GENÇLİK AŞISI

genclik (Custom)
ANT?AGING’DE SON TREND 
GENÇL?K A?ISI

C?LD? GENÇLE?T?REN,CANLANDIRAN, I?ILTI KAZANDIRAN GENÇL?K A?ISI

Çe?itli türevleriyle anti aging’in efsane güzellik iksiri hyaluronik asit, % 100 saf olarak üretildi ve yepyeni bir kullan?m biçimiyle cilt gençle?tirmede de kullan?lmaya ba?land?. IAL Sistem ad? verilen ve % 100 saf hyalüronik asit kullanarak olu?turulan bu gençle?tirme program?nda cilde 3 defa farkl? aral?klarla minik a??lar yap?l?yor ve cildin kendi kendini onaran, nem ve esneklik sa?layan, s?k?la?t?ran hücrelere çal??ma emri veriliyor. Sonuç: 2. günden itibaren ciltte belirgin canl?l?k, parlakl?k, k?r???kl?klarda hafifleme ve gerginlik… Monica Bellucci,DEM?E MOORE, JULIE ROBERTS gibi ya? ald?kça güzelle?en aktristlerin kulland??? IAL Mucizesi, sizin de arad???n?z gençlik a??s? olabilir.

Anti-aging’in sonuçlar?n? gözle de rahatça görebilece?iniz sonuçlar?n? estetik cerrahide ve hyalüronik asit kullanarak yap?lan dolgularda al?r?z. ?p gibi olan üst duda??n?z bir anda dolgunla??r, sizi yorgun, mutsuz ve ya?l? gösteren çökmü? yanaklar?n?z toparlan?r. Sonucu hemen, elinize al?r almaz görürsünüz. Bugüne kadar birçok alanda kullan?lan bu asit; vücuttaki nem, esneklik ve hücre yenilenmesini sa?layan kollajenleri harekete geçiriyor. IAL Sistem’in fark? ise bu asidin % 100 saf halini kullanmas? ve dolgunun yan? s?ra cildin genel olarak gençle?ip yenilenmesini sa?layacak türevlerinin de bulunmas?. Gerçekten de bir tür gençlik a??s?.

Bu a?? (IAL Sistem) 0-15-21.günlerde uygulan?yor ve olumlu etkiler 2.günden itibaren ciltte parlakl?k, ???lt? ile kendini gösteriyor. Alkol, sigara, akne, güne? ve solaryumdan dolay? zarar görmü? ciltlerde di?er tedavilerle birlikte tamamlay?c?

uygulama olarak da kullan?lan IAL Sitem; Avrupa ve Amerika’da yakla??k 5 senedir kullan?ld? ve sonuçlar yüz güldürücü oldu.

AS?T ASLINDA KAÇINDI?IMIZ B?R MADDE ?KEN HYALÜRON?K AS?T?N KERAMET? NE ?

Hyalüronik asit vücudun en önemli yap? ta?lar?ndan biridir ve kan damarlar?ndan, iç organlara, cilt içinden eklemlere kadar hem her yerde bulunur. Hyalüronik asit ba? dokusunun ana yap? maddesidir. En fazla bebek cildinde bulunur canl?, nemi fazla, parlak ciltlere bebek gibi cilt dememiz bundand?r. Hyalüronik asit cilde canl?l???, parlakl???, nemi, tonusu, gerginli?i veren hücre matriksini olu?turur. Ciltteki ya?lanma süreci Hyalüronik asidin 25-30’lu ya?lardan itibaren azalmas? nedeniyle h?z kazan?r. Cilt Hyalüronik asidinin azalmas?yla canl?l???n?, parlakl???n?, esnekli?ini kaybetmeye ba?lar. Hyalüronik asit saf bir maddedir. Burada kimyasal ve senteti?i veya yabanc? maddeyi kar??t?rmamakta fayda var. D??ar?dan verilecek saf hyalüronik asit cildin savunma sistemini art?racak ve ya?lanma sürecini geriletecektir. IAL Sistem de bunu yap?yor.

Hyalüronik asit t?pta hücre yenileme (doku rejenerasyonu) alan?nda uzun senelerdir kullan?lmakta olup, tüm ülkelerde ortopedi alan?nda diz, omuz, k?k?rdak dokusu yenilemeye yard?mc? enjeksiyonlar olarak birçok alanda kullan?lm??t?r. Hyalüronik asit uygulamalar? t?bbi uygulamalar olup, her biri ciddi üniversite ara?t?rmalar? ve klinik çal??malar sonucunda Dünya Sa?l?k Te?kilat?’ndan al?nan belgelerle piyasada kullan?lmaktad?r.

K?MLER IAL UYGULAMASI ?Ç?N UYGUN PROF?L OLU?TURUR ??

