KİRPİK EKLEME

genclikAsisi

Kirpik Permas? & Kirpik Boyama

Kirpik ve Ka? Boyama
Aç?k renkli kirpikler ve ka?larda daha belirgin daha renkli olmas? amac?yla yap?lan saç?n?z ve teninizin rengine göre ayarlanabilen özel olarak haz?rlanm?? tüylere zarar vermeyen boyalard?r.

Kirpik ekleme:
Kirpiklerin az ve yetersiz oldu?u durumlarda, küçük gözlerde, belirgin olmayan göz ?ekillerinde, makyaj?n daha ??k ve belirgin olmas?n?n istenildi?i durumlarda uygulanan bir i?lemdir. Do?al kirpik tanelerinin tek tek kirpik aralar?na do?al ve renksiz bitkisel yap??t?r?c?lar yard?m? ile kirpik dibine yerle?tirilmesi i?lemidir. Uygulama süresi 5 dakika olup kullan?m süresi minimumda 15 gündür. Dü?en kirpikler istenildi?i zaman tekrar yenilenebilir. Çok ??k ve ucuz bir i?lemdir. Bir göze yakla??k 10 -12 tane kirpik tak?lmaktad?r.

Kirpik Permas?:
Düz ve ?ekilsiz kirpikleri k?vr?k ve dolgun tutmak amac? ile yap?lan bir i?lemdir. Uygulama süresi yar?m saattir. ?ki basamakl? olarak uygulan?r. Kirpik uzunlu?una ve s?kl???na göre seçilen kirpik bigudileri kirpik dibine yerle?tirilir. 15 dakikal?k ilk ilaç ve sonras?nda 15 dakikal?k ikinci sabitleyici ilac? uygulan?r. Kullan?lan kozmetikler tamamen bitkiseldir. Kesinlikle kimyasal madde içermez.

Ka? ve Kirpik Bak?m?
Ka? ve kirpik, yüzün güzellik unsurlar?d?r. Ka?lar yüzdeki ifadeyi etkileyen en önemli unsurlardan biridir. Ka? dizayn? düzgün yap?lmad???nda yüzdeki ifade eksik kal?r.
?ç dünyam?z?n aynas? olan gözlerimizin tamamlay?c?s?, ayn? zamanda koruyucusu olan ka? ve kirpikler gözü terden, rüzgâr ve tozdan korur. Kirpiklerimizi korumak, dökülmelerini önlemek için, göz kö?elerini ve kirpik diplerini temiz tutmak gerekir. Gözü ç?plak el ile silmek kesinlikle yanl??t?r; bu sebeple göz k?zar?r ve daha da önemlisi bazen hastal?k meydana gelebilir. Ka? ve kirpiklerimiz için kullanaca??m?z boya ve sarf malzemelerinin kalitesi de göz sa?l???m?z için önemli bir unsurdur. Ka?-Kirpik Boyamas?nda estetik aç?dan dikkat edilmesi gereken; ki?inin saç ve ten rengine uygun olan rengin seçilmesidir. Ayr?ca kullan?lacak ürünler Sa?l?k Bakanl??? onayl?, do?al içerikli boyalar olmal?d?r. Güzellik ve bak?m hizmeti veren seçkin salonlarda profesyonelce uygulama yap?lmaktad?r. Bu boyalar?n kal?c?l??? ortalama 1,5 ay kadard?r. Ka? Boyama ortalama 25 dakika, Kirpik Boyama 20  dakika kadar bir zaman almaktad?r.

kerpikpermasis1

 Captain Munnerlyn Jersey

ÜST