FRAKSİYONEL LAZER

Fraksiyonel lazerler son y?llarda geli?tirilen cilt lekelerini ve izlerini tedavi etmekte kullan?lan yeni bir lazer teknolojisidir. K?sa iyile?me periyodu ve oldukça yüksek ba?ar? oranlar? ile çok tercih edilen bir lazer sistemi haline gelmi?tir. Fraksiyonel lazerler ile a?a??daki uygulamalar?n tümü ba?ar? ile yap?labilmektedir. ?lgilendi?iniz linki t?klayarak daha fazla bilgi edininiz.

– Sivilce ?zleri Tedavisi

Sivilceler tedavi edilmedi?inde ya da iltihapland???nda iz b?rakarak iyile?ebilmektedir. Bu izler iki ?ekilde görülmektedir.

  • Renkli sivilce lekeleri
  • Sivilce izleri ya da scar denilen yüzeyden kabar?k veya çökük izler

Sivilce izlerinin tedavisinde birçok yöntem denenmi? olmas?na ra?men ba?ar? oranlar? dü?ük ya da yan etki oran? yüksek olmas? yeni yöntem aray??lar?n?n sürmesine neden olmu?tur. Fraksiyonel lazer sistemleri bu aray??lar sonras?nda ortaya ç?km??t?r.
Fraksiyonel lazerler izlerin bulundu?u derinin i?lemden sonra kendi kendine yenilenmesine olanak sa?layan bir sistemdir. Ciltte olu?turdu?u mikroskobik delikler yakla??k 1,5 mm derinli?e kadar iner. Bu alan vucut taraf?ndan 15 gün içinde onar?l?r. Ve bu sayede hasarl? alan?n yerine yeni cilt dokusu olu?umu sa?lan?r.
Fraksiyonel lazerler sivilce izlerinin tedavisinde bölgenin tamam?na uygulan?r. Seans aral?klar? yakla??k 1 ayd?r. Ki?inin ihtiyac?na göre ortalama 6 seans uygulanmaktad?r.
??lemden hemen sonra görülen güne? yan???na benzer k?zar?kl?k olu?ur. Genellikle 24 saat içinde geçer. ?yile?me süreci k?sad?r. ??lem öncesinde uygulanacak alana lokal anestezik kremler uygulan?r.
Fraksiyonel lazer tedavisi sivilce izlerinde çok ba?ar?l? bir yöntemdir. Hasta memnuniyet oran? yüksektir.

– Ameliyat ?zi Tedavisi

Ameliyat sonras? kesi yerinde olu?an izler bazen kozmetik kayg?lara neden olmaktad?r.

Fraksiyonel lazer sistemleri ameliyat izlerinin tedavisinde yayg?n olarak kullan?lmaya ba?lam??t?r. Fraksiyonel lazer izlerin üzerine uygulan?r. Uyguland??? alanda mikroskobik delikler açarak cildin yeni doku olu?turmas?na olanak sa?lar. Her seansta bir miktar iz dokusu bu sayede azalt?l?r.
?zin eski ya da yeni olmas? fark etmez. Her türlü bölgedeki ameliyat izine uygulama yap?labilmektedir.
Uygulama aral?klar? 1 ayd?r.
Yakla??k 6 seans izin durumuna göre uygulama önerilmektedir.

– Cilt Çatlaklar?n?n Tedavisi

Ciltte olu?an çatlaklara t?pta sitria denilmektedir. Cilt çatlaklar? genellikle derinin o bölgede incelmesi ve birbirinden ayr???yormu? gibi gözükmesine neden olur. Bu izler bazen k?rm?z? kahve renkli de görünebilir. Genellikle soluk renklidirler.

Deride kendili?inden olu?an izler a?a??daki durumlarda ortaya ç?kmaktad?r.

  • H?zl? kilo al?p vermeye ba?l? deride çatlaklar olu?abilir
  • Baz? hormon bozukluklar?nda
  • Ergenlik döneminde
  • Gebelik döneminde özellikle kar?nda

Bu durumlar?n hiçbiri olmadan da kalça ve basenlerde bu çatlaklar zaman içinde gözlenebilir.
Fraksiyonel lazerler deri çatlaklar?nda ba?ar? ile kullan?lmaya ba?land?. Derideki bu hasarl? alan?n üzerine fraksiyonel lazer uygulamas? yap?labilmektedir. Fraksiyonel lazerler Bu alandaki derinin kendini yenilemesine olanak sa?lar. Tekrarlayan seanslar sonras?nda buradaki cilt hasar? azalt?labilir.
Ortalama 6 seans uygulan?r. Ba?ar? oranlar? tatmin edicidir. Dermatoloji uzmanlar? size daha detayl? bilgi verebilir.

– Do?um Sonras? Çatlaklar?n Tedavisi

Ciltte olu?an çatlaklara t?pta sitria denilmektedir. Cilt çatlaklar? genellikle derinin o bölgede incelmesi ve birbirinden ayr???yormu? gibi gözükmesine neden olur. Bu izler bazen k?rm?z? kahve renkli de görünebilir. Genellikle soluk renklidirler.

Deride kendili?inden olu?an izler a?a??daki durumlarda ortaya ç?kmaktad?r.

