sonra 2 – 3 hafta içerisinde belirgin bir düzelme görülebilir.

 Sammy Baugh Jersey

ÜST