MİKRO PEELİNG

mikrodermabrazyon

Mikrodermabrazyon
Mikrodermabrazyon mekanik bir cilt soyma tekni?idir. Ciltte olu?an düzensizlikler, akne izleri, lekeler, çatlaklarda ba?ar?yla kullan?lmaktad?r. Mikrodermabrazyon, cildin yenilenmesi için gerekli mekanizmalar? uyararak, hücre baz?nda yenilenme ve kollajen üretiminde art??a neden olur. Tedavi amaçl? kullan?m?n?n yan? s?ra sorunsuz ciltlerde ya?lanmay? önleyici bak?m da yapmaktad?r. Dermabrazyon alüminyum oksit ad? verilen çok ince ve küçük yap?daki kristal parçac?klar?n bu uygulama için geli?tirilmi? özel bir sistem ile cilt yüzeyine püskürtülmesi, cilt yüzeyinde güçlü bir sürtünme etkisi ile problemli tabakan?n soyulmas? ve daha sonra bu taneciklerin, soyulan ölü deri ile birlikte vakum yöntemi kullan?larak cilt yüzeyinden at?lmas? yöntemidir. Mikrodermabrazyon ile cildin epidermis tabakas? yüzeysel olarak, a?amal? bir ?ekilde soyulur. Böylece cilt yüzeyinde olu?an iz, k?r???kl?k ve pigmentasyon lekesi türündeki sorunlar problemin derecesine göre, soyulman?n etkisi ?le iyile?ir. 

Dermabrazyon i?lemi uygulan?rken cilt yüzeyinde kan dola??m?n?n artmas? ile hücre yenilenmesi h?zlan?r ve böylece alttan canl?, taze ve pürüzsüz bir cilt ortaya ç?kar.Tüm bu özellikleri ile dermabrazyon son derece etkili ve güvenilir bir cilt yen?leme tekni?idir. Bu i?lemin yap?labilmesi için mutlaka cilt yüzeyinde bir problem olmas?na gerek yoktur, cilt yap?m?z ve ya??m?z göz önünde bulundurularak her sene belirli bir kür olarak yapt?r?larak son derece etkili bir anti-aging (ya?lanmay? geciktirici) etki sa?lanm?? olur.

Bu uygulama son derece kolay, ac?s?z, pratiktir ve hiçbir ?ekilde anestezi ve benzeri bir i?lem gerektirmez.  

Mikrodermabrazyon özellikle:
Sivilce ve akne izlerinin, 
Mimik çizgilerinin, 
Ya?lanmaya ba?l? cilt k?r?s?kl?klar?n?n 
Belirli ölçüde yara, yan?k ve ameliyat izlerinin, 
Cilt lekelerinin, 
Vücut çatlaklar?n?n gözle görülür bir ?ekilde iyile?mesinde 
Aç?k gözeneklerin s?k?la?mas?nda, 
Gözeneklerin temizlenmesinde ve ölü derinin at?lmas?nda son derece etkilidir.

Bu yöntem gözeneklerin derinlemesine temizlenmesini sa?lad??? için cildin oksijenle daha fazla temasa geçmesini sa?layaca?? için çok daha sa?l?kl? ve canl? bir görünüm ortaya ç?kacakt?r. 

Ayr?ca kan dola??m?n?n artmas? da hücre yenilenmesini sa?layaca?? için son derece pürüzsüz ve canl? bir cilt ortaya ç?kmas?n? sa?layacakt?r. 

 Trenton Cannon Authentic Jersey

ÜST