ÖRÜMCEK AĞI TEDAVİSİ

matrix

Ameliyats?z yüz germe i?lemi ayn? zamanda Ultra V Lift diye de bilinen, çok daha do?al görünen sonuçlar yaratan düz ya da k?lç?kl? ameliyat iplikleri kullan?larak yap?lan germe tekni?idir. Ayn? zamanda Kontür Lifti, Siluet Lifti, Rus ipi, Aptos ?p Lifti, Örümcek A?? Esteti?i olarak da bilinir. 

Ameliyats?z yüz asma i?lemi ise k?lç?kl? ve daha kal?n iplerin kanül yard?m?yla sarkan bölgelere yerle?tirilerek ask?ya al?nmas? yöntemidir.

 

?ple asma i?lemi, daha güvenli ve çabuk sonuçlar görebilece?iniz, özellikle sarkan yanak ve çene görüntüsü için oldukça etkili bir yöntemdir. Bu i?lemde elastikiyeti kaybolmu? bölgeleri tekrardan eski pozisyonuna getirmek için alerji yapmayan PDO ameliyat iplikleri kullan?l?r. Cildin alt?na minimal düzeyde girilen bu i?lem sayesinde çok yo?un haz?rl?k ve uzun süren aç?k ameliyatlara göre daha uygun fiyata daha güvenli sonuçlar al?n?r ve bu sonuçlar yakla??k 2 y?l kadar dayan?r. Ayn? zamanda hastan?n i?lem sonras?nda günlük aktivitelerine dönmesi çok daha k?sa sürmektedir.

Ameliyata ihtiyac? ortadan kald?ran bu iple yüz germe i?lemi, son dönemde bas?n taraf?ndan da oldukça ilgi görmektedir. Popülerli?i artt?kça uygulayan say?s? artan bu i?lemin ancak, i?inin ehli ki?ilerce yap?lmas?n? tavsiye ediyoruz. ?ple germe tekni?i, çok k?sa bir iyile?me sürecine sahip ve baz? doktorlar bu yüzden bu i?lemi ö?le-aras?-lifti veya hafta sonu lifti olarak adland?rmakta, çünkü yaln?zca 30 dakika içinde i?lem tamamlanabiliyor

Ultra V Lift Yüz Germe Kimler ?çin ?dealdir?

Bu i?lem, çok yo?un sarkma ve oturmu? derin çizgilere sahip olmayan ki?iler için idealdir. Hem erkeklere hem de kad?nlara uygulanabilen iple germe i?lemi genellikle 35 ila 60 ya? aras?, daha genç ve dinamik görünmek isteyen ancak yüzünde çok ciddi elastikiyet kayb? ya?amad???ndan ciddi ve aç?k bir yüz gerdirme operasyonuna ihtiyaç duymayan hastalara uygulanmaktad?r.

Uni Cog Yüz Asma Kimler ?çin Uygundur?

Ya?? daha büyük veya daha fazla elastikiyet kayb? ve çok derin k?r???kl?klar? olanlar için ise uni cog needle denen ameliyat iplikleri ile asma i?lemi daha iyi sonuçlar vermektedir.

Yo?un i? temposu içerisinde ciddi ve iyile?me süreci çok uzun olan aç?k operasyonlardan kaç?nan ve maskemsi bir görüntüden çok neredeyse i?lem görmemi? kadar do?al ancak çok daha enerjik ve genç bir görünüm isteyen ki?iler için biçilmi? kaftand?r diyebiliriz.

– ?nce bir d?? cilt tabakas?na veya yüzünde çok dü?ük miktarda ya? dokusu bulunan ki?iler için daha uygundur.
– Çok ince, çok hassas, çok gev?ek dokulu bir deriye sahip ki?ilere uygulanabilir.
– Yüksek dereceli, çok dramatik sonuçlar isteyen hastalara tavsiye edilebilir.
– Yüksek derecede elastikiyetini kaybetmi?, sarkm?? cilde ve de derinle?mi?, yerle?mi? çizgi ve k?r???kl?klara sahip ki?iler için uygundur.

Nas?l Gerçekle?tirilir?

T?rt?kl? poliproplen veya intradermal iplerin, tünel tekni?i ile derinin en üst yüzeyinin hemen alt?na girilip yerle?tirilmesi ?eklinde gerçekle?ir. Ciltte ince uçlu i?neler yard?m?yla çok ufak giri?ler olu?turulur ve ipler hafif zigzag hareketleriyle yerle?tirilir. Bu sayede dokuya daha s?k? tutunmalar? sa?lan?r. ?ple yüz asma i?lemi lokal anestezi kullan?larak gerçekle?tirilir ve i?lem sonras?nda yat?larak tedaviye veya iyile?me sürecine gerek yoktur.

