KAVİTASYON İLE ZAYIFLAMA

 

Ultra Lipo Kavitasyon; Ultrasonik ses dalgalar? ile ya? hücrelerinin yak?lmas? yöntemidir. 20 ila 70 Khz aral???nda bulunan spesifik ultrason dalgalar? akustik kavitasyon etkisi olu?turma özelli?ine sahiptir. Odaklanm?? yüksek enerji dalgalar? (akustik kavitasyon) ya? hücreleri ve selülitin intertistiyel s?v?lar? içinde gaz formunda mikrokabarc?klar meydana getirir. S?v?lar?n birbirini izleyen de?i?im evreleri negatif bas?nç ve pozitif bas?nç sonucu ya? hücreleri ?iddetle içeriye do?ru patlar. Bu patlamalar esnas?nda bir mikro saniyede 1,000 atmosferlik bas?nç ve 5,000 C s?cakl?k aç??a ç?kar. Bunun neticesinde karaci?er taraf?ndan metabolize edilecek denatüre olmu? ya? hücreleri ve su serbest kal?r.

Kavitasyon dalgalar? etraf doku ve cilt yap?s?n?n korunmas? için palsl? ve son derece selektif çal???r. Kavitasyon uygulamas?nda prob cilt üzerine yüzeyden temas halinde hafifçe gezdirilerek kullan?ld??? için cerrahi operasyon etkisi yaratmaz. Ultra Kavitasyon Liposuction’dan hangi özellikleri ile ayr?l?r? Avantajlar? nelerdir? Liposuction veya Abdominoplasti (kar?n germe) denilen yöntemleri gerektiren durumlar d???nda, ameliyats?z çözüm isteyen ki?iler için alternatiftir.

Ultra Kavitasyonun Avantajlar?: A?r?s?zd?r, cerrahi müdahale gerektirmez, selülit ve ya? parçalamada etkili oldu?u bilinmektedir.

kavitasyon Erkeklere de bu uygulamalar yap?labilir mi? Tabi ki erkeklere de bu uygulamalar? rahatça yap?labilir. Bu sistemde erkek, kad?n ayr?m? yoktur.

Sonuç alabilmek için ne kadar süre geçmeli ve bu arada neler yap?lmal?? Özel bir Diyet, spor takviyesi gerekmemekle beraber, nas?l olsa böyle bir uygulama yapt?rd?m diye fazla yemek kaybedilen ya?lar?n yeniden olu?mas?na neden olur. Yine de serbestle?en ya? asitlerini harcamak ve yenilerini depolamamak için ultra kavitasyon ile hipoosmolar lipotomi ertesi, ya?a ve bedene uygun bir beslenme ve hareket etmenin haricinde özel bir çaba gerekmez.

?lk seanstan itibaren ya?l? bölgede elle tutulur bir yumu?ama, ard?ndan da sertle?ip küçülme hissedilir. Gözle görülür sonuçlar ise 15. günden itibaren görülebilir.

Kaç seans uygulama gerekir? Uygulama yap?lacak bölgenin büyüklü?ü ve yo?unlu?una göre de?i?ebilmekle birlikte 10-15 gün aral?klarla 4-8 seans aras?nda uygulan?r. Birlikte yap?lmas? gereken yard?mc? uygulamalara göre bu süreler de?i?kenlik gösterebilir.

BÖLGE Hasta Say?s? Seans(1) Seans(2) Seans(3) Toplam ?ncelme Avaral ?ncelme Servis
Abdominal 7 5.0 cm 4.2 cm 3.8 cm 13.0 cm 4.3 cm
Epikondrium 7 3.8 cm 3.3 cm 3.1 cm 10.2 cm 3.4 cm
Basen 5 3.0 cm 2.9 cm 1.9 cm 7.8 cm 2.6 cm
Kalça 3 3.5 cm 2.3 cm 2.0 cm 7.8 cm 2.6 cm
D?? Bacak 3 2.2 cm 2.0 cm 1.9 cm 6.1 cm 2.0 cm
?ç Bacak 3 2.0 cm 1.5 cm 1.5 cm 5.0 cm 1.6 cm
Dizler 2 1.5 cm 1.4 cm 1.2 cm 4.1 cm 1.4 cm

Yukar?daki tablo ?talya’da Parma Üniversitesinde Profesör Doktor Carmelo Protopape’nin (M.O. Estetik Plastik ve Rekonstüriktif Departman?) 8 erkek, 20 kad?n Toplam 30 gönüllü hastan?n üzerinde yapt??? ara?t?rman?n sonuçlar?n? göstermektedir.

Hiçbir cerrahisiz sistem yada yöntem elbette oradan ya? dokuyu direk alma etkisi yaratamaz. Ama “Kavitasyon” ile ya? hücrelerinde Lizis yani parçalanma ba?lar ve serbest ya? asitlerine dönü?ür ve sizin taraf?n?zdan harcanabilir hale gelir.Uygulamada hastan?n sisteme girmeden önce ölçüleri al?n?r ve seans sonras? tekrar ölçü al?nd???nda sonuç gerçekten yüz güldürücüdür. Mezuradaki rakamlarda en az 2, maksimum 7 cm’e kadar azalma gözlenir.

Tabiiki zay?flama tekba??na zay?flama hücrelerinin azalt?lmas? ve bölge dokunun incelmesi ile s?nr?l? olmamal?d?r. ?nce bir görünüm için cilt elestikiyetinin de tekrar kazand?r?lmas? gerekir. Sizinle ayn? kiloda ayn? boyda ve ayn? ya?taki hemcinsinizin sizden daha ince görünmesinin nedeni s?k? bir ciltten ba?ka bir?ey de?ildir. Cilt elastikiyetini artt?rmakt?r.

Yöntem, Avrupa ülkeleri ve Kanada’n?n içinde oldu?u 40’dan fazla ülkede  kullan?lmaktad?r. ??lem hakk?nda yurtd???nda yap?lm?? televizyon programlar? ve bilimsel yay?nlar www.ultrashape.com sitesinden izlenebilir.

Merkezimizde tedavi protokolü ki?iye özel haz?rlanmaktad?r.

“Seans say?s? ve seans aral?klar? bölgeye göre uzmanlar?m?z taraf?ndan planlanmaktad?r”

  Mike Iupati Jersey

ÜST