LEKE TEDAVİSİ

lekeTedavisi

Ciltte meydana gelen leke, deri renginden daha aç?k veya daha koyu olmak üzere iki ?ekilde görülen renk degisiklikleridir. Leke olu?umu do?u?tan olabildi?i gibi çocukluk ve hamilelik döneminde geçirilen bir takim sistemik rahats?zl?klar s?ras?nda kullan?lan ilaçlar nedeniyle de ortaya ç?kabilir. Ayr?ca uzun süre güne?te kalman?n da lekeleri artt?rd??? görülmü?tür. Lekeler genellikle yüz bölgesinde çene, al?n ve yanaklarda vücutta ise s?rt, gögüs ve el üstünde görülür.1- Edinsel leke nedenleri birkaç grupta toplanabilir:
2- Oral kontraseptif ve gebelik gibi hormonal nedenler,
3- Güne? hasar?na ba?l?,
4- Hipertiroidi, addison hst, hemakromatozis gibi sitemematik hastal?klar,
5- D??tan kozmetik uygulamalar? (parfüm, makyaj malzemeleri vb) ve sistemik ilaç kullan?m?. 

TEDAV? YÖNTEMLER?
IPL lazer sistemi:
Yo?unla?t?r?lm?? ???k at?mlar? kullan?l?r. IPL lekelere yok açan melanin pigmenti taraf?ndan emilir. Ba?lang?çta renkte hafif koyula?ma birkaç gün sonra kabuklanma ard?ndan kabuktan dü?me ve lekede yok olma görülür. Lekenin yo?unlu?una göre 1 – 3 seans yap?l?r.

K?MYASAL PEEL?NG 
Cildin y?pranm??, tazeli?ini ve parlakl???n? kaybetmi? üst tabakas?n?n soyulmas?n? ve dökülmesini sa?layarak daha sa?l?kl? ve canl? tabakan?n ortaya ç?kar?lmas? i?lemidir Peeling uygulamas? sonras?nda cilt yüzeyi taze ve berrak bir görünüm al?r. Matl???n giderilmesi ile canl? parlak bir ifade olu?ur. Akne izleri azal?r, t?kal? gözenekler aç?larak cilt nefes al?r ve yenilenir. ?nce çizgiler azal?rken dolgun bir görüntü olu?ur

Kullan?m alanlar? nelerdir:

 • Akne  
 • Güne? hasar? (leke,kaba cilt yap?s?,
 • Pigment (renk ) bozukluklar? (melazma vs.)
 • Akne skarlar? (izleri)
 • Seboreik keratoz
 • Yara izleri
 • Ya?l?l?k lekeleri
 • Çiller
 • Vücut çatlaklarI

TCA:
Meyve asitleri ile yapilan yüzeysel kimyasal peeling, Fenoller ve triklor asetik asitler (TCA) kullanilarak gerçeklestirilen derin kimyasal peeling. Yüzeysel kimyasal peeling seker pancarindan elde edilen glikolik asitlerle, sütte bulunan laktik asitlerle uygulanabilir. Daha yaygin olarak bilinen isimleri ise alfa hidroksi asitler (AHA’lar)dir. Bunlar oldukça küçük moleküller oldugu için  cildin en üst tabakasini kolayca geçebilmektedir. Ancak daha alt tabaka olan dermise geçemezler. Epidermisteki hücrelerin yenilenmesini tetikleyerek onlarin dis etkenlere olan toleransini arttirirlar. Hücre yenilenmesi disinda epidermal kökenli olan yüzeysel lekelerin tedavisinde de basarili olmaktadir. Bir baska yüzeysel peeling ise salisilik asitlerle  yapilan peelinglerdir. Bu madde daha yüzeysel olarak epidermisi etkiler. Daha çok akne, siyah ve beyaz nokta tedavisinde ve ikincil olarak lekelerin tedavisinde de tercih edilmektedir. 

KULLANIM ALANLARI.NELERD?R:

 •  Cilttki güne? hasar? ya da ya?lanmaya ba?l? olu?an ince k?r???kl?klar?n hafiflemesini ve azalmas?n? sa?lar
 •  Cildin yumu?akl???n? ve canl?l???n? artt?rarak daha taze, gergin ve genç bir görünüm sa?lar.
 •  Sivilcelerin tedavisini sa?lar.
 •  Sivilce izlerini hafifletir.
 • Ciltteki yüzeysel lekelerin kaybolmas?n? sa?lar.

Mikrodermabrazyon
Mikrodermabrazyon mekanik bir cilt soyma tekni?idir.
Ciltte olu?an düzensizlikler, akne izleri, lekeler, çatlaklarda ba?ar?yla kullan?lmaktad?r. 
Dermabrazyon alüminyum oksit ad? verilen çok ince ve küçük yap?daki kristal parçac?klar?n bu uygulama için geli?tirilmi? özel bir sistem ile cilt yüzeyine püskürtülmesi, cilt yüzeyinde güçlü bir sürtünme etkisi ile problemli tabakan?n soyulmas? ve daha sonra bu taneciklerin, soyulan ölü deri ile birlikte vakum yöntemi kullan?larak cilt yüzeyinden at?lmas? yöntemidir. 

Micro dermabrazyon ile cildin epidermis tabakas? yüzeysel olarak, a?amal? bir ?ekilde soyulur. Böylece cilt yüzeyinde olu?an iz, k?r???kl?k ve pigmentasyon lekesi türündeki sorunlar problemin derecesine göre, soyulman?n etkisi ?le iyile?ir. 

Microdermabrazyon özellikle:
Sivilce ve akne izlerinin, 
Mimik çizgilerinin, 
Ya?lanmaya ba?l? cilt k?r?s?kl?klar?n?n 
Belirli ölçüde yara, yan?k ve ameliyat izlerinin, 
Cilt lekelerinin, 
Vücut çatlaklar?n?n gözle görülür bir ?ekilde iyile?mesinde 
Aç?k gözeneklerin s?k?la?mas?nda, 
Gözeneklerin temizlenmesinde ve ölü derinin at?lmas?nda son derece etkilidir.

 Weston Richburg Jersey

ÜST