OKSİJENO VİTAMİNO TERAPİ

GENÇ GÖRÜNÜMLÜ, PÜRÜZSÜZ, CANLI, YEPYEN? B?R C?LT ?Ç?N…


Hayat ?ksiri Oksijen Terapisi ile ??nesiz-Bas?nçl? Oksijen Enjeksiyonu

Oksijen Terapi, cildin en alt tabakas?na, oksijen bas?nc? ile saf oksijenin i?ne kullan?lmadan enjekte edilmesidir.
Hassas, etkili ve güvenli bir yöntemle, genç görünümlü, pürüzsüz, tazelenmi? yepyeni bir cilt elde edebilirsiniz.

Oksijen Terapi ile bas?nçl? enjeksiyon uygulamas? yap?ld???nda, oksijen epidermisin en alt tabakas?na ula??r. Yorgun hücrelere yepyeni bir ya?am kazand?r?r. Ciltte gözle görülür bir canl?l?k, yumu?akl?k ve tazelik hissedilir.

??nesiz-bas?nçl? oksijen enjeksiyon i?lemleri s?ras?nda özellikle al?n, göz çevresi ve dudak kenarlar?nda kas hareketlerine ba?l? olarak meydana gelmi? çizgi ve k?r???kl?klar onar?lmaktad?r. Ayn? zamanda ürünlerin içeriklerinde yer alan ‘kollajen’ ve di?er aktif maddelerin etkisi ile cit s?k?la?makta ve dola??m? h?zland?r?lmaktad?r. Böylece cilt ?ekillenir, s?k?la??r, kaz aya?? ve derin k?r???kl?klar onar?l?r. Oksijen bak?m? ile sadece be? seansta gençle?ebilirsiniz.

Dünya çap?nda tan?nan bu uygulamay? Madonna, Jennifer Aniston, Caprice gibi pek çok ünlü; ‘do?al’, ‘güvenli’, ‘etkili’, ‘ac?s?z’ oldu?u için yapt?rmaktad?r. Genetik yap? , cildin en önemli belirleyicisidir fakat çevresel faktörler de cildin ya?lanma sürecinde büyük rol oynar. Ciltte erken ya?lanma , kuruma , cans?zla?ma belirtileri ba?lad???nda , kozmetik ve dermatolojik yöntemleri kullanarak daha genç bir görünüm almas?n? sa?layabiliriz.

Epidermisin derinlerinde yeralan hücre katmanlar?n?n i?levlerini yerine getirebilmeleri için enerjiye ihtiyaçlar? vard?r. ?htiyaç duyduklar? oksijen d???ndaki , glikoz , amino asit ve ya? asitleri gibi enerji veren maddeleri g?dalardan elde ederler .

Genç ciltlerin enerjisiz kalmak gibi bir sorunlar? yoktur. Epidermisleri yeteri miktarda oksijen ve besini dermisteki kan damarlar? yolu ile al?rlar. Bu taze ve canl? görünmelerinin nedenidir.

Olgun ciltlerde ise , kan dola??m? yeterli de?ildir, dermisteki mikro damarlar dejenere olmu?lard?r.ve epidermisin ihtiyac? olan oksijen ve besini sa?layamamaktad?rlar.

Bu sebeple hücre bölünmesi önemli miktarda azal?r, cilt incelir, kurula??r ve k?r???r, cilt formunu kaybeder ve ya?l?l?k lekeleri meydana gelir . Oksijen hayat iksiridir. Oksijen olmazsa metabolizma da olmaz . Cilt ve vücut hücrelerine enerji gitmez, cilt s?k?l???n? kaybeder, yorgun bir görünüm al?r.

 Marcus Allen Authentic Jersey

ÜST