MEZOLİFT

Yüz ya?lanmas?nda devrim mezolifting ?LE ya??n?z? geriye at?n.

Cilt gençle?tirme (mezolifting) yüz, boyundaki ince çizgilerin giderilmesi ve cildin genel olarak gençli?inin artt?r?lmas? sa?lar.

MEZOL?FT?NG cildi yenileyen, cilt k?r???kl??? ve cilt sarkmalar?na etkili olan do?al ve faydal? bir yöntemdir.

Yüz ve boyun cildinde ya?a, güne? ???nlar?na, sigara duman?na ve cildi ya?land?ran pek çok nedene ba?l? olarak elastikiyet kayb? meydana gelir. Ayr?ca ciltte k?r???kl?klar ve matla?ma ortaya ç?kar. Mezolifting (Yüz Mezoterapisi, Mezolift) cilt sarkmas?, k?r???kl?k ve cilt yenilemede kullan?labilen bir tedavi ?eklidir.

Nas?l Etkili Olur?

MEZOL?FT?NG yönteminde cildi yenileyen hyaluronik asit, antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve amino asitler cilt alt?na minik i?nelerle uygulan?r. Bu faydal? maddelerin direk cilde verilmesi ve cildin uyar?lmas? cildin kollajen ve elastin üretimini artt?r?r, ciltte nemlenme artar ve cilt yenilenir.

MEZOL?FT?NG Sonras? Cilt Nas?l Gözükür?

MEZOL?FT?NG sonras? cilt daha taze ve dinlenmi? görünür. Cildin elastikiyeti artar ve cilt sarkmas? azal?r. K?r???kl?klar hafifler. Cilt ayd?nl?k bir görünüme kavu?ur.

MEZOL?FT?NG Ne S?kl?kta Uygulan?r?

Mezolifting (Yüz Mezoterapisi, Mezolift) ba?lang?çta 1-4 hafta aral?klarla uygulan?r. Ortalama 4-6 seans sonras? 3-6 ayda bir tekrar? yap?labilir. Mezolift sonuçlar? ikinci seanstan sonra ortaya ç?kmaya ba?lar. Tedavi bittikten sonra cilt yenileme etkisi devam eder. Mezoliftin cildi yenileyen lazer, radyofrekans veya IPL ile birlikte uygulanmas? çok daha ba?ar?l? sonuçlar?n al?nmas?n? sa?lamaktad?r. Dolgu i?lemlerinden önce veya sonra mezolift yap?lmas? ciltteki sarkmalar?n ciddi ?ekilde giderilmesini sa?lar.

• Hyaluronik Asit
• Bak?r
• DMAE (dimethylaminoethanol)
• Lidocaine
• Magnezyum
• Selenyum
• Silica
• Vitamin A
• Vitamin B1, B2, B3, B5, B6
• Vitamin C
• Çinko
• Amino Asitler
• Nükleik Asitler
• Alfa Lipoik Asit
• Glutatyon Dede Westbrook Jersey

ÜST