OZON TERAPİ

ozonTerapi

Özel Dipnot Poliklini?i Medikal Oksijen Derne?i ve EUROPEAN COOPERATION OF MEDICAL OZONE SOCIETIES (Avrupa Ozon Birli?i) ÜYES?D?R.

TEDAV? AMAÇLI OZON TEDAV?S?N?N KULLANIM ALANLARI

Ozon tedavisinin tedavi edici etkilerinden bahsedildi?inde akl?m?za öncelikle major otohemoterapi gelmelidir. Bu uygulamada kana kar??t?r?lan ozon/oksijen kar???m? moleküller ve hücrelerle h?zla reaksiyon girer ve bir tak?m reaksiyonlar ba?lat?r. Kan yolu ile yap?lan bu tedavinin etkileri a?a??daki gibi özetlenebilir;

– Kanda oksijen ta??yan k?rm?z? kan hücrelerinin ihtiyac? olan dokulara daha fazla oksijen b?rakmas?na yard?mc? olur.

Bu sayede her tür zor iyile?en yara, damar t?kan?kl??? ve dola??m bozukluklar?ndan kaynaklanan “yeterli kanlanamama” kaynakl? sorunlar?n çözümünde büyük bir yard?mc?d?r.

– ?eker hastalar?n?n iyile?meyen yaralar?

– Burger hastalar?n?n özellikle bacaklar?ndaki dola??m bozukluklar?

– Damar t?kan?klar?ndan kaynaklanan staz ülseri, yatalak hastalardaki bas? ülserleri de ozon tedavisinden büyük yarar görür

Bu tür hastalarda dola??m yetersizli?inden dolay? enfeksiyon-iltihap riski de çok artm??t?r. Gerek kan yolu ile ozon uygulamalar? gerekse ozonlu su gibi yara üzerine yap?lan uygulamalar, mikroplar?n öldürülmesinde büyük avantaj sa?lar. Zira t?bbi ozonun iyi bilinen özellikleri aras?nda bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) ve virostatic (virüs ço?almas?n? önleyici) özellikleri bulunmaktad?r. Bu nedenlerle enfekte olmu? yaralar?n dezenfeksiyonunda ve ayr?ca bakteri ve virüslerin sebep oldu?u hastal?klar?n tedavisinde güvenle kullan?l?r.

– Kan dola??m?n? artt?rma yetene?i, dola??mla ilgili bozukluklar?n tedavisinde kullan?l?r. Yukar?da da ifade edildi?i gibi dola??m bozukluklar? ozon tedavisinden büyük yarar görür. Bunun yan?nda özellikle bayanlarda görülen sellulitler dola??m bozuklu?unun neden oldu?u bir cilt rahats?zl??? oldu?u için, ozon tedavisinden fayda görürler.

– ?nsan vücudunun savunma hücreleri olan beyaz kan hücreleri (lökositler)’ni alarma geçirir ve onlar?n hastal?klarla sava?ma yeteneklerini art?r?r. Bu özelli?i ile ozon tedavisi, beyaz kan hücreleri üzerinde bir çe?it “a??lama” etkisi olu?turur. Bilindi?i gibi a??lar tek bir hastal??a kar?? kullan?l?rlar; bu nedenle “spesifik” (özel-belirli) bir hastal?k nedenine yönelik beyaz kan hücrelerini uyar?rlar. Ozon tedavisi ise “non-spesifik” (genel) bir uyar?ya neden olarak, savunma sistemini alarma geçirir. Bu özelli?i ile enfeksiyon hastal?klar?ndan, kalp yetmezli?ine kadar çok geni? bir hastal?k grubuna kar?? tedavi edici etkinlik gösterir. Bu sonuç halk aras?nda “vücut direncini artt?rmak” olarak ifade edilir.

– Tekrarlayan ozon tedavisi seanslar? sayesinde olu?an bu aktivasyona cevap olarak, vücudun ba????kl?k hücreleri sitokin ad? verilen özel habercileri (mesaj ta??y?c?lar?) üretir. Bunlar hastal?klara direnmek için uyar?lan bütün ba????kl?k sistemi boyunca bir zincirleme reaksiyona neden olarak di?er ba????kl?k hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle ba????kl?k sisteminin zay?f veya bozuk oldu?u hastalara uygulanmas?nda çok ba?ar?l? sonuçlar?n al?nmas?na yol açar.

– Kanda bulunan üçüncü grup hücre kan pulcuklar? da denen trombositlerdir. Bu hücreler hem kan p?ht?la?mas?ndan hem de kan damarlar?n?n iyi çal??mas?ndan sorumludur. Ozon tedavisi bu hücreleri de uyararak onlar?n büyüme faktörleri salg?lamas?n? art?r?r. Bu sayede “yeni damar olu?umu”, kanlanmas? bozuk dokular?n kanlanmas?n?n artmas? gibi etkiler ortaya ç?kar.

