IMU PRO 300 PLUS

imuPro300

Imu Pro 300 Plus :
Sevdi?iniz, sa?l?kl? oldu?unu bildi?iniz g?dalar bile baz? sa?l?k sorunlar?n?z?n, kilonuzun nedeni olabilir. Imo Pro Plus 300  “G?da Duyarl?l?k Testi” hangi g?dalarla bar???k olmad???n?z? size gösterebilir.

G?da intolerans? nedir?
Baz? g?dalara kar?? vücudun göstermi? oldu?u tepkilerle olu?an sa?l?k sorunlar?d?r.

Besinler bize neden ve nas?l dokunur?
Baz? g?dalar baz? bedenlerde uyumsuzluk olu?turur ve vücut o g?dalar? yabanc? bir madde gibi alg?layarak savunma sistemini harekete geçirir. Aslen vücudumuzun askerleri olan savunma sistemlerimizin gereksiz ve uzun vade de uyar?lmas? ise kronik hastal?klara sebep olur. Ruh ve beden sa?l???m?z? bozar.

Bu rahats?zl?klar:
• Kronik mide – barsak hastal?klar?
• Kronik yorgunluk sendromu
• Migren
• Nörodermotit ve sedef gibi cilt hastal?klar? 
• Eklem rahats?zl?klar?
• Romantizmal hastal?klar
• Tip II diyabet
• Fibromiyalji
• Fazla ve a??r? kilo (Obezite)

Imu Pro 300 olarak adland?rd???m?z uygulama ile besin maddelerinin insan bünyesi ile uyumu, uyumsuzluk sonucu ortaya ç?kabilecek rahats?zl?klar? ve bunlar? giderecek özel beslenme tavsiyelerini içeren bir tan? ve tedavi program?d?r.

Test nas?l yap?l?yor?
Imu Pro testleri için sizden al?nan 5cc kan örne?i özel bir Laboratuvarda test edilir ve kan?n?zda g?dalara kar?? olu?an IgG antikorlar?n?n tespiti yap?l?r. 10 – 14 gün sonra size ki?isel test sonuçlar?n?z ve daha da önemlisi tümüyle size göre düzenlenen özel beslenme plan?n?z aç?klan?r.

 Pat O’Donnell Authentic Jersey

ÜST