KOZMETİK DERMATOLOJİ

kozmetikDermatoloji

Hekimlerimiz, cildi çe?itli dermatolojik hastal?klar ve estetik yönünden de?erlendirerek problemleri saptarlar. Saptanan problemler hakk?nda ki?ilerin bilgilendirilmesi yap?l?r ve ki?iye özgü tedavi programlar? yap?l?r. Dipnot merkezlerinde bulunan medikal ekipman ve yöntemler, hekimlerin haz?rlad?klar? terapi programlar? do?rultusunda ki?ilerin kullan?m?na sunulmaktad?r.

 Adam Gotsis Authentic Jersey

ÜST