Ozon Tedavisinin Tarihi

 • 1896: Pek çok bulu?un sahibi dahi Nikola Tesla ABD’deki ilk ozon üreticisinin patentini ald?.
 • 1898: Berlin Oksijen Terapi Enstitüsü faaliyete geçti.
 • 1898: Almanya’dan New York’a göçen Dr. Lust ozon terapiyi ABD’ye ta??d?.
 • 1900: Medikal ozon kullan?m?na uygun bir cihaz Nikola Tesla taraf?ndan geli?tirildi ve kullan?ma sokuldu.
 • 1902: Londra’da yay?nlanan bir t?p kitab?nda ‘OZON TERAP?’nin çe?itli hastal?klardaki etkinli?i de?erlendirildi.
 • 1961: Dr. Hans Wolff günümüzde uygulanmakta olan “kan yoluyla ozon terapi” yöntemini duyurdu.
 • 1966: Max Planck Enstitüsü Hücre Fizyolojisi Direktörü Prof. Otto Warburg “Kanserin primer nedeni ve önlenmesi” konulu seminerini verdi
 • 1971: Dr. Hans Wolff ve Prof. Siegfreid Rilling Alman Ozon Terapi Birli?ini kurdu.
 • 1972 de, Dr. Freibott 1913 y?l?nda kurulan Do?u Oksijen Terapi Birli?inin devam? olarak Uluslararas? Oksijen Terapi Birli?ini kurdu.
 • 1977: Dr. Renate Viebahn ozonun biyolojik etkileri hakk?nda bir de?erlendirme sundu.
 • 1979: Dr. Freibott Haitili bir A?DS hastas?nda Kaposi sarkomunu ba?ar?yla tedavi etti.
 • 1980: Dr. Horst Kief ozon terapi ile bir ba?ka A?DS vakas?n? ba?ar?yla tedavi etti?ini bildirdi.
 • 1980: F. Sweet ve arkada?lar? “Ozon insan kanser hücresi büyümesini selektif olarak inhibe etmektedir” ba?l?kl? çal??malar?n? Science dergisi 209 no’lu say?s?nda yay?nlad?.
 • 1983: Uluslararas? Ozon Terapi Derne?i’nin düzenledi?i ilk konferans Washington D.C. ABD’de düzenlendi.
 • 1985: Dr. Renate Viebahn “Ozon Terapide Biyokimyasal Süreçler” isimli kitab?n? yay?nlad?. Dr. Siegfried Rilling “Ozonun Medikal Uygulamalar?” isimli kitab?n? yay?nlad?.
 • 1987: Dr. Siegfried Rilling ve Dr. Renate Viebahn halen ozon tedavisi konusunda standard ders kitab? olarak kullan?lan “Ozonun T?pta Kullan?m?” isimli kitab? birlikte yay?na haz?rlad?lar.
 • 1989: ?talya Siena Üniversitesi Fizyoloji Ana Bilim Dal? Ba?kan? Prof. Velio Bocci interferonlar konusunu ara?t?r?rken ozonun interferonlar? artt?r?c? etkilerini ke?fetti ve ara?t?rmalar?n? ozona kayd?rd?.
 • 1990: Küba’l? doktorlar glokom, konjoktivit, ve retinitis pigmentosa gibi göz hastal?klar?n? ozonla tedavi ettiklerini duyurdular.
 • 1992: Rus doktorlar yan?klar? ozonla h?zla ve komplikasyonsuz tedavi ettiklerini duyurdular.
 • 1993: Japon ara?t?rmac?lar antibiyotiklere dirençli Staph. Aureus infeksiyonunda ozonun etkinli?ini gösteren çal??malar?n? yay?nlad?lar.
 • 1994: Prof. Bocci HIV enfeksiyonunun erken evresinde ozon terapinin etkilerini de?erlendirdi?i makalesini yay?nlad?.
 • 2002: Prof. Bocci “Ozon-Oksijen Terapisi: Ele?tirel bir De?erlendirme” isimli kitab?n? yay?nlad?. ?talyan ara?t?rmac?lar bel f?t???nda ozon terapinin olumlu etkilerini göstedikleri ara?t?rmalar?n? yay?nlad?lar. Di? çürüklerinde ozon terapinin etkileri konulu bir kitap Londra Üniversitesi taraf?ndan yay?nland?.
 • 2003: Çinli ara?t?rmac?lar bel f?t???nda ozon terapinin olumlu etkilerini gösterdikleri 258 hastal?k çal??malar?n? yay?nlad?lar.
 • 2004: ?spanyol ara?t?rmac?lar ozonun beyin kan dola??m?n? iyile?tirdi?ini gösterdikleri çal??malar?n? yay?nlad?lar. Di? çürüklerinin ozonla etkin tedavisi hakk?nda en kapsaml? ara?t?rma yay?nland?. Prof. Bocci orak hücreli anemi ve beta-talasemi hastalar?nda ozon terapinin etkilerini de?erlendirdi?i makalesini yay?nlad?.
 • 2005: Prof. Bocci “Ozon: Yeni Bir ?laç” isimli kitab?n? yay?nlad?.
 • 2007: ?talyan ara?t?rmac?lar bel f?t??? tedavisinde ozon-oksijen gaz?n?n disk içine injeksiyonunun kortizon injeksiyonlar?ndan daha etkili oldu?unu gösterdikleri ara?t?rmalar?n? yay?nlad?lar.
 • Bugün, 125 y?ll?k kullan?mdan sonra ozon terapi ALMANYA, ?TALYA, FRANSA, RUSYA, ROMANYA, POLONYA, ÇEK CUMHUR?YET?, DAN?MARKA, MACAR?STAN, YUGOSLAVYA, BULGAR?STAN, ?RLANDA, ?SV?ÇRE, ?SRA?L, JAPONYA, S?NGAPUR, BREZ?LYA, KÜBA, MEKS?KA, ?SPANYA, Ç?N, 4 KANADA EYALET? ve 14 ABD EYALET?NDE (Alaska, Washington, California, Colorado, Nevada, New Mexico, Texas, Oklahoma, Georgia, New York, North Carolina, Ohio, Minnesota) geçerli ve etkin bir tedavi yöntemi olarak kabul edilmi?tir.

