KİMYASAL PEELİNG

kimyasalPeeling

“Kleopatran?n Süt Banyosu” bir çe?it kimyasal peelingtir. Sütte bulunan laktik asit cilt yüzeyindeki ölü tabakay? atarak, pürüzsüz, sa?l?kl? ve yepyeni bir cilt olu?mas?n? sa?lar.

K?MYASAL PEEL?NG NED?R ? 

Cildin y?pranm??, tazeli?ini ve parlakl???n? kaybetmi? üst tabakas?n?n soyulmas?n? ve dökülmesini sa?layarak daha sa?l?kl? ve canl? tabakan?n ortaya ç?kar?lmas? i?lemidir Peeling uygulamas? sonras?nda cilt yüzeyi taze ve berrak bir görünüm al?r. Matl???n giderilmesi ile canl? parlak bir ifade olu?ur. Akne izleri azal?r, t?kal? gözenekler aç?larak cilt nefes al?r ve yenilenir. ?nce çizgiler azal?rken dolgun bir görüntü olu?ur 

Kullan?lan peeling ürünleri de?i?ik konsantrasyonlarda meyve asiti içerir Peeling’de kullan?lan ürünler Glikolik asit (Alfa Hidroksi Asit- AHA) ve Glukonolakton ( Poli Hidroksi Asit- PHA ) dur. Cilt tipi, cilt rengi ve problemin yo?unluguna göre seans say?s? ve seans aral?klar? de?i?ebilir. Genellikle haftada bir uygulama yap?l?r ve ortalama olarak 5-10 seans uygulan?r. Yap?lacak tedavinin niteli?ine göre bölgeye sürülen solüsyonlar bazen bölgenin rengini açabilir bazen de soyucu nitelik ta??yabilir. Kimyasal peeling uygulamalar? ki?inin rutin aktivitelerini etkilemez. Lekenin çe?idine göre tek ba??na uygulanabildi?i gibi ba?ka yöntemler ile birlikte uygulanabilir. 

Kullan?m alanlar? nelerdir? 

– K?r???kl?k tedavisi Akne (grade I, komedonal tipler)
– Güne? hasar? (leke,kaba cilt yap?s?, k?r???kl?k ) 
– Pigment (renk ) bozukluklar? (melazma vs.) 
– Akne skarlar? (izleri) 
– Seboreik keratoz 
– Yara izleri 
– Ya?l?l?k lekeleri 
– Çiller 
– Vücut çatlaklar?

 Carlos Santana Jersey

ÜST