IŞIK DOLGUSU

redens

Özel olarak geli?tirilen gözalt? ???k dolgusu Redensity II, gözalt? ?i?lik ve morluk problemi çözümüne tek seferde yard?mc? olan ilk ve tek dolgu ürünü olma özelli?ine sahip…

Çökmü? gözaltlar? birçok kad?n?n ve erke?in estetik sorunlar?n?n ba??nda ama art?k özel olarak geli?tirilen Redensity II gözalt? ???k dolgusu yöntemi etkili olabiliyor. Gözalt? ?i?lik ve morluk problemlerini giderilmesine ve cildin uzun süreli yeniden yap?land?r?lmas?na tek seferde yard?mc? olan ilk ve tek dolgu ürünü olma özelli?ine sahip olan gözalt? ???k dolgusu Redensity II,  ya?lanma nedeniyle artan gözalt? problemlerine ciddi bir çözüm sunuyor.

30’lu ya?lardan itibaren, 2 kad?ndan biri 1’i göz halkalar? için endi?elenmekte.  Her iki ki?iden birinin ya?ad??? gözalt? torbalanmas? ve morlu?unun nedeni genetiktir. Alerjik reaksiyonlar, alkollü içecekler; yat?? pozisyonu veya uyku düzensizliklerinin, bu durumu art?r?c? unsurlar. “Göz bölgemiz her yöne kolayca gidebilen özel bir ya?la çevrilidir ve ‘septum’ ad? verilen do?al bir bariyer sayesinde konumunu korur. Septum, genetik nedenlerle ve ya?a ba?l? bir art??la, ya? torbas? taraf?ndan ileri do?ru itilir. Ya??m?z ilerledikçe yüzümüzün kemik yap?s? inceldi?inden, kemik de do?al olarak bu durumda geriye do?ru hareket eder. Bunun sonucunda da göz bölgemizin alt?nda bir bo?luk olu?ur. Bo?luk milimetrik bile olsa, içindeki gölgeler nedeniyle çok daha derin ve koyu alg?lanabiliyor.”

Bak???n?z Yüzünüzü Ayd?nlat?yor

Gözalt?ndaki halkalar nedeniyle, fazla k?r????? olmayan genç bir kad?n bile oldu?undan çok daha ya?l? ve yorgun görünebiliyor. Bugüne kadar tek i?lemle tüm bu sorunlar? kapsayabilecek bir çözüm bulunamad?, yeni geli?tirilen baz? yöntemlerle bu ?ikâyetlerin üstesinden gelmenin mümkün oldu ve bunlardan birinin de ???k dolgusu oldu. Redensity 2 gözalt? ???k dolgusu hyaluranik ait içermekle birlikte çapraz ba?lar? de?i?tirilerek ayn? zamanda çapraz ba?s?z bir hyaluranik asit maddeside içerir. Bu sayede ???k dolgusu verildi?i alana homojen bir ?ekilde yay?larak etkisini gösterir. Gözalt? ???k dolgusu i?lemi, gözalt?na ayd?nl?k verdi?i için ???k dolgusu olarak an?lsa da, asl?nda temel olarak çok az miktarda özel bir hyalüronik asit formülünün, çok çok ince i?nelerle gözalt?na enjekte edilmesi ?eklinde uygulan?yor. Gözalt? ???k dolgusuyla; yanak ve gözaltlar? aras?ndaki oluklar, çöküklükler, alt göz kapa??ndaki torbalanmalar ba?ar?yla tedavi edilebilirken, içeri?inde protein, vitamin, aminoasit, antioksidanlar sayesinde gözalt? morluklar?nda da belirgin bir azalma sa?lanmaktad?r.

Gözalt? ???k dolgusu Redensity 2 dolgu nedir?

Gözalt? morluklar?, çökmeleri ve halkalar için özel geli?tirilmi? benzersiz bir hyaluronik asit jel dolgu tekni?idir. Bu bölge için geli?tirilmi? 2 içeri?i vard?r. Bunlardan ilki hyaluronik asit ile beraber kullan?lan ?s?tarak yenilenme sa?layan bir komplex. Bu, o bölgedeki deri kalitesini ve düzgünlü?ünü düzenliyor, ikinci içerik ise poly vitamin. Bu uygulama ile iki i?lemle cildi gençle?tiriyoruz önce hyaluronik asit ile cildi düzenleyerek morluklar ve torbalar ile sava??l?yor daha sonra poly vitamin deste?i ile hücre boyutunda uzun vadeli yenilenmeler yarat?l?yor. Bu tabiki bir mucize de?il fakat ?u anda kullan?lan tekniklere göre bir ad?m daha ötede yeni bir sayfa açacak bir ürün.

