MEZOTERAPİ

Saç Mezoterpisi

Saç mezoterapisi saçl? derinin ihtiyaç duydu?u vitamin ,mineral,Protein, ve doku yenileyici etken maddelerin saçl? deri içerisine 1-3 mm derinli?inde uygulanmas? i?lemidir.

Uygulaman?n amaçlar? s?ras?yla, saç dökülmesini dökulmes?n?  durdurmak, saç köklerinin yap?s?n? güçlendirmek ve saçlar? kal?nla?t?rmakt?r..

Uygulama azami haftada bir s?kl?kta 10 seansa kadar uygulanabilmektedir. Ayn? zamanda özellikle mevsim geçi?lerinin oldu?u, saç dökülmesinin belirginle?ti?i dönemlerde idame tedavisi olarak 1-3 ayda bir üç seansl?k uygulamalar önerilmektedir.

Uygulama PRP ve Dü?ük frekans lazer tedavisi(polarize LED tedavisi) gibi saçl? deriye yönelik di?er yöntemlerle kombine edilebilmektedir.

Uygulaman?n olumlu etkileri üçüncü seanstan sonra görülmeye ba?lamakta ve 3-6 ay içinde belirginle?mektedir.

  Aaron Dell Authentic Jersey

ÜST