DOLGU TEDAVİSİ

dudak-dolgusu-ve-kalinlastirma-nedir

dudak-dolgusu-ve-kalinlastirma-nedir

Ya??n ilerlemesine ba?l? olarak olu?an derin k?r???kl?klar?n tedavisinde ve yüzü ?ekillendirmek için uygulanan yöntemlerden biri de halk aras?nda cilt dolgusu olarakta bilinen dolgu maddeleridir. Bu yöntemde vücudun do?al maddelerinin e?de?erleri cilt alt?na enjekte edilir. Dolgu maddesi olarak en s?k kullan?lan ürün hyalüronik asittir. Hyalüronik asit bir polisakkarit yani do?al ?ekerdir ve insan vücudunda, tüm canl?larda oldu?u gibi do?al olarak bulunur. Bu maddelerin hücre bölünmesi, eklemlerin kayganl???n?n sa?lamas? ve cildi gergin tutmas? gibi çok önemli görevleri vard?r. Hyalüronik asit kendi hacminden bin kat fazla su tutabilir ve enjekte edildi?i yerde uzun süre ?eklini muhafaza edebilir, bu yüzden çok ideal ve en çok tercih edilen dolgu maddesidir. Vücutta zaten do?al olarak bulunan bu madde alerji yapmaz, belirgin bir yan etkisi ve riski yoktur. Dolgu maddesi uygulamas?n?n ba?ar?l? olmas? için teknik ve t?bbi bilgi gereksinimi yan?nda yüz anatomisinin detayl? bilgisi ve estetik bak?? aç?s? gerekir.

Dolgu ile k?r???kl?k tedavisinde uygulanan Hyalüronik asit tedavisinin etkinli?inin ne kadar süreli olaca?? ki?iden ki?iye de?i?ir. Cildin yap?s?, hayat tarz? ve ya? ile ki?i taraf?ndan talep edilen düzeltmenin derecesi gibi birçok faktöre ba?l?d?r. Ancak dolgu ile k?r???kl?k tedavisi gören hastalar?n ço?unda 8-10 ay boyunca etki % 50-80 oran?nda devam etmektedir. Dolgu madde enjeksiyonlar? ameliyat gibi giri?imlere göre oldukça pratiktir. Kremlerle yap?lan hafif bir anestezi sonras? yakla??k 15-30 dakika gibi k?sa sürede uygulan?r. Ki?inin sosyal hayat?n? ve i?e gitmesini etkilemez, ö?le aras? tatillerde bile yap?labilir. ??lem yap?ld??? anda hemen sonuç verir ve sonucu görmek için beklemek gerekmez uygulamadan sonra her hangi bir özel bak?ma ihtiyaç yoktur.  Uygulama bölgeleri nelerdir?

  • Burun kanatlar?ndan dudak yan taraflar?na uzanan çizgiler (nazolabial çizgiler)
  • Dudak kenarlar?ndan a?a??ya inen çizgiler (marionette çizgiler)
  • Dudak üstündeki mimik çizgileri (perioral çizgiler)
  • Derin sivilce ve yara izleri
  • Dudak dolgunla?t?rma ve kontürü
  • Elmac?k kemi?i ve yanak dolgunla?t?r?lmas?
  • Göz çevresindeki k?r???kl?klar
  • Al?ndaki k?r???kl?klar

Dudak dolgunla?t?rma nas?ld?r? 
?nce dudak yap?s?n?n dolgunla?t?r?lmas? veya dudaklardaki asimetrinin düzeltilmesinde hyalüronik asit türevleri etkin sonuçlar vermektedir.

 Manuel Margot Jersey

ÜST