Ozon Terapi Nedir?

Ozon üç oksijen atomundan olu?an bir kimyasal bile?iktir (O3). ?ki atomlu normal atmosferik oksijenin (O2) çok yüksek enerji ta??yan bir ?eklidir.

O3 oda s?cakl???nda renksiz , karakteristik kokusu olan bir gazd?r. (f?rt?nal? havalardan sonra, yüksek yerlerde veya deniz k?y?s?nda hissedilir). ?smi Yunanca “Tanr?n?n Nefesi” manas?na gelen ozein’den gelir. Alman kimyac? Christian Friedrich Schönbein (1799-1868) taraf?ndan 1840 y?l?nda ke?fedildi.

Çok güçlü okside etme ve çok etkili dezenfekte etme özelli?i sayesinde , Dünya çap?nda içme suyu sa?layan ar?tma tesislerinde mikrop öldürücü olarak kullan?l?r.

Günümüzde Ozon Avrupa Ülkeleri, A.B.D. ve dünyan?n birçok ülkesinde tedavi amac?yla yayg?n olarak kullan?lmaktad?r.

Tedavi Amaçl? Ozon

Medikal ozon daima saf ozon ve saf oksijenin kar???m? ?eklinde kullan?l?r. Uygulamaya ba?l? olarak ozon konsantrasyonu 1 ve 100 µg/ml (0.05 – 5 %O3) aras?nda de?i?ir. Ozon terapist, ozon terapi konusunda e?itimli bir doktor, hastan?n durumu ve t?bbi endikasyona göre hastan?n alaca?? komple dozu belirler.

Ozon Tedaviye K?sa Bir Bak??

Etki
Medikal Kullan?m
K?rm?z? kan hücrelerinin metabolizma aktivasyonu, artm?? oksijenasyon
Arterial dola??m bozukluklar?(periferik ve özellikle serebral); Revitalization (hücre yenileme)
?mmun hücrelerin aktivasyonu vücut interferon ve interlökin gibi kendi sitokinlerini salg?lar
Kanser tedavilerinde tamamlay?c? olarak kullanilmaktad?r. Revitalization (hücre yenileme); Genel ba????kl?k sistem güçlendirmede.
Vücudun kendi anti oksidanlar?n?n aktivasyonu ile serbest radikalleri yok eden mekanizmay? aktive eder
Enflamatuar hastal?klarda, ör. artrit, reactive artroz, vaskuler bozukluklar; Anti Aging-Ya?lanmay? geciktirme

Özellikleri ve Etkisi

Medikal ozonun iyi bilinen bactericidal (bakteri öldürücü), fungicidal (mantar öldürücü) and virostatic (virüs ço?almas?n? önleyici) özelli?i sebebiyle, enfekte olmu? yaralar?n dezenfeksiyonunda ve ayr?ca bakteri ve virüslerin sebep oldu?u hastal?klar?n tedavisinde kullan?l?r.

Kan dola??m?n? artt?rma yetene?i, dola??mla ilgili bozukluklar?n tedavisinde kullan?l?r, ve organik fonksiyonlar?n yeniden canland?r?lmas?nda ozonu çok de?erli k?lar.

Dü?ük dozlarda kullan?ld???nda, vücudun direncini artt?r?r di?er bir deyi?le ozon ba????kl?k sistemini aktive eder.

Ozon sayesinde olu?an bu aktivasyona cevap olarak , vücudun ba????kl?k hücreleri cytokin (interferones yada interleukins gibi önemli arac?lar? içeren) ad? verilen özel habercileri (mesaj ta??y?c?lar?) üretir. Bunlar hastal?klara direnmek için uyar?lan bütün ba????kl?k sistemi boyunca zincirleme bir ?ekilde pozitif de?i?iklikler yaratarak di?er ba????kl?k hücrelerini haberdar ederler. Bu da medikal ozonun, özellikle ba????kl?k sisteminin zay?f oldu?u veya bozuk oldu?u hastalara uygulanmas?nda özellikle çok ba?ar?l? sonuçlar?n al?nmas?na yol açar.

