GÖZ ÇEVRESİ BAKIMI

gozCevresi

Çok ince ve hassas yap?da olmas?ndan dolay? göz çevresi ya?lanma, hastal?k, yorgunluk, uykusuzluk gibi olumsuz etkilerin en kolay fark edilece?i bölümüdür. Kimi insanlar göz altlar?n?n devaml? mor olmas?ndan , pek çok ki?i göz alt? torbalar?ndan ve baz?lar?da göz çevresinde olu?an çizgilerden ?ikayet etmektedirler. Asl?nda göz çevresi bak?m?n? genel cilt bak?m?ndan ayr? dü?ünemeyiz, fakat göz çevresi hassas oldu?u için özel ürünler kullan?lmal?d?r.Öncelikle ki?inin ya?? ve cilt yap?s? gözönünde bulundurularak problemin derecesi tespit edilmelidir. Örne?in gözalt? torbalar? ve morluklar? genetik bir durum olabilece?i gibi a??r? yorgunluk sonucu sonradan da olu?abilir yada bunlar dola??mla ilgili bir sa?l?k probleminin göstergesi olabilirler. Daha çok aç?k tenli ki?ilerde gözüken morluklar pek çok ki?iyi rahats?z etmektedir.

Ayr?ca genç ya?larda göz çevresinde olu?maya ba?layan çizgiler kuru cilt yap?s?na sahip ki?ilerde s?kça görülmekle birlikte çok sigara içen ve fazla mimik hareketleri yapan ki?ilerde de h?zla olu?maktad?r.??te bu ve buna benzer ?ikayetleri önlemek için, do?ru ürünler kullan?lmas?n? ve ayda bir kez göz çevresi bak?m? yapt?r?lmas?n? öneriyoruz.

Merkezimizde GÖZ ÇEVRES? BAKIMI 1,5 SAAT SÜRMEKTE ve TAMAMEN GÖZ ÇEVRES? ?Ç?N GEL??T?R?LEN ÖZEL ÜRÜNLER KULLANILMAKTADIR.

Göz Alt? Çevresi Maskesi
Önerimiz t?pk? kapsaml? bir cilt bak?m? gibi ayda 1 kez yakla??k 1,5 saat süreyle k?r???kl?klar?, torbalanmalar?, morluklar? önlemek ve azaltmak amac? ile özel göz çevresi bak?m? yap?lmas? ve bu i?lemi uygularken süt, krem, tonik, ampul, serum ve maskesi ile sadece göz çevresi için geli?tirilmi? özel ürünlerin kullan?lmas?d?r.

Düzenli yap?lan göz çevresi bak?m?yla bak??lar?n?zdaki p?r?lt?ya siz bile ?a??racaks?n?z.

 Adam Butler Womens Jersey

ÜST