  • H?zl? kilo al?p vermeye ba?l? deride çatlaklar olu?abilir
  • Baz? hormon bozukluklar?nda
  • Ergenlik döneminde
  • Gebelik döneminde özellikle kar?nda

Bu durumlar?n hiçbiri olmadan da kalça ve basenlerde bu çatlaklar zaman içinde gözlenebilir.
Fraksiyonel lazerler deri çatlaklar?nda ba?ar? ile kullan?lmaya ba?land?. Derideki bu hasarl? alan?n üzerine fraksiyonel lazer uygulamas? yap?labilmektedir. Fraksiyonel lazerler Bu alandaki derinin kendini yenilemesine olanak sa?lar. Tekrarlayan seanslar sonras?nda buradaki cilt hasar? azalt?labilir.
Ortalama 6 seans uygulan?r. Ba?ar? oranlar? tatmin edicidir. Dermatoloji uzmanlar? size daha detayl? bilgi verebilir.

– Cilt Gençle?tirme Tedavileri

Ciltte ya?lanma güne? ve di?er d?? etkenlerin cildi zaman içinde hasarla?mas? sonucu olu?ur. Gençlik y?llar?nda cilt bu hasarlar? tamir edebilirken orta ya?larda cildin tamir etme yetene?i yava? yava? azal?r. Ciltteki kollojen dokunun da yenilenme h?z?ndaki azalma buna eklenince ya?l? cilt ortaya ç?kar.
Fraksiyonel lazer cildin kendi kendine yenilenmesini uyar?r. Fraksiyonel lazer uygulanan cilt alan?nda milimetrik gözle seçilemeyen delikler açar. Bu delikler sa?lam cilt taraf?ndan onar?l?r. Bu ?ekilde cildin onar?m? tetiklenmi? olur. Ciltteki ya?la olu?an hasarlarda bu sayede azal?r.
Cilt lekeleri azal?r, cildin tonus ve canl?l??? artar, ciltteki k?lcal damar görümümleri azal?r, kal?nl???n? kaybetmi? cilt biraz kal?nla??r, ciltteki porlar s?k?la??r. Özetle cilt yenilenir.
Cilt yenileme 6 seansta yap?lmaktad?r. Ba?ar?l? sonuçlar elde edilir. Seans aral?klar? 1 ayd?r.

– El Gençle?tirme Tedavisi

Ellerimiz yüz, dekolte, boyun bölgemiz gibi d?? etkenlere ve güne?e sürekli maruz kalmaktad?r. Eller sürekli kulland???m?z organ?m?z oldu?undan ya?l?l?ktan çok etkilenmektedir. El derisinde lekelenme ve derinin kollojen dokusundaki kay?p nedeni ile ya?l? görüntü olu?maktad?r.
Fraksiyonel lazer ile el cildinin gençle?tirilmesi ve daha güzel bir görünüm almas? mümkün hale gelmi?tir. Fraksiyonel lazerler el derisinin kendi kendine yenilenmesini sa?layan süreci ba?latmaktad?r. Bu süreç sonras? eller daha az lekeli daha canl? ve daha az k?r???k bir deriye sahip olmaktad?r.
Yakla??k 6 seans uygulama yap?lmaktad?r. Seans aral?klar? 1 ayd?r.

– Gebelik Maskesi (Melasma) Tedavisi

Gebelik maskesi olarak ta bilinen melasma en s?k gebelik döneminde görülse de ba?ka durumlarda da görülen bir cilt lekelenme problemidir. Tedavisi oldukça zordur. Birçok tedavi denenmektedir.
Fraksiyonel lazerler melasma tedavisinde yeni bir yakla??md?r. Ba?ar?l? sonuçlar elde edilmi?tir. Bu tedavisi güç hastal?kta tedaviye yan?t ki?isel farklar gösterebilir.
Ortalama 6 seans uygulan?r. Tedavi aral?klar? 1 ayd?r.

Bu web sitesi uygulamalar hakk?nda daha kapsaml? bilgi için a?a??daki mail adresleri önermektedir.

– Yara ?zi Tedavisi

Vücudumuzda birçok nedene ba?l? yara olu?abilir. Genellikle en büyük neden küçük ya da büyük kazalard?r. Hasarl? alana bazen diki? konulmas? gerekebilir. Hasarl? alan iyile?irken çe?itli sebeplerle iz kalabilir.
Yara izlerinin eski ya da yeni olmas?na bak?lmaks?z?n fraksiyonel lazer tedavileri uygulanabilmektedir. Fraksiyonel lazerler uygulama s?ras?nda hasarl? cilt alan?nda milimetrik delikler açar. Bu gözle görünmeyen delikleri cildimiz onar?r. Onar?m sonras? daha düzgün bir cilt olu?ur.
Yara izi tedavisinde 6 seansta ba?ar?l? sonuçlar elde edilmektedir.

– Yan?k ?zi Tedavisi

Yan?klar ciltte çe?itli nedenlerle olu?abilir. En s?k yüksek ?s? nedeni ile olu?urlar. Yan?k sonras?nda cilt h?zla bölgeyi tamir etmeye çal???r. Bazen scar dedi?imiz izler kal?r. Yan???n büyüklük ve derecesine göre izinde ?iddeti de?i?ir.
Fraksiyonel lazerler son y?llarda yan?k izlerinin tedavisinde di?er cilt izleri ile ayn? etki mekanizmas?na dayanarak kullan?lmaktad?r. Ba?ar?l? sonuçlar elde edilmektedir.
Ba?ar? oranlar? izin ?iddetine göre de?i?ir. Ortalama 6 seans tedavi öngörülür.
Tedavi aral?klar? 1 ayd?r.

 Ryan Shazier Authentic Jersey

ÜST