Küçük miktarlarda uygulanan ozon sonuç olarak vücudun kendi antioksidanlar?n? ve serbest radikalleri yok eden enzimleri aktive eder.

Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Bu durum bir seri t?bbi ara?t?rma ve t?bbi yay?n ile kan?tlanm??t?r. Kural olarak hastal?klar?n tedavisinde ozon di?er tedavilere ek olarak uygulan?r, tamamlay?c? tedavi grubuna girer.

Medikal ozon kurallara uygun olarak uyguland??? taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur.

Ozon Terapinin Kullan?m Alanlar?

» Ba??ml?l?k Tedavisi ve Sigara B?rakt?rma Ozonterapisi
» Kozmetikte Ozonterapi
» Zeka ve Haf?zan?n Güçlendirilmesi 
» Dola??m bozukluklar?
» Anti-aging (geriye ya?lanma) ve yeniden canlanma
» Kronik Yorgunluk
» Ya?l? ki?ilerde önlem ve tedavi
» Kas, Eklem Ve Romatizmal Hastal?klar
» Kanser
» ?eker Hastal???
»Nörolojik Hastalar (Multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson, Myotoni, Muskuler Distrofi, Otizm)
» Enfekte yaralar
» ?yile?meyen Yaralar
» Barsak Hastal?klar?: proktitis ve kolit
» Virüslerden kaynaklanan hastal?klar
» Karaci?er enflamasyonu (Hepatit A, B, C)
» Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastal?klar?
» Artritik/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritler
» Deri Hastanl?klar? (Cilt mantarlar? ve enfekte cilt lezyonlar?)
» Böbrek Fonksiyonlar?n?n Düzelmesi
» Göz hastal?klar?nda ozon tedavi
» Cinsel Fonksiyonlar?n Düzeltilmesi
» Bas?nda Ozon

BA?IMLILIK TEDAV?S? VE S?GARA BIRAKTIRMADA OZONTERAP?

Ozon tedavisi:

Sigara,

Alkol,

Uyu?turucu,

Di?er ba??ml?l?klarda klasik tedavilere ilave olarak kullan?ld???nda, ciddi yoksunluk durumlar?n?n daha h?zl? ve etkin olarak ortadan kald?r?lmas?na izin verir. ??tah düzelir, uyku normalle?ir, kas a?r?s? ve zehirlenme semptomlar?n?n yo?unulu?unda azalma gerçekle?ir.

Ba?a Dön

KOZMET?KTE OZONTERAP?

Ya?l?l??a ba?l? KIRI?IKLIKlarda,

Ameliyat ve yara izlerinin (skar, keloid) düzeltilmesinde,

Yüzdeki izler, göz kapaklar? ve torbalar?n?n giderilmesinde,

Kar?n, göbek, basen ve kalça ya?lar?n?n eritilmesinde ve bel inceltilmesinde,

Kad?nlar?n korkulu rüyas? olan SELÜL?Tte ozon tedavisi ile neredeyse tama yak?n düzelmeler ile geleneksel tedavilerden daha etkili oldu?u saptanm??t?r.

Ozon tedavisi, hücre oksijenlenmesini baz alarak, cilt hücrelerini oksijen ile temizlemeye yönelik etki eder. Kozmetolojik ozon uygulamalar? di?er ozon tedavi yöntemlerine ilave olarak, direkt cilt alt?na ozon enjeksiyonlar?n?n (OZOMEZOTERAP?) yan?nda OZON SAUNA verilen bir kabin içerisinde gerçekle?tirilir.

Ozon, buhar?n cildin üst epiderm tabakas?na kadar girip o bölgenin oksijen ile dolmas?n? sa?layarak, dokusal kan dola??m?n? aktive eder.

Ciltte biriken ya? asitleri ile etkile?erek ya? zincirlerinin k?r?lmas?na ve vücuttan at?lmas?n? sa?layarak, alyuvarlar?n oksijen ta??ma kapasitesini art?rarak, k?lcal damarlarda kan ak?m?n?n düzelmesini sa?layarak, ya? dokusu hücrelerinin metabolizmalar? normale döndürerek etki eder.

Ozomezoterapi klasik mezoterapi yöntemlerinden daha ba?ar?l? ve kal?c? etkiye sahiptir.

Ba?a Dön

ZEKA VE HAFIZANIN GÜÇLEND?R?LMES?NDE OZONTERAP?

Birçok sebeple akci?erlerimizden kana geçen oksijen az olabilir ya da beyine giden oksijen ve kan ak?m? yetersiz olabilir.

Ozon, haf?zan?n güçlendirilmesi konuusnda büyük fayda sa?lar. Elektronlar?n? kaybetmi? zararl? maddeler yani serbest radikaller bulduklar? dokularla birle?erek onlar?n fonksiyonlar?n? yapamaz hale gelirler. Bu etki 30′ lu ya?larda ba?lar, 40′ l? ya?larda artarak ilerler ve 50’li ya?lardan itibaren iyice ço?alarak fark edilen bir ya?lanmaya ve pek çok hastal??a neden olurlar. Serbest radikallerin beyin i?levlerini yava?lat?c? etkisi ozon tedavisi ile giderilebilir.

