KOL VE BACAK ESTETİĞİ

Kol germe kolun dirsek ile koltuk alt? bölgesi aras?ndaki sark?kl?klar? gidermek için uygulanan bir i?lemdir. Uygun hastalar ya?l? veya önceden a??r? ?i?man olup kilo fazlas?n?n büyük bölümünü vermi? hastalard?r. Ameliyat hastane ko?ullar?nda, genel anestezi ya da lokal anestezi ile yap?l?r. Ortalama 1-2 saat sürer. Ayn? gün eve ç?kmak mümkündür. Kol iç ve arka k?sm?ndan elips ?eklinde kesi yap?larak fazlal?k deri ve deri alt? ya? dokusu ç?kar?l?r. Diki?lerle kapat?lan yara üzerine pansuman yap?l?r. 

Kollar?nda sarkm?? ve gev?emi? doku bulunan herkese uygulanabilir. Sadece ya? fazlas? olan yani derisinde sarkma ve gev?eme olmayan ki?ilere ya? çekme (liposuction) uygulamak daha uygundur.

 

Ya??n ilerlemesi ve yüksek miktarda kilo vermenin sonucu olarak ço?u kad?n?n özellikle bacak iç yüzünde gev?eme ve sarkmalar ortaya ç?kar. Özellikle de etek giyildi?inde yürüyü? esnas?nda bacak iç yüzlerinin birbirine sürtünmesiyle terleme ve pi?iklere de neden olur. Yol açt??? bu gibi s?k?nt?lar?n yan? s?ra, estetik olarak da ho? olmayan bir görünüm olu?turan bacak iç yüzündeki bu gev?emelerin, estetik bacak germe ameliyatlar? ile düzeltilmesidir.

Bacak germe esteti?i, genel anestezi gerektirir ve ortalama 2 saat kadar sürer. Hastanede 1 gün kalmak yeterli olur. Bacak germe operasyonunda kas?k çizgisi üzerinden bacak iç yüzüne do?ru fazlal?k olan bir miktar deri ç?kar?l?r, bacak iç yüzünün derisi yukar?ya do?ru gerdirilerek kas?k çizgisi üzerinde tekrar dikilir. Böylece hem fazlal?k olan ya?lar ç?kar?lm?? olur, hem de derinin gerginli?i sa?lanm?? olur. 

Kilo al?p verme, güne? ve ya?lanma gibi etkenler sonucunda, özellikle uylu?un iç k?sm?nda ve kalça k?sm?nda, dokularda gev?eme ve sarkma olu?mu? herkes için uygudur.  Jack Ham Womens Jersey

ÜST