MİKRODERMABRAZYON

microderma-02Mikrodermabrazyon nedir ?
Alüminyum kristallerinin bas?nçl? bir sistemle cilde uygulanmas? ve ayn? anda geri vakumlanmas?na dayanan bir i?lemdir. Bu sayede cilt yüzeyindeki hasarl?,uzakla?t?r?lacak hücrelerin ve cilt at?klar?n?n daha h?zl? yokedilmesi sa?lan?r. Bu i?lem cilt yenilenmesini aktifleyen ve alttaki yenilenen dokunun daha h?zl? yüzeye ula??m?n? sa?layan bir i?lemdir. Cilt yüzeyindeki gereksiz tabakay? uzakla?t?rd??? için kullan?lan ürünlerin cilt alt?na emilim oran?n? artt?rarak yararlan?m? artt?r?r. Yap?lmas? planlanan di?er cilt i?lemlerinin de etkisini artt?rd??? için uygun ciltlerde öncelikli ba?lang?ç i?lemimizdir.

Mikrodermabrazyon hangi nedenlerle uygulan?r?
Ciltte yenilenme ve iyile?menin h?zland?r?lmak istendi?i her durumda kullan?labilir. Özellikle mat ciltlerde, akne izi tedavisinde, cilt lekelenmesinde ayd?nlanmaya destek amac?yla, cilt ya? dengesini sa?lamak istedi?imizde kullanmaktay?z. ??lem kontrollü bir cilt soyulmas? sa?lad??? için ve bölgesel kan dola??m?n? h?zland?r?p kollajen yap?m?n? uyard??? için antiaging amaçl? i?lemlerin ba??nda yer al?r.

??lem sonras? rahat d??ar? ç?kabilir miyim?
Mikrodermabrazyon kontrollü bir soyulma etkisi yarat?r. ??lem sonras? ciltte hafif k?zar?kl?k olsa da bu klinikten ç?karken yat??m?? olur. Birkaç gün içinde ki?iyi rahats?z etmeyen hafif kepeklenme ?eklinde soyulma gözlenebilir veya gözlenmez.

Mikrodermabrazyon ne kadar s?kl?kta ve kaç seans uygulan?r?
Genellikle haftada bir 6-8 seans uygulamaktay?z.

microderma-03Mikrodermabrazyonun yan etkisi var m?d?r?
Kuru ve hassas ciltler haricinde di?er cilt tiplerine rahatl?kla uygulanabilir. Düzenli aral?klarla ve sürekli yap?lan uygulamalarda, uygulama aç?s?ndan bilinçli ve tecrübeli ki?ilerce yap?lmad??? zaman i?lemin kendisi sarkmaya yol açabilir. Mikrodermabrazyon tamamen a?r?s?z ve do?ru uyguland???nda zarars?z bir yöntemdir.

Uygulanmamas? gereken durumlar var m?d?r?
Ciltte aktif enfeksiyon (akne, herpes…) durumunda uygulama ertelenmelidir. Kuru ciltlerde de uygulama tercih edilmez.

Mikrodermabrazyon sonras? nelere dikkat etmeliyim ?
Özellikle uygulaman?n hemen ard?ndan cilt hafif k?zar?k olabilece?i için ve uygulamadan sonraki günlerde de alttaki yeni hücre tabakas?n?n güne?e maruziyetini engellemek için düzenli güne? koruyucu uygulanmas? önemlidir. Uygulama günü makyaj yap?lmamas? ve di?er günlerde de yenilenme süresince hafif makyaj tercih edilmesi gerekir. Cilt soyulmas? olursa, bu soyulmaya elle müdahale etmemeniz ve doktorunuz taraf?ndan önerilen uygun nemlendiricileri kullanman?z önemlidir.

 Sean Davis Womens Jersey

ÜST