KARIN VE KALÇA LİFTİNG

kalcaLifting

Birçok bayan?n problemi olan kar?n ve kalça bölümündeki gev?eklik ve sarkmalar,s?k s?k kilo al?p verme, do?um, a??r? hareketsizlik ve ba? dokusu zay?fl??? gibi nedenlerden dolay? ortaya ç?kmaktad?r. Genetik özelliklerden dolay? genç ya?larda ortaya ç?kabilece?i gibi do?al ya?lanma ile ileri ya?larda daha s?k görülebilir.Son teknoloji ürünü bilgisayar kontrollü cihazlar yard?m?yla hiçbir cerrahi müdahaleye gerek kalmadan kar?n ve kalça bölümünde elastikiyeti kaybetmi? kaslara aktif spor etkisi yapt?r?larak gev?emi? ve sarkm?? dokunun toparlanmas? sa?lan?r.

Bu amaçla kullan?lan slim-up ve presso terapi cihazlar? sa?lad?klar? egzesis etkisi ile kan dola??m?n? h?zland?r?p toksit at?m?n? kolayla?t?rd?klar? için ayn? zamanda problemli bölgelerdeki selülitli dokunun çözülmesini ve depolanm?? ya?lar?n yak?lmas?n? gerçekle?tirirler. 

Haftada 3 kez olmak üzere toplam 15 seans süren program ki?inin vücut yap?s? göz önünde bulundurularak do?al içerikli yosun ve deniz kili ürünleri ile de desteklenebilir. Böyle bir program sonucunda son derece diri ve s?k? bir vücuda sahip olabilirsiniz.

 Ka’imi Fairbairn Authentic Jersey

ÜST