Geli?imi sa?lamak için (Bedensel ve Zihinsel Engellilerde) fizik tedavi gibi di?er tedavilerle birlikte olumlu etki olu?turur.

Ö?renciler aras?nda yap?lan vilimsel çal??malarda spor yapan ö?rencilerin daha zeki olmas?n?n nedeni, egzersiz ile vücuttaki oksijelenmeyi artt?rm?? olmalar?d?r. S?navlara haz?rlanan ö?rencilerde uygulanan ozon tedavisinin dikkati, konsantrasyonu ve belle?i art?rd???, haf?zay? güçlendirdi?i gözlenmi?tir.

Ba?a Dön

Dola??m Bozukluklar?

Arteriel dola??m bozukluklar?nda di?er semptomlar?n yan? s?ra bacaklarda hissedilen so?ukluk , k?sa yürüyü?ler sonras?nda ayaklarda hissedilen a?r? alarm veren semptomlard?r , bu durum ozon tedavi için 40 y?ld?r çok önemli endikasyon olu?turur . Ozon tedavinin dola??m bozukluklar?ndaki ba?ar?s? yap?lm?? bir çok say?da t?bbi çal??ma ile kan?tlanm??t?r.Ozon klasik tedaviye ek olarak veya tamamlay?c? olarak kombine kullan?labilmektedir.

Ba?a Dön

Anti-aging (geriye ya?lanma) ve yeniden canlanma

?? hayat?ndaki stres, yo?un çal??ma temposu ,zihinsel ve bedensel yorgunluk ozon (O3) tedavisine çok iyi yan?t verir.Ozonun k?rm?z? ve beyaz kan hücrelerinin metabolizma akivasyonu ile genel iyilik hali ile ki?iler kendilerini yenilenmi? hissetmektedirler. Profesyonel sporcular ve kad?nlar bu tedaviden oldukça faydalanmaktad?rlar. Ozon fiziksel dayan?kl?l??? artt?rmaktad?r.

Ba?a Dön

Kronik Yorgunluk

Ça??m?z?n hastal?klar?ndan biri de kronik yorgunluk sendromudur. Bu hastal?kta ki?iler yorgunluk gerektirece kbir i? yapmad?klar? halde kendilerini yorgun hissetmektedirler ve kesinlikle k?p?rdayacak güçleri bile kalmam??t?r. Türkçede “canl? cenaze sendromu” olarak tan?mlanan bu hastal?k son her geçen gün daha çok insan? pençesine almaktad?r ve tedavisi oldukça güçtür. Kronik Yorgunluk Sendromunda ozon önemli düzelmeler sa?layabilmekte ve hücre seviyesinden ba?layarak vücutta hastal???n yol açt??? kötü etkiler anlaml? düzeyde silinebilmektedir.

Ba?a Dön

Ya?l? ki?ilerde önlem ve tedavi

Ya?l? ki?iler ozon tedavisine oldukça iyi yan?t verirler. Bütün klinik avantajlar?n?n yan? s?ra oksijenin dokular taraf?ndan daha iyi kullan?m?n? sa?lar, ba????kl?k sistemini harekete geçirir,ve vücudun kendi antioksidanlar?n? ve serbest radikallere kar?? sava?an hücreleri harekete geçirir. Bunun ötesinde beyindeki dola??m bozukluklar?nda olumlu etkileri mevcuttur (bu durumlarda fiziksel performansda azalma yürüme güçlü?ü ve ba? dönmesi hissedilir. Bunlara ek olarak tamamlay?c? tedavinin yan?s?ra ozon tedavi ya?am kalitesini artt?rmak için kullan?lmaktad?r.

Ba?a Dön

Kas, Eklem ve Romatizmal Hastal?klar

Kemik deformasyonu geli?memi? gonartrozlarda (eklem harabiyetleri),eklem için yap?lan ozon enjeksiyonlar? ile hem eklem içinde hava yast??? olu?turacak, hemde eklem ?i?kinli?ini azaltarak a?r?y? giderecektir. Ayr?ca k?k?rdak dokunun yeniden tamir edilmesini sa?lamaktad?r.

Romatoid artrid gibi ba????kl? sisteminin sapmas? il ortaya ç?kan hastal?klarda ba????kl?k sistemini regüle etdi?inde dramatik iyile?meler gözlenmektedir. Ayr?ca yo?un Adele a?r?lar?, yorgunluk, uyku bozukluklar? ile seyreden ve çok yayg?n raslanan bir hastal?k olan fibromiyaljide de ozon ba?ar?l? tedavi yöntemlerinden biridir.

