KİLO KORUMA

kiloKoruma

6 AY BOYUNCA 
ÜCRETS?Z KORUMA PROGRAMIYLA YANINIZDAYIZ.

Kilo verme deneyimi olmu? herkes kiloyu koruman?n daha zor oldu?unu kabul eder. Bu k?smen do?rudur. Asl?nda kiloyu korumak  zor olmamakla beraber  daha çok çaba ve bilgi gerektirmektedir. Bunun için iyi bir e?itim sürecinden geçmeli ve ya?am tarz?n?zda köklü de?i?iklikler yap?lmal?d?r ancak bu durumda  kilonuzu koruman?z kolayla?acakt?r.

Kilo verdikten sonra geri al?nmas?n?n tek sebebi önceki beslenme al??kanl?klar?na geri dönülmesi ve kontrolün b?rak?lmas?ndan  kaynaklan?r. O halde kilo koruman?n s?rr?,ya?am tarz?n?zda köklü de?i?iklikler yaparak sürekli  kontrollü olmakt?r. ?stedi?iniz her ?eyi planlayarak ve dengeli yemeyi ö?renmek  kilo koruman?n püf noktas?d?r.

Kilo verirken uygulanan yöntem do?ruysa kiloyu korumak kolayla?acakt?r. Verilen kilo yalanc? kilo kayb? ise (kas ve su kayb?) gibi verilen kilolar? geri alman?z daha h?zl? olacakt?r. Do?ru bir yöntem kulland???n?zda ise tam tersi gerçekle?ir. Ya? dokunuz azal?p kas dokunuz artar. ?yi bir yöntemle ya?am tarz?n? de?i?tirmek hedef al?n?r ve e?itimlere a??rl?k verilir. Bu nedenle kiloyu korumak do?al bir süreç haline gelir. Yani kiloyu korumak için kilo verme yöntemini do?ru seçmek ?artt?r.

Yap?lan ara?t?rmalara göre geçmi?te kilo problemi ya?am?? herkes hayat? boyunca tekrar kilo alma riski ile kar?? kar??yad?r. 2 y?l boyunca kilonun korumas? ba?ar?l?r ise al??kanl?klar ve ya?am tarz?n?zda köklü de?i?ikliklerin gerçekle?ti?i dü?ünülmektedir. O halde kiloyu korurken ilk hedef 2 y?l ayn? kiloda sabit kalmay? ba?armak olmal?d?r.

E?er kilonuzu korumak istiyorsan?z ya?am tarz?n?zda köklü de?i?iklikler yapmal?, beslenmeyi ö?renmeli ve hareketli olmay? ba?armal?s?n?z. Bunu do?al ya?am ?ekliniz olarak kabul etmeli, hayat?n?z konusunda prensiplere sahip olmal?s?n?z.

 Markus Wheaton Authentic Jersey

ÜST