Güvenli midir?

Uzman ve bu konuda tecrübeli bir doktor taraf?ndan gerçekle?tirildikçe evet, oldukça güvenlidir. Ultra V Lift yüz germe i?lemi sonras?nda küçük morluklar haricinde ba?ka bir problemle kar??la??lmaz. Kullan?lan ipler, poliproplen denilen ve sa?l?k için uygunlu?u kan?tlanm?? PDO denen ameliyat iplikleridir. Bu ipler ayn? zamanda cerrahide beyin, kalp ve abdominal operasyonlarda uzun y?llardan beri ameliyat ipli?i olarak kullan?lmaktad?r. Lokal anestezi yöntemiyle uygulanan, genel anesteziye ihtiyaç duyulmayan bir i?lem oldu?undan genel anestezide rastlanan hiçbir riski ta??maz.

?yile?me ve Günlük Hayata Dönme Süreci

Ço?u hasta hemen uygulama sonras?nda günlük aktivitelerine dönmektedir. Bu süre zarf?ndan önce a?z?n çok geni? aç?lmas? veya abart?lm?? mimiklerin yap?lmas?ndan kaç?n?lmal?d?r. ??lemden 3 hafta sonras?na kadar ise yüzün ovu?turulmas?ndan ve yüz üstü yatmaktan kaç?n?lmas?n? tavsiye ediyoruz. Yüze fazla bask? yap?lmamas? gerekmektedir.

 

Bu 3 haftan?n da sonunda i?lem gören bölgeleri normal olarak hareket ettirmeye ba?layabilirsiniz. ??lemin ard?ndan ilk birkaç gün içerisinde baz? ?i?lik, k?zar?kl?k veya morluklar olmas? do?al olarak kar??lanmakta ve bunlar? azaltmak için buz kompresi uygulanmas? önerilmektedir. Hastan?n yüzünde hissedece?i rahats?zl?k hissi di?er cerrahi operasyonlara göre minimum düzeydedir ancak her deri alt? i?leminde rastlanabilece?i gibi i?lem sonras? ilk birkaç gün içerisinde hafif bir ka??nt? hissi görülebilir. Herhangi bir a?r? hissedildi?i takdirde acetaminophen gibi a?r? kesiciler kullan?labilir. Ancak ibuprofenin morluk olu?umundan kaç?nmak ad?na tercih edilmemesi tavsiye edilir.

 

??lemin sonras?ndaki ilk günde ba??n?z? kald?rmak ve yüksekte tutmak, ?i?likleri azaltmaya yard?m eder. Sonuçlar ise i?lemin hemen ard?ndan k?smen fark edilse de tamamlanm?? gerçek sonucu birkaç hafta sonras?nda görebilirsiniz. Cilt dokusundaki ipleri ise cildin do?al kolajen formasyonu giderek etraf?n? sararak güçlenmelerine ve ilk alt? ay boyunca etkisi kal?c? olarak devam edecek bir lift olu?turmaya yard?m edecektir.

?ple Yüz Asma / Yüz Germe ??leminin Avantajlar?

Geleneksel yüz germe operasyonuna göre iple ameliyats?z yüz asma i?leminin birçok faydas? aras?nda en ba?ta k?sa bir sürede uygulanmas?n?, h?zl? iyile?me sürecini ve uygun fiyatl? olmas?n? sayabiliriz. 

Birçok kad?n ve erke?e daha s?k? ve daha genç görünen bir cilde h?zl? ve kolay ?ekilde sahip olma f?rsat?n? vermektedir. 

Genel anesteziye gerek duyulmadan yaln?zca lokal anestezi ile gerçekle?tirilmesi sayesinde bilinciniz tamamen aç?k olacak ?ekilde tüm i?lemi görebilir, i?lemi uygulayan doktorunuz ile konu?abilir ve tam olarak ?ikayetçi oldu?unuz noktalar? söyleyebilirsiniz. 

Tabi bu tarz i?lemlere pek dayanamayanlara izlemelerini tavsiye etmiyor ama ayn? zamanda yo?un cerrahi i?lemlerden ho?lanmayan ki?iler için de tam da bu yüzden çok idealdir. 

Ayn? zamanda aç?k cerrahi operasyon sonras?ndaki gibi haftalarca geçmeyen, çok yo?un yara izleri, ?i?lik ve morluklar yerine yaln?zca i?nelerin k?l köklerine gizlenmi? minik izleri kal?r ve çok k?sa sürede bunlar da geçer. 

 Jonathan Quick Womens Jersey

ÜST