MEZOLİFT İLE YÜZ GENÇLEŞTİRME

mezolif

Mezolifting – Cilt Gençle?tirme ve K?r???kl?k TedavisiCilt gençle?tirme (mezolifting) yüz, boyun ve el s?rt?ndaki ince çizgilerin giderilmesi ve cildin genel olarak gençli?inin artt?r?lmas? amac?yla, cilt içine küçük enjeksiyonlar halinde cilt gençle?tirici kokteyl verilmesi esas?na dayanan bir yöntemdir. 

Yüz ve boyun cildinde ya?a, güne? ???nlar?na , sigara duman?na ve cildi ya?land?ran pek çok nedene ba?l? olarak elastikiyet kayb? meydana gelir. Ayr?ca ciltte k?r???kl?klar ve matla?ma ortaya ç?kar. Mezolift   cilt sarkmas?, k?r???kl?k ve cilt yenilemede kullan?labilen bir tedavi ?eklidir. Mezolifting yöntemi her ya?a uygulanabilir. Genç ya?larda ba?lanmas? durumunda, cildi genç tutarak ya?lanman?n gecikmesini sa?lamak mümkün olabilir. Gereksinime göre lazerle cilt gençle?tirme,oksijen bak?m?,dolgu ve botox uygulamalar? kombine edilmektedir.Amaç; kollojen üretimini art?rarak cilt gerginli?ini art?rmak,hücre siklüsünü(yenilenme) h?zland?rmak ve böylece k?r???kl?klar? azaltarak yenilerin olu?mas?n? engellemek yani k?saca ya?lanmay? geciktirmek

Uygulama; deri içine mikroenjeksiyon yöntemi ile hücre yenilenmesini ve yeni liflerin sentezini sa?layan serum enjekte edilmesi ?eklindedir. Bu sayede cildin elastikiyeti artmakta ,cilt daha fazla su tutarak nem oran? art?r?lmakta ve daha parlak ,taze bir görünüme kavu?maktad?r.Program uygulanacak bölgeye ve ya?a göre düzenlenen seanslarla belirlenir.

Ayr?ca bu yöntemle yeni olu?an ve renkleri henüz pembe olan cilt çatlaklar? da giderilebilir. Mezoliftte kullan?lan maddeler

1. Somon bal???ndan elde edilen DNA.

2. Hyaluronik asit ve kök hücre: Yüz mezoterapisinde kullan?lan bu madde insan dokusunda yayg?n ?ekilde bulunan do?al bir polimerdir. Bu madde suyu emerek ?i?er ve dokuda nem ve elastikiyet sa?lar. 

3. Vitaminler: Vitamin A deri geli?imini kontrol eder. Ya?la birlikte incelen deriyi düzeltir. Vitamin E ise dokular? zararl? maddelerden koruyan bir antioksidand?r. Vitamin C kollajen sentezini uyar?r. Deri renk hücrelerinin üretimini yava?lat?r. Vitamin B deriyi besler, dokular?n biyolojik dengesini düzenler. Vitamin K dokular?n kan dola??m?n? düzenler.

4. Aminoasitler: Proteinlerin yap? eleman?d?r. Dokular?n geli?iminde rol oynarlar. Aminoasitler ya?la ortaya ç?kan doku hasar?n? onar?r ve düzenlerler.

5. Mineral tuzlar: Hücrelerin pek çok ya?amsal faaliyetlerinde düzenleyici ve destekleyici rolleri vard?r. Yüz mezoterapisinde bunlar dokular?n metabolizmas?n? iyile?tirirler.

6. Koenzimler: Dokular?n biokimyasal reaksiyonlar?n? düzenler. Dokular?n yenilenme h?z?n? artt?r?rlar.

7. Nükleik asitler: Derinin temel protein sentezini desteklerler. Yeni olu?an proteinler de cildin ba? dokusuna destek verir.

8. DMAE (Dimetil amino etanol): DMAE son y?llarda kullan?ma girmi? ve yüz mezoretapisinde çok tercih edilen bir aktif maddedir. Ba?l?ca etkisi cilt sarkmalar?n? ortadan kald?rmas? yönündedir. Çe?itli vitaminler, antioksidanlar, DMAE(Dimetil Amino Etanol) ve dü?ük konsantrasyonlu hyaluronik asit gibi maddelerin kombinasyonu uygulan?r.

 Rickey Jackson Authentic Jersey

ÜST