Ba?a Dön

Kanser

Kanser hastalar?nda ozon tedavisi tamamlay?c? tedavi olarak oldukça ba?ar?l?d?r. Burada ozonu immun sistem (ba????kl?k sistemi) aktivasyonunda kullanmaktay?z -dü?ük dozlarla. ?mmun hücreler – örne?in lenfositler, yard?mc? ve bask?lay?c? hücreler, lenfositler ve natural killer hücreler (katil hücreler) – cytokin denilen interferonu da içeren haberci proteinleri üretmek için ozonun ba?latt??? biyolojik reaksiyonlar yoluyla aktif hale getirilir. Asl?nda, ozon vücudun kendi interferon ve interlökinlerini artan miktarlarda üretmesini sa?lar. Ozonlanm?? kan?n hastaya verilmesiyle, pozitif olarak artan bir immün reaksiyonu ba?lat?l?r, bu ayn? zamanda vücudun genel direncinin ve zindeli?inin artmas?na katk?da bulunur.

Ba?a Dön

?eker Hastal???

T?pta tamamlay?c? tedavi olarak kullan?lan ozon terapi yöntemi ?eker hastal???nda da kullan?lmakta ve yüz güldürücü sonuçlar al?nmaktad?r. Ozonun pankreas hücrelerini yenileyici özelli?ine ba?l? olarak ?eker hastalar?ndaki yetersiz insülin sal?m? tedavi edilmektedir. ?nsülinle bile kontrol alt?na al?namayan ?eker hastalar?nda, ozon terapinin ard?ndan tekrar a??zdan al?nan ilaçlarla ?eker hastal??? kontrol alt?na al?nabilmektedir. Hastalar kür sonras? a??zdan ilaç kullan?m?na geçerek bir anlamda hastal?k bir evre öne çekilebilmektedir.

Ba?a Dön

Nörolojik Hastalar (Multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson, Myotoni, Muskuler Distrofi, Otizm))

Multiple skleroz, Alzheimer, Parkinson gibi norolojik hastal?klar ile Myotoni, Muskuler Distrofi veya Spastik çocuklardaki kas-sinir hastal?klar?nda ba?ar?l? sonuçlar al?nabilmektedir.

Ba?a Dön

Enfekte yaralar

Enfeksiyonlu yaralar?n lokal tedavisi, mesela aç?k yatak yaralar? (decubitus ülserler), alt baca??n ülserleri (Ulcus cruris), ?eker hastalar?n?n iyile?meyen yaralar? ve kangren, t?bbi ozonun klasik uygulama alanlar?na ait olan proseslerdir. Burada biz öncelikle, mikropsuz ve temiz yaralar elde etmek için ozonun dezenfektan özelli?inden, di?er deyi?le bakterisid ve fungisid etkisinden yararlan?r?z. Yaran?n temizlenmesinden itibaren, dü?ük dozda ozon uygulayarak iyile?me süreci h?zland?r?l?r.

Ba?a Dön

?yile?meyen Yaralar

Diabet (?eker Hastal???) yaralar?, enfeke olmu? ve iyile?meyen yaralar yatakta uzun süre yatmaya ba?l? ortya ç?kan baz? yaralar? (dekübitüs ülseri) ,dola??m bozuklu?una ba?l? bacaklarda ortaya ç?kan ciddi yaralar?n tedavisi, ozon tedavi yara bölgesine kan ak?m?n? sa?layan k?lcal damarlar? geni?leterek yara bölgesine gelen kan ve oksijeni artt?rm?? olur.

Ayn? zamanda yara olu?mas?na sebep olan bakterileri öldürerek tedavi sa?lan?r.Ayr?ca çe?itli sebeplere ba?l? cilt alarjileri, ekzamalar ozon tedavisine adayd?rlar. Ayr?ca ameliyat sonras? zor iyile?en yaralar ve yara izlerinde ozon önerilmektedir.

Ba?a Dön

Barsak Hastal?klar?: proktitis ve kolit

Enflamasyonlu ba??rsak hastal?klar?nda özellikle erken dönemde rektal Ozon gaz? üflenmesi ?eklinde yap?lan lokal uygulaman?n çok yararl? oldu?u kan?tlanm??t?r. Birçok durumda arka arkaya 10 seans ozon uygulanmas? yeterli olur. 248 hasta üzerinde yap?lan proktitis klinik çal??mas?nda sadece hastalar?n %10’unda birkaç 10 seansl?k uygulama gerekmi?tir.

Ba?a Dön

Virüslerden kaynaklanan hastal?klar

Herpes simplex (facial herpes), herpes zoster (shingles) Uçu?un her iki tipi, virüsler taraf?ndan olu?ur. dudaklar?n uçu?u (Herpes Labialis), s?k s?k tekrar eden ve naho? bir hastal?kt?r, çok ba?ar?l? bir ?ekilde di?er t?bbi metotlarla ozonun kombinasyonu ?eklinde tedavi edilir. Herpes zoster veya padavralara, ozonla tamamlay?c? uygulama faydal?d?r, ozonlu su kompresleri ve ozonlu kan transfüzyonu ?eklinde iki farkl? yoldan tedavi edilebilir.