Gözalt? torbalar? ve gözalt?ndaki gölgeler nas?l tedavi edilir?

Bugüne kadar tek i?lemle tüm bu sorunlar? kapsayabilecek bir çözüm bulunamam??t?. Ancak, Redensity II gözalt? ?i?lik ve morluk problemi çözümüne tek seferde yard?mc? olan ilk ve tek dolgu ürünü olma özelli?ine sahip. Redensity II’nin içeri?inde, cildin yap? ta?lar?ndan hyalüronik asit, cildi yeniden yap?land?rma kompleksi, 8 amino asit, 3 antioksidan, mineral ve vitaminler ile hasta konforu için lidokain bulunmaktad?r.

Ürünün içeri?inde bulunan hyalüronik asit nedir?

Hyalüronik asit vücudumuzda do?al olarak bulunmakta ve derin tabakalar?nda su tutarak cildimizin hidrasyonunu iyi bir düzeye getirmeye hizmet etmektedir. Bu güçlü nemlendirici ajan, ya? almayla birlikte azalmaya ba?lar. Bu nedenle, cilt kurur, zay?flar ve birinci k?r???kl?klar ortaya ç?kar. Redensity II i?te bu zamanla azalan hyalüronik asiti ciltte geri verir.

Gözalt? ???k dolgusu Redensity 2 nas?l uygulan?r?

Bu dolgunun uygulanmas? di?er dolgu uygulamalar?na göre özellik gösterir. Gözalt? ???k dolgusu deri alt?na de?il kemik üzerine uygulanmaktad?r. Uygulama esnas?nda ???k dolgusu çok yava? olarak verilmelidir. Dolgu içeri?inde bulunan lokal anestezik madde nedeniyle a?r? olu?turmaz. Yine i?nelerin morarma ve ?i?me yapmas? nedeniyle gözaltl? dolgusu kanül ile verilmelidir. Kanülün ucu künt oldu?u için herhangi bir ?ekilde morarma, ?i?me olmamaktad?r.

Bu kal?c? bir tedavi midir? Uygulaman?n yan etkileri nelerdir?

Teoxane Laboratuvar? taraf?ndan yap?lan klinik ara?t?rmalar?nda 600.000 üzerinde enjeksiyon uyguland???n?, sadece 15.000 uygulamada 1 ki?ide hafif k?zar?kl?k ve morarma görüldü?ünü ancak bu durumun 72 saat sonra kayboluyor. Kal?c?l??? 6 ile 12 ay aras?nda de?i?en  gözalt? ???k dolgusu “Redensity II”nin etkisi kayboldu?undan tekrarlanabiliyor.  Dolgunun uygulanma sonras?nda hemen sonucunu görebilirsiniz, ?i?me ve morarma hemen hemen hiç olmamaktad?r. 1 hafta sonra en iyi halini alacakt?r.

Bu uygulaman?n ömrü ne kadard?r?

Hyaluronik asit kullan?m? ile yap?lan uygulamalarda göz çevresinde uzun süreli sonuçlar al?nd???n? art?k biliyoruz. Yapt???m?z bir tak?m testler sonucunda uygulamadan 3 sene sonra bile hyaluronik asitin göz çevresinde kald???n? tespit ettik. Kaz a?? tabir edilen bölge çok aktif bir bölge oldu?undan burada 6 ay’?n üzerinde sonuçlar al?yoruz. Fakat göz çevresi, torbalar ve göz kapa??nda uyguland???nda mimiklerden çok aktif etkilenmeyen bir bölge oldu?u için iki y?l uygulamay? rahatl?kla kullanabiliyorsunuz.

Kimlerde kullan?labilir?

Göz bölgemiz her yöne hareketli özel bir ya? tabakas? ile çevrilidir ve bu ya? olan bölge “septum” ad? verilen do?al bir bariyer sayesinde konumunu muhafaza edebilmektedir. Septum, genetik nedenlerle ve ya? ile ya? torbas? taraf?ndan ileri do?ru itilir. Ya??m?z ilerledikçe yüzümüzün kemik yap?s? inceldi?inden, kemik de do?al olarak bu durumda geriye do?ru hareket eder. Bunun sonucunda da göz bölgemizin alt?nda bo?luk ve gölgeler olu?ur, i?te bu morluk, gölgeler ve torbalar için bu uygulamadan faydalanmak mümkün. Biz bu uygulama ile ayn? zamanda hem onar?yor, yeniliyor hem de yeniden olu?umu geciktiriyoruz ve engellemeye çal???yoruz.

 D.J. Fluker Womens Jersey

ÜST