MEDİKAL CİLT BAKIMI

medikalDeri bilindi?i gibi organizmada iç ortam dengesi ile d?? çevrenin potansiyel zararlar? aras?nda bir bariyer olu?turarak ya?amsal bir rol oynamaktad?r. ?üphesiz bu i?levlerin yan? s?ra, deri yumu?ak, parlak, temiz ve pürüzsüz görünümü ile estetik aç?dan da büyük önem ta??r.

Sa?l?kl? bir cilde sahip olman?n en temel ?artlar?ndan biridir temizlik. Özellikle kirli bir görünüme yol açan ve “komedon” ad?n? verdi?imiz siyah noktalar hem görünümü hem de kolayl?kla enfekte olarak akneye yol açmas? ve daha ayr?nt?l? tedaviyi gerektirmesi aç?s?ndan çözümlenmesi gereken bir sorundur.

        
Klini?imizde cilt temizli?ini, bayanlar?n günlük hayat?nda da makyaj yapma zorunlulu?u olmadan rahatl?kla d??ar? ç?kabilmelerini sa?layacak ve k?sa bir zamanda al?nan sonuçla gerçekten memnuniyet olu?turacak bir i?lemle gerçekle?tiriyoruz.
        
En fazla bir saatinizi alacak bu uygulamada cilde herhangi bir s?kma i?lemi uygulanmad??? için hasta aç?s?ndan i?lem son derece konforludur. Düzenli olarak i?leme devam edildi?inde daha ilk seansdan itibaren ortaya ç?kan komedon temizli?i, gözenek geni?li?inde daralma, nemlili?in art??? gibi olumlu etkiler de devaml?l?k göstermeye ba?lar.

??lem s?ras?nda amaca yönelik kullan?lan ki?iye özel ba?l?klarla ve bu ba?l?klar sayesinde cilt yüzeyine nüfuz ettirilen özel solüsyon ile cilt, ya? ve ölü epidermis hücrelerinden ar?nd?r?larak temizlenir ve nemlendirilir. Mekanik peeling etkisiyle gözle görülmeyen soyulmay? yaparak hafif ve k?sa süreli ortaya ç?kan k?zar?kl?k i?lem an?nda kullan?lan hyaluronik asid, at kestanesi, E vitamini gibi özel antioksidan kar???mlarla bask?lanarak cilt rahatlat?l?r.

??lem an?nda ki?inin cildine hastaya özel de?i?en ba?l?klarla temas edildi?i için ve ellerle direkt temas olmad??? için sterilite aç?s?ndan son derece güvenli bir i?lemdir.

Yüzeyel k?r???kl?klarda düzelme ve antiaging amaçl? tercih edilecek peptid komplekslerinin i?lem s?ras?nda kullan?lmas? da cilt  yap?s?nda olumlu bir  farkl?l?k yaratacakt?r.

 Matt Garza Womens Jersey

ÜST