ENDOPEEL

ENDOPEEL NED?R?

ENDOPEEL 6-8 ayl?k bir süre için, hemen sonuç veren yüz veya vücut liftingi elde etmek üzere patentli bir kimyasal yöntem kullan?larak progresif medikal lifting gerçekle?tirmeye yönelik t?bbi bir tekniktir.

Bu tekni?in uygulamas?nda ?sviçreli hekim Prof. Dr. Alain Tenenbaumun geli?tirdi?i DocTNB isimli ürün kullan?lmaktad?r. Yüz cerrahisi alan?nda uzmanla?m?? olan Prof. Dr. Tenenbaumun geli?tirmi? oldu?u DocTNB, ENDOPEEL tekni?inin ürünü olarak aralar?nda ?sviçre, ?talya, Fransa, Meksikan?n da bulundu?u çe?itli Avrupa ve dünya ülkelerinde 13 y?ld?r kullan?lmaktad?r.

ENDOPEEL TEKN???

Ya? asitlerinden yap?lm?? bir preparat olup, kas lifleri aras?nda bo?luklar olu?turarak 6-8 ay sonra eski haline dönebilen, h?zl? bir kas kütlesi liftingi yarat?r.

Doktorlar için yeni ve etkili bir uygulamad?r. 30 dakikadan az bir sürede lifting yap?labilir (skar olu?turmadan kimyasal lifting). Ayn? zamanda ciltte hacimsel s?k?la?ma sa?lar (yüzün 1/3 orta bölgesi)

Uyguland??? her bölgede cildi gerer.

Kötü görünen, torba gibi olmu? dü?ük gerdan halindeki platisma bantlar?n?n h?zl? ve etkili bir ?ekilde düzeltilmesinde, cildin fiziksel kalitesinin artt?r?lmas?nda kullan?l?r.

Dudak üstündeki kaslar?n hiperaktivitesinden kaynaklanan ve estetik olmayan problemin giderilmesine yard?mc? olur.

Etkinlik, kolay kontrol edilebilirlik ve uzun süren etki elde etmek bak?m?ndan ENDOPEEL tekni?inin uygulanaca?? en uygun yer, kaslard?r.

Çal??malar esnas?nda doku ölümü veya abse belirtilerine rastlanmam??t?r.

ENDOPEEL TEKN???N?N YÜZ BOYUN UYGULAMALARINDA SA?LADI?I AVANTAJLAR

Cerrahi müdahalelere girmeden ac?s?z bir kimyasal lifting yap?lmas?n? sa?lar.

Yüz ve boyun liftinginde, kimyasal yolla, herhangi bir skar olu?madan h?zl? bir ?ekilde belirgin sonuçlar?n al?nmas? sa?lan?r.

ENDOPEEL tekni?i ile yüz ve boyun liftingi 6-8 ay sürelidir.

Cerrahi yüz liftinglerinin daha uzun ömürlü olmas?na yard?m eder.

ENDOPEEL tekni?i, yüzün 1/3 alt bölümünde kaslar? felç etmeden etki yaparak Botulinum toksini (Botox) injeksiyonuna bir alternatif olabilir.

ENDOPEEL tekni?i, kimyasal araçlarla cilt s?k?la?mas? sa?layan yöntemlere alternatif olu?turur.

Kaslardaki de?i?iklikler, hemen hemen tamamen eski haline döner.

ENDOPEEL tekni?i, karbolik asit kas peelingi injeksiyonu olup a?a??daki endikasyonlar için yeni bir uygulamad?r:

H?zl? gluteal lifting: 20 ml kadar kullanarak kalça alt? ya?lar yukar? kald?r?l?r.

Kalça bölgesinde bir d??bükeylik elde etmek.

Kalça geni?li?ini azaltmak.

Kalça bölgesinin cilt kalitesini artt?rmak.

Kalça bölgesine daha genç bir gerginlik sa?lamak: Bu etki 30 dakika sonra ortaya ç?kar ve 3 saat sonra en iyi haline gelir.

Selülitte iyile?me.

Tokyo, Japonyadan Prof. Hiro Taro Fukuoka boyun bölgesinde gençle?tirme için yak?n zamanda ENDOPEEL ile kök hücre proteinlerini birlikte kullanm??t?r. Sonuçlar tek ba??na ENDOPEEL’den ve tek ba??na kök hücre proteinlerinden çok daha iyi olmu?tur. ENDOPEEL teknikleri ile sa?lananlar;

?njeksiyon yap?lan kasta hemen olu?an boyut de?i?ikliklerine ba?l? cilt s?k?la?mas? sa?lan?r.

Selülit görünümünde (portakal cilt) h?zl? iyile?me sa?lan?r. Cilt ütülenmi? veya peeling yap?lm?? gibi görünür.

Kötü görünen torbalanm?? gerdan-çene kontürü düzeltilir. Çene kontüründe ve kötü görünümlü torbalanm?? gerdanda iyile?me sa?lamak için pek çok kasa injeksiyon yap?l?r. ?lgili kaslar ?unlard?r: A??z kenar?ndaki Depressor, Buccinator, Masseter, Medial pterygoideus, Digastric, Mylohyoideus, Geniohyoideus

ENDOPEEL UYGULAMASI ÖNCES? LOKAL ANESTEZ?

Son zamanlarda lidokain ve tetrakainden yap?lan bir jel ba?ar?l? bir ?ekilde kullan?lmaktad?r. Bu jel, bölgesel anestezi veya tronkular anesteziden daha kuvvetlidir ve etkisi 3 saatten fazla sürer. Bu jel bütün hastalara bir yat??t?r?c?ya gerek olmadan ENDOPEEL uygulanabilmesini ve tüm i?lemin tamamen ac?s?z bir ?ekilde tamamlanmas?n? sa?lar. Bu jelin i?lemden 30 dakika önce uygulama alan?na tatbik edilmesi gereklidir. Sadece anesteziktir. ENDOPEEL sonras? krem olan Les Felins ENDOPEEL’den sonra olu?an enflamasyonu azaltmak bak?m?ndan yararl?d?r.

ENDOPEEL UYGULAMASI SONRASI BAKIM

ENDOPEEL sonras? geç ödeme yol açabilecek prostoglandinlerden kaç?n?n. Geç ödeme yol açabilecek sitokinlerden kaç?n?n.

Önemli bir ödem veya ac? hissi durumunda Rokisoprophen sodium önerilir.

Sauna, çok s?cak su, s?cak kahve veya çay gibi ?s? yaratacak durumlardan kaç?n?lmal?d?r. Kendinizi güne? veya brozla?ma kabinlerine maruz b?rakmay?n.

ENDOPEEL sonras? ev bak?m? olarak, herhangi bir komedonejenik madde içermeyen Vit A, Vit C, Vit E yan?nda UVA / UVB koruyucu faktör içeren bak?m kremleri önerilir.

Ekimozlar? (ezik, bere, çürük) olanlar için Vit K faydal?d?r.

 Ben Gedeon Authentic Jersey

ÜST