KARBOKSİTERAPİ

karboksiterapi

Karboxiterapi (Karboksiterapi) Karbondioksit (CO2) gaz?n?n selülit tedavisi ve bölgesel zay?flama konusunda tedavi amac? ile cilt-deri alt?na enjekte edilmesi yöntemidir. Son y?llarin en etkili ve en popüler zay?flama yöntemi olan Karbokxiterapi (Karboksiterapi) karbondioksitin (CO2) ciltte su ile reaksiyona girmesi ilkesine dayanir. Kaslarda rahatlama,k?lcal damarlar düzeyinde kan dola??m?nda art??la ba?layan tepkime, yeni kan damarlar? olu?turmas?yla metabolizmay? h?zland?r?r. Karbokxiterapi (Karboksiterapi)’nin uyguland??? dokuda metabolizmada ve kanlanmas?nda art?? olu?turarak selülit tedavisinde ve bölgesel zay?flamada etkili olmaktad?r. 

Karbokxiterapi (Karboksiterapi)’nin kullan?ld??? alanlar;
– Selülit, 
– Vücut ya? azalt?lmas?, 
– Vücut ?ekillendirme, 
– Kilo kayb?, 
– Liposuction sonras? toparlanmalarda, 
– Yüz ve çene alt? k?r???kl?klar?, 
– Cilt çatla??, 
– Skar doku tedavileri.

Hedef alanda portakal kabu?u görüntüsüne yol açan fibrotik ve ba? dokusu bantlar? çözülerek doku rahatlar. Eriyen ya? dokusu ile birlikte selülitli doku azalm?? olur.

Karbondioksit gaz? (CO2) vücudumuzun yabanc? olmad??? bir madde olup, vücudumuza hiçbir zarar? yoktur. Alerjik reaksiyon beklenmemektedir. Herhangi bir yan etkiye rastlanmam??t?r. Hastalar uygulama s?ras?nda, hafif ka??nt?l? bir yanma hissi duyulabilir. Ama yanma hissi-a?r? süresi az olmaktad?r. Tüm ya? gruplar?nda kullan?labilmektedir. Karbokxiterapi Amerika ve Avrupa’da güvenle kullan?lmaktad?r.  Verdi?imiz karbondioksit o bölgedeki ya?lar? parçalay?p  Böylece cilt gerginli?i de yeniden kazand?r?l?r. Hastalar?m?z ölümcül diyetler yapmadan incelmekte ve selülitlerinden ar?nmakta,bölgesel olarak zay?flayabilmektedirler.

Karbokxiterapi (Karboksiterapi), cilt yenileme ve elastikiyeti tekrar kazand?rmaya yönelik bir uygulama oldu?u için özellikle yüz mezoterapisi ile kombine olarak yanak ve g?d?k sarkmalar?na antiaging amaçl?, yine çatlaklar?n iyile?tirilmesinde ve ameliyat izlerinin onar?lmas?nda güvenle kullanabilmekteyiz.

 Washington Wizards Authentic Jersey

ÜST