LAZER EPİLASYON

Lazer uygulamalar?, günümüzde dermatolojinin de içinde bulundu?u pekçok t?p alan?nda tedavi amaçl? tercih edilmekte olup 1960’lardan beri kullan?mda ilk s?ralar? almaktad?r.
Laser “light amplification by stimulated emission of radiation” içeri?inin ba?harflerinin biraraya gelmesiyle olu?ur ve lazer ?????n?n olu?um temelini ifade eder. Lazer cihazlar?, ????? fotonlar? harekete geçirip, kuvvetlendirip onlar? tedavi alan?nda fokuslayan bir forma dönü?türür.
 
Lazer sistemleri “selektif fototermoliz” esas?na göre çal???r yani uygulama parametrelerine göre hedef dokuyu odaklayarak çevre dokuya hasar vermeden yaln?zca tedavi için seçilen k?sm? haraplar.  Farkl? dalga boylar?ndaki ???k türleri farkl? kromoforlar taraf?ndan absorblan?r.
 
Ciltte lazer ?????n?n hedefi olan temel kromoforlar su, hemoglobin ve melanindir. Bu kromoforlar?n herbiri farkl? dalga boylar?ndaki ????? absorbe etti?i için her patolojinin tedavisinde farkl? lazer tipini tercih etmek zorunda kal?yoruz. Yani k?l?n yap?s?ndaki melanini hedefleyen bir epilasyon lazeri  ayn? zamanda kan?n yap?s?ndaki hemoglobini hedefleyen bir vasküler lazer olarak kullan?lamaz.
 
Lazer sistemlerinde epidermis (cilt üst katman?n?) koruyarak altta yer alan hedef dokuya ula?mak için so?utucu sistemler eklenmi?tir. Dolay?s?yla yine dalga boyuna ve ki?inin a?r? e?i?ine göre de?i?mekle birlikte lazer uygulamalar? do?ru uyguland???nda ac?ya yol açmaz.
 
Lazer epilasyon dermatoloji kliniklerinde en s?k tercih edilen uygulamalardand?r. Kozmetik aç?dan oldu?u kadar bölgesel hijyen (k?l batmas? ve tekrarlayan foliküler enfeksiyonlar) ve pilonidal sinüs operasyon tekrar?n?n önlenmesi aç?s?ndan da son derece önemlidir.
 
lazer 01
Lazer epilasyonda hedef, vücutta istenmeyen k?llar?n kal?c? olarak yok edilmesidir.
 
Seanslar?n ba?ar?s?, uygulay?c?n?n bilgi ve tecrübesine, kullan?lan dozlara, uygun hasta seçimine ve hastan?n seanslara uyumuna ba?l?d?r.
 
Her k?l kökü büyüme, dinlenme ve dökülme dönemlerinden geçer. Bir bölgedeki tüm k?l köklerinde bu dönemler farkl? zaman aral?klar?nda geli?ir. Lazer i?leminde kökün yok edilmesi ancak büyüme döneminde olan k?llar üzerinde gerçekle?ir. Bu nedenle lazer epilasyon i?leminin her seans?nda o bölge k?llar?n?n yakla??k %20-30’u yok olur.
 
??lemden sonra yakla??k 3-10 gün içinde yüzeyde k?llar görülecektir. Bu k?llar i?lem s?ras?nda tahrip olup dökülme sürecine giren k?llard?r ve yeni büyümekte olan k?llar de?ildir. Dökülme sürecinde bu tüylerden rahats?z olunursa tra?lama uygulanarak bu dönem rahat atlat?labilir.
 
 
Lazer epilasyon i?lemi asla bronz tene uygulanmamal?d?r ve seanslar sonras?nda da uygulama yap?lan alan 1 hafta-10 gün süreyle güne? temas?ndan sak?n?lmal?d?r.
 
Lazer epilasyon i?lemi bir mucize de?il, k?llar?n kal?c? olarak yok edilmesi için i?leme uygun hasta grubunda tercih edilen bir t?bbi i?lemdir. Hastay? rahat ettirecek sonuç için gerekli seans say?s? genellikle vücutta 3-6, yüz bölgesi için 4-8 seansd?r.
 
Lazer epilasyonda dozun çok dü?ük verilmesi ilerleyen seanslarla birlikte k?llar?n tahrip olmak yerine giderek incelmesine ve renginin aç?lmas?na sebep olur. Bir süre sonra incelen ve rengi aç?lan tüylere do?ru doz kullan?lsa da etki etmez. Çevrenizde duydu?unuz “lazer epilasyon i?e yaram?yor, k?llar tekrar ç?k?yor” yorumlar? uygun tedavi dozu uygulanmayan veya en ba??ndan bu tedaviye uygun olmayan hastalara uygulanan seanslar sonucunda elde edilen hayal k?r?kl?klar?d?r.
 
