CİLT YENİLEME

ciltYenileme

Vitamin Kürleri ile Cilt Yenileme

YÜZ – BOYUN MEZOTERAP?S?

Yüz cildin alt?na hücre yenileyici, kombine vitaminler, dola??m düzenleyiciler, protein yap? ta?lar?, ?stenildi?inde dolgu maddelerden haz?rlanan bir kombinasyon enjekte edilir, en çok cildi canland?rmak, sarkmalar? bir dereceye kadar toparlamak, k?r???kl?klar? azaltmak için yap?l?r ve cilde ferah ve parlak bir görüntü kazand?r?r. Ortalama 3-6 seans ilk a?amadaki 3 seans 10 günde bir ve sonradan ayda bir ?eklinde uygulan?r.

Akne Tedavi, özel baz? akne durumlar?nda tercih etti?imiz bir yöntem.

MEZOL?FT NED?R ?

Mezolift, kelime olarak cilt germe anlam?na gelmektedir. Mezolift ile k?r???kl?k tedavisi iki ba?l?k alt?nda incelenebilir; birincisi ya?lanmay? geciktirici (anti-aging) uygulamalar, di?eri ise ya?lanma süreci içinde meydana gelmi? olan k?r???klar?n ba?ta dolgu maddeleri olmak üzere birçok farkl? uygulama ile giderilmesidir.

MEZOL?FT K?MLERE UYGULANAB?L?R ?

Mezolift yöntemiyle yüz, boyun, dekolte ve el s?rtlar?nda olu?an ya?lanma etkilerinin giderilmesinin yan?s?ra sigara ve alkolden zarar gören ciltlere uygulanabilir. Öncelikle orta ya? ve üstündekilerde, sigara kullananlarda, güne?in zararl? etkilerine maruz kalm??, y?pranm?? ve bak?ms?z ciltlerde, beslenmesine dikkat etmeyenlerde ve kuruluk veya sarkma gibi yak?nmas? olan ki?ilerde iyile?tirici etkisi çok belirgindir.
Ayr?ca ciltte y?pranma etkileri henüz ba?lamadan, k?r???kl?k ve çizgiler henüz olu?madan düzenli olarak mezolift uygulamas?, cildin oldu?undan daha genç, canl? ve sa?l?kl? görünmesini sa?lar.

MEZOL?FT?N AVANTAJLARI NELERD?R ?

Anti-aging özellikteki mineral, vitamin ve baz? yap?sal elemanlar?n vücuda sistemik yolla verilmekten çok , özellikle ya?lanman?n en çok belirginle?ti?i bölgelere mezoterapi yoluyla uygulanmas? hem uygulanan ilaçlar?n as?l gerekli olan bölgedeki etkinligini art?racak, hem de di?er organlar?n gereksiz yere yorulmalar?n? engelleyecektir.

MEZOL?FT NASIL UYGULANIR ?

Tedavinin ilk a?amas?nda profesyonel bir cilt temizli?i ve antisepsi ard?ndan, a?r? e?i?i dü?ük hastalarda bir krem yard?m?yla lokal anestezi sa?lan?r. 
Bunun ard?ndan cildin ihtiyac?na göre farkl? kar???mlardan olu?an kokteyl cilde enjekte edilir.

UYGULAMA SIKLI?I NASILDIR ?

Y?lda bir kez ortalama 4-6 seansl?k bir kür olarak verilebilir. Bu uygulaman?n s?kl???, ki?iye göre de?i?mekle birlikte 10-15 gün ara ile 2 veya 3 seans ile ba?lanmal?d?r.

Sonra ayda 1 olacak ?ekilde 6 seansa tamamlanabildi?i gibi direkt olarak her 1-2 ayda bir tek seans olarak da uygulanabilir

MEZOL?FT TEDAV?S?N?N SONUÇLARI NELERD?R ?

Mezolift Sonucu?lk beklenen etki “p?r?lt?l?, canl? bir yüz” etkisidir. ?kinci etki “mezo-lifting, yani orta tabaka-kald?rma” etkisidir. Her enjeksiyon alan?nda cildin gerginle?ti?i hissedilir.

Üçüncü etki, k?r???kl?klar?n “dolma” etkisidir. ?lk seanslarda bu etki geçici olur. Bu susuzluktan kaynaklan?r. Seans say?s? artt?kça dolma etkisi kal?c? olur.

MEZOL?FT TEDAV?S?NDEN SONRA NELERE D?KKAT ED?LMEL?D?R ?

Mezolift seanslar?ndan sonra genellikle 24 saat güne? banyosu yap?lmamas?, uygulanan bölgelerin birkaç saat süreyle y?kanmamas? ve tahri? riski yüksek her hangi bir maddenin sürülmemesine dikkat edilmelidir.

 Michael Ryder Jersey

ÜST