Ba?a Dön

Karaci?er enflamasyonu (Hepatit A, B, C)

Karaci?erin enflamasyonu, t?bbi ozon için klasik tedaviler aras?nda say?l?r. Hepatit A (HVA = hepatitis virus A) di?erlerine göre problemsiz ve tamamen iyile?ebilirken, virüsün di?er ?ekli, hepatit B (HVB = hepatitis virus B), s?kl?kla kronik bir ?ekilde seyreder. Burada klasik t?bbi tedavi metodlar?na ilave olarak, ozonlu kan transfüzyonu ya da rektal yolla ozon/oksijen gaz?n?n kontrollü bir ?ekilde verilmesi ile ba?ar?l? sonuçlar al?nm??t?r. Ayn? yöntemler ayr?ca kuluçka süresi y?llar süren ve kronikle?ene kadar bir karaci?er hastal??? olarak te?his edilemeyen hepatit C hastal???na da uygulan?r.

Ba?a Dön

Enflamasyonlu ve dejeneratif eklem hastal?klar?

Enflamasyonlu eklem hastal?klar?n? üç evreye ay?rd???m?zda, özellikle evre 1 ve 2, bir ba?ka deyi?le a??r kemik deformasyonlar?n?n olmad??? durumlar, medikal ozon uygulamalar?na cevap verir. Gonartroz (diz eklemi enflamasyonu) ya da diz ve omuz eklemlerindeki aktif arthritic form tedaviye cevap veren s?n?fa dahildir. Standart t?bbi metodlara – spesifik egsersiz terapileri – ilave olarak bu gibi durumlarda intraartiküler ozon enjeksiyonu ba?ar?yla uygulan?r. Ba????kl?k sistemini güçlendirme ve k?k?rdak metabolizmas?n? aktive etme özelliklerine ek olarak burada ozonun tamam?yla antienflamatuar özelli?inden faydalan?yoruz.

Ba?a Dön

Artritik/Romatizmal Durumlar – Kronik poliartritler

Artritik/romatizmal durumlar iskelet veya kas sistemiyle ilgili pek çok a?r?l?, fonksiyon k?s?tl?l??? da yapabilen hastal??? kapsamaktad?r. Genel olarak medikal ozon uygulamas? fizik tedavi ile beraber kombine olarak tamamlay?c? amaçla kullan?lmaktad?r. Romatoid artrit ( kronik poli artrit ) de yap?lan çal??malarda akut olmayan durumlarda ozon majör otohemoterapi tamamlay?c? olarak ba?ar?l?d?r. Burada kulland???m?z etkisi anti enflamatuar etkidir.

Ba?a Dön

Deri Hastal?klar? (Cilt mantarlar? ve enfekte cilt lezyonlar?)

Ozon, virüs bakteri ve mantarlar? öldürdü?ünden bunlar?n sebep oldu?u deri enfeksiyonlar?n? tedavi eder. Ter kokular?n? önler. Daha temiz daha yumu?ak yenilenmi? bir cilt sa?lar. Bölgesel kan dola??m?n? art?r?r. Kan, lenf ve deri hücrelerine nüfuz eden ozon sayesinde dokular?n iyile?mesi ve kendini yenilemesi h?zlan?r.

Ba?a Dön

Böbrek Fonksiyonlar?n?n Düzelmesi

Böbrek yetersizli?i gibi kronik seyirli ve her geçen gün yetersiz oksijenle?me nedeniyle kötüye gidi? gösteren terminal dönem böbrek hastalar?nda Ozon tedavisi kullan?lmaktad?r. Hem antienflamatuar hem de antienfektif etkileri böbrek hastal?klar?nda iki yönlü yarar sa?lamaktad?r. Ozonun detoksifikasyon ve immün modülasyon etkileri etkili olmaktad?r. Hastalar tedavinin hemen ba?lang?c?ndan itibaren idrar yapmadaki ?ikayetleri azalmakta, yorgunluk, halsizlik hissi kaybolmaktad?r. ?drar bulgular? k?sa sürede düzelmektedir. Sistittedavisinde ozon çok kolayl?kla ve ba?ar? ile uygulanabilmektedir. ?lk tedaviden sonra ?ikayetlerde büyük ölçüde azalma meydana gelir.

Ba?a Dön

Göz hastal?klar?nda ozon tedavi

Di? çürüklerni önelemde ve yeni ba?lam?? çürüklerde tedavi amaçl? olarak kullan?lmaktad?r.

Uygulama Yöntemleri

Uyar?: Ozon gaz?n?n solunmas? akci?erlerde tahri?e sebep oldu?undan sak?ncal?d?r. Senelerin deneyimi sonucunda ve son yap?lan klinik çal??malar ?????nda be? uygulama ?eklinin geçerlili?i kabul edilmi?tir:

1. Majör Otohemoterapi

Hastadan kan al?narak tedavinin yap?lmas?. Geriatride (ya?a ba?l? hastal?klar), dola??m bozukluklar?nda yeniden canlanmay? sa?lamak için, viral kökenli hastal?klarda ve genel ba????kl?k sistemi aktivasyonu için kullan?l?r.

