EL, AYAK & KOLTUK ALTI TERLEME TEDAVİSİ

terlemeTER

 

S?cakl?k, sosyal ortam, obezite ya da duygusal duruma ba?l? olarak baz? ki?ilerde ter bezleri a??r? uyar?l?r ve terleme, olmas? gerekenden fazla olur.

Özellikle el, ayak ve koltuk alt?nda ortaya ç?kan a??r? terleme problemiyle, bir çok ki?i rahats?z olmaktad?r. Ki?iler için sosyal hayat? çekilmez k?lan a??r? terleme bozuklu?unun t?p literatüründeki ad? “hiperhidrozis”dir. Hiperhidroz hastalar? fazla miktarda ter ürettikleri için el, ayak, yüz ve koltuk altlar? genellikle nemlidir.

Terleme do?ald?r, fakat ter bezlerinin fazla çal??mas?na ba?l? olarak deri yüzeyine sal?nan terin artmas?, beraberinde kokuya da sebep olabilir. Sosyal ve psikolojik durumu, hayat? negatif yönde etkiledi?i ortadad?r.

Hiperhidroz tedavisinde lokal olarak botoks uygulamas? çok ba?ar?l?d?r. Botoks, ter bezlerine giden a??r? sinir uyar?s?n? azaltarak etki gösterir. Uygulama pratiktir. Koltuk alt?, ayak taban? veya ellerde a??r? terleme olan bölgeye, cilt alt?na minik enjeksiyonlar ?eklinde botoks ilac? verilir. Krem ile anestezi uygulamas? veya so?utucu spreyle a?r? kontrolü sa?lanarak ki?inin nispeten a?r?s?z ve konforlu bir uygulama geçirmesi sa?lan?r. Böylelikle a??r? terlemenin 6 aya kadar giderilmesi sa?lan?r. Zamanla yap?lan tekrarlar, tedavinin etkinli?ini art?r?r.

 Evander Kane Womens Jersey

ÜST