NÖRAL TERAPİ

Nöralterapi

Proloterapi ; zay?flam?? eski i?levli?ini kaybetmi? eklemleri, k?k?rdaklar?, ligamentleri ve tendonlar? güçlendirmek tekrar eski haline getirmek için kullan?lan,iyile?meyi uyaran bir enjeksiyon ?ekli olup, hücrelerin ve dokular?n proliferasyonuna (büyüme-iyile?me) neden oldu?u gösterilmi?tir. Enjekte edilen dokunun proliferan ilaçlarla isteyerek ve bilerek irrite edilmesi tedavinin esas?d?r. Bu iritasyonla olu?an inflamatuar yan?t sonucunda zay?f ya da i?levli?ini yitirmi? bölgede kan ak?m? artar, bu bölgeye ( k?k?rdak-ligament-tendon gibi yap?lar? ) tamir eden hücreler gelir böylece yeni doku iyile?mesi ba?lar yeniden tamir uyar?l?r.

Proloterapi, vücudun tamir sistemini uyararak a?r?l?, zay?f ve i?levini kaybetmi? bölgenin tekrar eski haline dönmesini sa?layan basit ve do?al bir tekniktir.

Proloterapinin Kullan?ld??? Hastal?klar

Proloterapide normal hücre, doku veya organlar?n büyümesini – tamirat?n? te?vik eden ‘büyüme faktörü’ gibi davranan solüsyon enjeksiyonu yap?l?r. Asl?nda enjekte edilen bu solüsyonlar birçok hastal???n tedavisinde kullan?lmaktad?r. Proloterapi ile fayda gören ve yüz güldürücü sonuçlar ald???m?z hastal?klar ?unlard?r :

 • Artritler ( el- diz –kalça vs… )
 • Bel a?r?lar? – boyun a?r?lar?
 • Karpal tünel sendromu ( el bile?i sinir s?k??mas? )
 • Ba? a?r?lar? ( migren, gerilim tip ba? a?r?lar? vs…)
 • Dejeneratif artrit ve dejeneratif disk hasttal?klar?
 • Bel f?t??? – boyun f?t???
 • Fibromyalji ( yumu?ak doku romatizmas?)
 • Kalça diz kireçlenmesi ve yaralanmalar?
 • Osteoporoza ba?l? kemik k?r?klar? ve bunla ili?kili a?r?lar
 • Omuz ekleminde ve diz eklemi içindeki y?rt?klar,
 • Dizde menisküs ve ön-arka çapraz ba?lar?n parsiyel y?rt?klar? ve kireçlenme
 • Boyun travmas? sonras? ba? – boyundaki a?r?lar
 • Sakroilyak eklem ile ilgili a?r?lar, siyatalji
 • Skolyoz ve spondilolistezis ( bel kaymas? )
 • Tenisçi dirse?i, çi?neme kaslar? ve çene eklemi ile ilgili a?r?lar
 • Bel f?t??? ameliyat? sonras? geçmeyen a?r?lar

Neden Proloterapi ?

Proloterapi cerrahi olarak yap?lmayan kronik a?r? için kal?c? bir tedavi yöntemidir.

Proloterapi yeniden veya yeniden in?a etmek anlam?na gelen Latince kelime “proli”den türetilmi?tir. Bu tedavide zay?f alanlardaki dokular hücreden ba?layarak yeniden tamir olur ve eski yenili?ine ve sa?laml???na kavu?ur.

Akut bir yaralanma sonras? ba?lar ve tendonlar hasar görür. Ligamentlerin ve tendonlar?n ortak görevi eklemleri sabitlemek, bir arada tutmak ve hareket kabiliyetini belirli alanlarda s?n?rlamakt?r. Diskler ve k?k?rdaklar?n görevi ise hareket esnas?nda ?oku emmek ve kemiklerin birbirine sürtünmelerini önlemektir. Sonuçta ligamentleri ve tendonlar? hasar gören bir ki?inin bir süre sonra diskleri ve k?k?rdaklar? a??n?r, ard?ndan ilgili eklemdeki a?r?y? olu?turmamak amac?yla hareketsizlik ba?lar. Sonuçta topallayarak yürümeye çal??an ya da baston kullanan kireçlenmi? dizlere veya bele sahip insanlar ortaya ç?kar.