IAL Sistem; 20 ya??ndan itibaren tüm cilt tiplerine uygulanabilir. Hiçbir reaksiyona sebep vermemesi cildin kendi molekül yap?s?nda olmas?ndan kaynaklan?r. Yüzde, boyunda, dekoltede ve ellerde s?kl?kla uygulanan, bu bölgelerdeki problemlerin çözülmesinde önemli etkileri olan bir yap?s? vard?r. En önemli kullan?m alan? Anti-aging uygulamalar?d?r. Ya?lanma sürecinin cilt üzerindeki negatif etkilerinden cildi korumak amac?yla uygulanan IAL; hem önleyici hem de tamamlay?c? bir anti-aging tedavis?.

Tüm cilt tipleri için endike olup, cildi d?? ko?ullar nedeniyle zarar görmü? (Güne?, sigara alkol kullan?m? vs.) veya ya?lanma sürecine girmi? tüm ciltlerde önleyici ve tamamlay?c? bir tedavidir. IAL’in standart bir protokolü yoktur, tamam?yla doktorun hastan?n ihtiyac? kar??s?ndaki olu?turaca?? tedavi protokoludur.

IAL’?N KULLANIM ALANLARI NE??

Hiçbir reaksiyona yol açmaz.Çünkü cildin kendi molekül yap?s?ndad?r.Yüz, boyun, dekolte ve ellere s?kl?kla uygulan?r en önemli kullan?m alan?, anti ag?ng uygulamalar?.Cildi, ya?lanma sürecinin olumsuz etkilerinden korumak için uygulanan IAL hem önleyici hem tamamlay?c? bir antiag?ng tedavisi.

 

GENÇL?K A?ISI ?LE ZAMANI GER?YE ALIN

Cilt Gençle?tirme yöntemleri ile yeni ve genç bir cilde sahip olmak, cilt gençle?tirme uygulamalar?nda estetik operasyonlara alternatif olarak sunulan B?R TEDAV? YÖNTEM?  

 

Gençlik A??s?

 

Stres, çevresel faktörler, düzensiz beslenme ve sigara içmeye ba?l? durumlar cildin ya?lanmas?n? h?zland?rmaktad?r. Cilt renginin de?i?mesi, dolgunlu?unun azalarak sa?l?kl? görünümünü kaybetmesi sonras?nda ince k?r???kl?klar belirgin hale gelmektedir. Cildinizde do?al olarak bulunan, parlak ve sa?l?kl? görüntüyü sa?layan Hyalüronik Asit’in de 20’li ya?lardan sonra azalmaya ba?lamas? olumsuz etkiyi daha da artt?rmaktad?r.

 

Gençlik A??s?n?n Amac? Nedir?

 

Cildin belirli bölümlerinde azalan volümü geri kazanmak.

 

Ciltte zamanla azalan Hyalüronik Asit miktar?n? artt?rarak, sa?l?kl? ve do?al görünümlü bir cilde sahip olmak.

 

Kaç Ya??ndan ?tibaren Uygulanabilir?

 

20’li ya?lardan sonra azalan Hyalüronik Asit etkisiyle, ihtiyaç duyulan volüm deste?i, yeniden yap?land?rma ve hidratasyonu artt?rmak için Doktorunuz taraf?ndan cildiniz de?erlendirilerek uygulama yap?labilir.

 

Vücudun Hangi Bölgelerine Uygulan?r?

 

Tüm cilt tiplerinde yanak bo?luklar?, çene bölgesi ve etraf?, üst yanak, elmac?k kemikleri etraf?ndaki bölgeler, el üstü, dekolte bölgesi dahil tüm yüze güvenle uygulanabilir.

 

Di?er Dolgulardan Fark? Nedir?

 

?çeri?indeki farkl? Hyalüronik Asit yo?unluklar? ve yap?s? nedeniyle hastan?n ihtiyac?na göre ?ekillendirilebilir. Ayn? uygulama s?ras?nda, uygulama tekni?ine göre hem istenilen bölgelere volüm hem de serbest Hyalüronik Asit etkisiyle cildin yap?land?r?lmas? sa?lanarak an?nda sa?l?kl? ve parlak bir görünüm elde edilebilir.

 

Cilt A??s?n?n Sonuçlar? Ne Zaman Ortaya Ç?kar ve Ne Kadar Sürer?

 

Uygulama yap?ld?ktan hemen sonra sonuçlar? ortaya ç?kmaya ba?lar. Uygulama yap?lan ki?inin cilt yap?s?na göre 6-8 ay kadar kal?c?l?k sa?lar. Uygulaman?n düzenli yap?lmas?na ba?l? olarak bu etki kal?c?l???n? uzun süre artt?rmaktad?r. As?l amaç sa?l?kl? bir cildin temelini atmakt?r.

 Josh Leivo Womens Jersey

ÜST