Lazer epilasyon i?lemine ilk olarak hangi cihazla ba?land???, seanslarda verilen dozlar?n uygunlu?u ve seans aral?klar?n?n düzenlili?i lazer epilasyon i?leminin sonucu aç?s?ndan çok önemlidir. Dolay?s?yla i?lem için seçece?iniz merkezin bu konuda uzman bir hekim bulundurmas? ve sa?l?k merkezi olmas? önemlidir.

Klini?imizde; MED?KAL ESTET?K UZMAN DR kontrolünde Cynosure Alexandrite Lazer cihaz? kullan?lmaktad?r. Lazer epilasyon için en iyi cihaz kullan?lsa bile cihaz?n kullan?l?? tekni?i, merkezin kullanma protokolü, kullanan ki?i ve bilimsel yakla??m da çok önemlidir. Bitene kadar paket garanti verilmesi sa?l?k sektörü aç?s?ndan tamamen aldat?c? bir yakla??md?r. Güzellik salonlar?nda lazer diye tan?t?lan cihazlar lazer epilasyon cihaz? de?il, IPL (yo?un ???k) yada Ütüleme Diyot cihazlar?d?r. Sa?l?k kurulu?u olmayan güzellik salonlar?nda kanunlara ayk?r? olarak, uzman doktor kontrolü olmadan, çok ucuz paket fiyatlar ve bitme garantili kampanyalar yap?larak kullan?lan bu ucuz cihazlar?n kal?c? etkisi yoktur, bir çe?it a?da yöntemidirler. O anda k?l?n yokolmas?n? sa?lar, fakat k?l tekrar ç?kar. IPL gibi cihazlar?n k?l? bitirme gibi bir etkisi yoktur. Bu tip cihazlar?n ciddi yan?k ve kal?c? leke tehlikesi bulunmaktad?r. Ucuz olmas? nedeniyle sa?l???n?z? ve paran?z? bo?a harcamay?n?z.

Erkeklerde lazer epilasyon
Son y?llara kadar yanak, ense, boyun gibi alanlar erkekler için en çok talep edilen lazer epilasyon alanlar? iken son y?llarda; omuz, s?rt, gö?üs gibi bölgeler popüler hale gelmi?tir. Özellikle spor veya sanatla u?ra?an erkekler bacak ve kollar dahil yayg?n tüm vücut uygulamalar?n? talep etmektedirler. Seans say?lar? ve riskler aç?s?ndan bir fark yoktur.
gö?üs ucu, göbek, bacak ve kollar yer almaktad?r. En uzun bölge için i?lem süresi bir ö?le tatili kadar sürmektedir. Sonuçlar do?ru sistemin kullan?lmas?n?n yan? s?ra uygulay?c? doktorun deneyimi ile ba?lant?l?d?r.

SA?LI?INIZ VE CEB?N?Z ?ÇIN D?KKAT !!!!!

Özellikle son günlerde klini?imize yanl?? ve özensiz yap?lan lazer epilasyonlarla ilgili bir çok ma?dur ve YANIK hastalar ba?vurmakta.
Y?llard?r bayanlar ve beyler k?l problemlerini birçok de?i?ik yöntemle yok etmektedirler. Ça??m?z?n en etkili ve kal?c? çözümü lazer epilasyon yöntemi ve Alexandrite Lazer Cihaz?d?r.En önemli özelli?i çok h?zl? i?lem yapabiliyor olmas? ve a?r?s?z ac?s?z kal?c? olmas?d?r…
Dünya’da en çok tercih edilen cihaz olmas?n?n sebebi bu iki önemli özelli?idir. Alexandrite Lazer, deri d???nda gözükmeyen bat?k k?llarda da etkilidir.
??lem sonras?nda sanki a?da yapm?? gibi k?llar?n yüzeyden yok olmas?, en önemli avantajlar?ndand?r. Kal?c? oldu?unu da unutmamak gerek…
Piyasada lazer ad? alt?nda yap?lan IPL VE D?YOT ÜTÜLEME uygulamalar? bir çe?it modern a?da yöntemidir.Etki güçleri 530nm oldu?u için k?l? kökten yakamazlar ve bir süre sonra tüyleriniz yeniden ç?kar. Oysa Alexandrite lazerde etki gücü 755 nm olup k?l? kökten yakarlar. o yüzden tüyler bir daha ç?kmaz ve C?LD?N?Z YANMAZ..
Güzellik salonlar? ve kuaförler de doktor çal??mad???ndan dolay? sa?l?k bakanl??? buralarda Alexandrite lazer kullan?m?na izin vermemektedir. Bu yüzden de alexandrite lazer ancak hekim olan yerlerde kullan?lmaktad?r. . lazer yapt?rmadan önce ALEXANDR?TE olmas?na ve mutlaka HEK?M KONTROLÜNDE olmas?na lütfen dikkat edin…

 Avonte Maddox Authentic Jersey

ÜST