DERMAPEN

 

derma2

Dermapen Nedir ?

Dermapen: Mikro ??neler ?le Kolay ve Güvenli Uygulama, Etkin Sonuçlar
Dermapen, dünyada “mesoroller” ve “microneedling” isimleri ile de bilinmektedir. Silindirik bir tamburun üzerine dizilmi? son derece ince, özel olarak haz?rlanm?? 192 adet çelik i?neden olu?ur. ??nelerin simetrisi, yap?ld??? meteryal, silindirin üzerinde kalan ve deriye girecek olan k?sm?n derinli?i, i?ne say?s? önemli kriterlerdir.

Do?ru kriterlerle haz?rlanm??, klinik olarak test edilmi?, CE Belgeli ilk ve “orjinal” ürün Dermaroller’d?r. 2000’li y?llar?n ba??ndan bu yana yayg?n olarak kullan?lan son derece etkin bir medikal alettir.

Cilt üzerinde de?i?ik endikasyonlara yönelik topikal ürünlerin (örne?in Dermaheal) Dermaroller ile kombine kullan?larak deriye geçi?inin artt?r?lmas? Dermaterapi olarak adland?r?l?r.

Permapen’ in ba?l?ca Kullan?m Alanlar? :
1. Dermatolojide topikal formüllerin transdermal (deri alt?na) geçi?ini 200 kata kadar artt?r?r. Formülün derideki etkinli?ini maksimuma ula?t?r?r. (Transdermal geçi?in art?r?lmas? – Dermaterapi).
2. Yeni kolajen, elastin, fibronektin, hyalüronik asit stimülasyonunu sa?layarak anti-aging etki sunar.
3. Dermapen, Melasma ve Hiperpigmentasyonda kullan?labilir.Ev Kullan?m? Dermaroller Uygulama Videosu
4. Dermapen akne skarlar? (ice pick, rolling, box car) üzerinde ?a??rt?c? sonuçlar? vard?r.
5. Dermapen geni? porlu cilt yap?s?n?n azalt?lmas?nda yard?mc?d?r.
6. Dermapen Cilt çatlaklar?n?n (Stretch marks veya sitrialar) görünümünü azalt?r.
7. Dermapen Yan?k skarlar?nda hareket kabiliyetinin artt?r?lmas?nda (Kontraktürün azalt?lmas?nda) etkindir.

Güvenlidir :
– Dermapen güne? hassasiyeti yaratmaz.
– Dermapen yaz aylar?nda dahi kullan?m? güvenlidir. Cildin bariyer özelli?ine zarar vermez.
– Dermapen, uygulama (dermaterapi) sonras? özel bak?m gerektirmez.
– Hastalar, Dermapen uygulama sonras? günlük hayatlar?na devam edebilirler.

 Tyson Ross Authentic Jersey

ÜST