OKSİJEN TERAPİ

Hayat ?ksiri Oksijen Terapisi ile ??nesiz-Bas?nçl? Oksijen Enjeksiyonu

Cilde do?al oksijen verilerek yap?lan  tedavi yöntemidir.  Bu bak?mlarda kullan?lan özel kozmetik ürünün içerisinde A,C,E vitaminleri, aleo vera bitki özü ve oksijen aktivitörlü s?v? bulunmaktad?r. Yukar?da içeri?ini belirtti?imiz özel ürün ve oksijen cilde ilk püskürtüldü?ü anda bile, 1 bar bas?nc?nda etkisi ile cildin alt katmanlar?na ula?abilme özelli?indedir. Dolay?s? ile ürünün herhangi bir bask? yöntemi ile yedirilmesine gerek yoktur.

Oksijen Terapisi, cildin en alt tabakas?na, oksijen bas?nc? ile saf oksijenin i?ne kullan?lmadan enjekte edilmesidir. 

Sonuç: Hassas, etkili ve güvenli bir yöntemle, genç görünümlü, pürüzsüz, tazelenmi? yepyeni bir cilt!..  Oksijen Terapisi ile bas?nçl? enjeksiyon uygulamas? yap?ld???nda, oksijen epidermisin en alt tabakas? olan germinatium tabakas?na ula??r.  Sonuç: Yorgun hücrelerde yepyeni bir ya?am! Ciltte canl?l?k, yumu?akl?k ve tazelik!

??nesiz-bas?nçl? oksijen enjeksiyon i?lemleri s?ras?nda özellikle al?n, göz çevresi ve dudak kenarlar?nda kas hareketlerine ba?l? olarak meydana gelmi? çizgi ve k?r???kl?klar onar?lmaktad?r. Ayn? zamanda ürünlerin içeriklerinde yer alan ‘collagen’ ve di?er aktif maddelerin etkisi ile cit s?k?la?makta ve dola??m? h?zland?r?lmaktad?r. Böylece cilt ?ekillenir, s?k?la??r, kaz aya?? ve derin k?r???kl?klar onar?l?r. Oksijen bak?m? ile sadece be? seansta gençle?ebilirsiniz.

Oksijen terapisi ile akne, leke ve selülit bak?mlar? da yap?lmaktad?r. Bu bak?mlar s?ras?nda da yine k?r???kl?k bak?m?nda oldu?u gibi %98 saf oksijen kullan?lmaktad?r.

Dünya çap?nda tan?nan bu uygulamay? Madonna, Jennifer Aniston, Caprice gibi pek çok ünlü; ‘do?al’, ‘güvenli’, ‘etkili’, ‘ac?s?z’ oldu?u için yapt?rmaktad?r.

 Jarvis Landry Womens Jersey

ÜST