KIRIŞIKLIK TEDAVİSİ

kirisklikTedavisi

K?r???kl?k Nas?l Olu?ur? 

Derinin hemen alt?nda bir ba? dokusu çat?s? vard?r. Bu çat?y? kollajen ve elastin ad? verilen ipliksi proteinler olu?turur. Herhangi bir nedenle bu çat?da olu?an zay?flamaya ba?l? olarak derinin gerginlik ve elastikiyeti azal?r, k?r???kl?k olu?ur. Mimikler yüz derisinde olu?an k?r???kl?klar?n ba?l?ca nedenidir. Güne? ???nlar?, kollajen y?k?m?na yol açan enzimlerin aktivasyonunu artt?r?r. Bu nedenle uzun süreli güne? temas? olan ki?ilerde kollajen daha h?zl? y?k?ma u?rar, ciltte incelme ve k?r???kl?k olu?ur. Güne? ???nlar? kahverengi lekeleri ve damarsal geni?lemeleri de (telenjektazileri) artt?r?r. 

Göz çevresi k?r???kl?klar?n?n iki ana nedeni vard?r: Göz k?sma hareketi ve göz çevresini ka??mak. Bu hareketlere ba?l? olarak, di?er bölgelere göre zaten daha ince olan göz çevresi derisinde ?ekil bozuklu?u ve k?r???kl?k geli?ir. Bir insan?n biyolojik ya?? artt?kça kollajen ve elastin yap?m h?z? azal?r, y?k?m? artar. Menapoz döneminde ise östrojen hormonundaki azalmaya ikincil olarak ba? dokusu yap?m? ve derinin elastikiyeti azal?r, k?r???kl?k artar. Hormonal hastal?klar ve a??r? kilo al?m? da deri alt?ndaki ba? dokusunun yap?s?n? bozar.

K?r???kl?k için uygulanan tedaviler:

– Botox,
– Dolgu,
– PRP,
– Mezolifting,
– Kimyasal Peeling,
– Fraksiyonel Lazer

 Dave Keon Jersey

ÜST