A?r?lar nedeniyle yürüyemez hale gelen bu insanlara hayat çekilmez olur. Ameliyat pahal? oldu?u gibi riskleri de beraberin de getirir ve tek çözüm de?ildir.

Prolterapide h?zla üretilen kollajen ve k?k?rdakt?r. Kollajen yeni ba? doku elemanlar?n? olu?turmak için vücutta do?al olu?an bir proteindir. Bu doku tendon, ligament,kas, fasya, k?k?rdak ve eklem kapsülü dokular?n? içerir. Enjeksiyon yap?lan bölgeye göre tamirat ba?lar.

Proloterapinin yan etkileri di?er enjeksiyon yöntemlerinden pek farkl? de?ildir. Oldukça basit ve güvenilir bir tedavi yöntemidir.

Prolterapide kas-iskelet sistemi a?r?lar?nda ba?ar? oran? %80-90’d?r. Ameliyat gibi büyük bir cerrahi giri?imden önce bu tedavi yöntemini öneriyoruz.Böyle bir uygulama ameliyat olma durumunu ortadan kald?rabilir.

Klasik a?r? tedavilerinde kullan?lan birçok ba??ml?l?k potansiyeli yüksek ve vücut için oldukça riskli ilaçlar mevcuttur ( anti-inflamtuar ilaçlar, antidepresanlar, anti- epileptik ilaçlar, kas gev?eticiler, codeine gibi morfin türü ilaçlar ). Bu tedavi yönteminde ise sorunlu bölgeye tedavi uyguland?ktan sonra vücut kendi kendine a?r? olu?turan hasarl? bölgeyi kal?c? olarak tedavi eder. Dü?ünsenize diz a?r?lar?m?z? kesmek amac?yla kulland???m?z non-steroidal anti-inflamatuarlar k?k?rdak hasar?n? daha da artt?rmaktad?r. Kortizon ise o düzelmek amac?yla çabalayan eklem ve k?k?rda?a ne kadar çok zarar verdi?inin fark?nda m?s?n?z ?

Proloterapi ise vücuda yabanc? olmayan ve zarar vermeyen solüsyon enjeksiyonlar?yla vücudun kendi iyile?tirme mekanizmas?n? harekete geçirir. Vücudun kendi kendini tedavi etmesi hem kal?c? hem de ameliyat gibi travma içermez.

Proloterapi ilk defa 1950 y?l?nda Hackett taraf?ndan tan?mlanm?? ve ilk kitab?n? 1956 y?l?nda yay?nlam??t?r. Di?er yandan Dr.Gustav Hemwall proloterapi üzerinde çal??an önemli bir hekimdir.

Proloterapi binlerce hastaya uygulanm?? ve ba?ar? sa?lam??t?r.Hasta ve hekimler taraf?ndan benimsenerek geli?meye devam etmektedir.

Nöralterapi: Vejetatif (otonom) ve periferik sinir sistemi yoluyla lokal anestezikler kullan?larak sistemi Uyar?c? ve Düzenleyici etki yaparak vücudumuzun kendi kendini tedavi etme yetene?ini ortaya ç?karan regülatör bir sistemdir.

Akupunktur ile birlikte uyguland???nda birbirleri üzerinde olumlu etki yaparak ve iyile?menin tedavinin ba?ar?s?n? artt?rd??? gibi iyile?me sürecini k?saltarak k?sa sürede daha az seans uygulayarak sonuç elde edilir.

Nöralterapi% 1 lik Procain veya Lidocain (Lokal anestezik) solüsyonunun cilde intradermal olarak injeksiyonu esas?na dayan?r. Procain injeksiyonu ile vejetatif sinir sisteminin uyar?lmas? ve regülasyonu sa?lan?r.

Bu amaçla 4 ayr? tedavi ?ekli uygulan?r:

 • Local tedavi
 • Segmental tedavi
 • Ganglion tedavisi
 • Bozucu alan tedavisi

Nöralterapi: Fonksiyonel bozukluklar, akut ve kronik a?r?, akut ve kronik hastal?klar, nörovejetatif disfonksiyonlar ve Akupunktur tedavisinin uyguland??? tüm hastal?klarda uygulan?r.

 Brad Miller Authentic Jersey

ÜST