Bu metodla, 50 ila 100 ml hastan?n kan? al?n?r, tam olarak tesbit edilmi? ozonla kar??t?r?ld?ktan sonra hastaya geri verilir. (steril ozona dayan?kl? sarf malzemesi ve vakumlu ?i?e kullan?l?r!). Ozon k?rm?z? ve beyaz kan hücrelerini olu?turan spesifik maddelerle tamamen reaksiyona girer ve böylece vital aktivitelerini = metabolizmay? artt?r?r. ??te bu aktive edilmi? kan (ozon ya da oksijen de?il!) hastaya hemen normal bir damlal?k kullanarak tekrar geri verilir.

2. Minör Otohemoterapi

Ayn? prensibi kullanarak, minör otohemoterapi diye adland?r?lan yöntemde ise ozonlanm?? 3-5 ml kan intramusküler yolla hastaya geri verilir. Bu yöntemle spesifik olmayan ba????kl?k sistem aktivasyonu yap?l?r: alerjik hastal?klarda ve genel olarak ba????kl?k sistemini güçlendirmekte kullan?l?r.

3. Eksternal Tedavi

Ozon gaz?n? kapal? bir sistemde özel bir plastik bot (ayaklar ve bacaklar için ) içinde dola?t?rarak ya da vücudun farkl? bölgelerine uygun torbalar, folyolar ile gerçekle?tirilir. Bu sarf malzemeleri ozona dayan?kl? materyalden yap?l?r. Vücudun tedavi edilecek k?sm? önceden su ile nemlendirilir, çünkü ozon kuru bölgelere etki etmez. Bu metod ülserleri, yaralar?, aç?k yaralar?, ameliyat sonras? olu?an lezyonlar?, shingles (herpes) ve enfekte olmu? alanlar? tedavi etmekte çok etkilidir. Di?er yöntemler ozonlu saf su ( dental tedavilerde) ve ozonlu saf medikal zeytin ya?? (cilt eruptionlar? örne?in egzema, mantar, liken gibi).

4. Rektal veya Vajinal Ozon Uygulamas?

O3 gaz?n?n rektal yolla uygulanmas? kula?a ho? gelmese de o kadar rahats?zl?k verici de?ildir (t?bbi olarak rektal insuflasyon denir). Asl?nda hasta kesinl?kle hiçbir rahats?zl?k hissetmez, çünkü O3 gaz? direkt olarak hassas barsak cidar? (membran?) taraf?ndan emilir; buna ek olarak tüp ve torbalar tek kullan?ml?k oldu?undan tamamen hijyeniktir ve hasta kendi kendine uygulayabilir. Bu metod genelde barsaklar?n enflamatuar hastal?klar?nda endikedir ancak son zamanlarda uygulama kolayl???ndan dolay? genel sa?l?k ve yeniden canlanma için kullan?lmaktad?r.

5. Ozonun Eklem ?çi Enjeksiyonu

Intra artikuler yolla ozon verilmesi; ad?ndan da anla??laca?? gibi ozon gaz? (e?itimli ki?ilerce), yava?ca eklem içine enjekte edilir. Bu metod a?r?l? enflamatuar hastal??? olan ekleme uygulan?r (artrit ,rekurren artroz, genel patolojik sertliklerde uygulanabilir).

 

Ozon tedavisi ile birçok patolojik durum daha iyi hale gelir veya tamamen düzelir. Bu durum bir seri t?bbi ara?t?rma ve t?bbi yay?n ile kan?tlanm??t?r. Kural olarak hastal?klar?n tedavisinde ozon di?er tedavilere ek olarak uygulan?r, tamamlay?c? tedavi grubuna girer.

Tüm hastalar için , ozon tedavi ile ilgili en son yeniliklerin h?zla ö?renilebilmesi için Avrupada pek çok terapist bir araya gelip ”Medical Society for Ozone Application in Prevention and Therapy”, birli?ini olu?turmu?lar , bu grubun amac? doktorlar ve hastalar?n bu konu hakk?ndaki bilgilerini geli?tirmek ve ilerletmektir.Bilgi al?? veri?i seneler içinde dahada h?zlanm?? ve geli?mi?tir.

Klini?imiz Türkiyede Medikal Ozon Tedavisi konusunda faaliyet gösteren bir sivil toplum kurulu?u olan TODER (T?bbi Ozon Derne?i) – http://www.toder.org.tr – üyesidir.

Medikal ozon kurallara uygun olarak uyguland??? taktirde tamamen güvenli, pratik, etkili ve ucuzdur.

Ba?a Dön

C?NSEL FONKS?YONLARIN DÜZELT?LMES?NDE OZONTERAP?

Ozon tedavisi alanlarda kanlanmada ve oksijenlenmedeki art???n meydana getirdi?i enerji art?m? nedeniyle cinsel fonksiyonlarda art?? gözlenmi?tir. Cinsel Fonksiyonlar?n Düzeltilmesinde Ozonterapi Uygulan?r

Ba?a Dön

BASINDA OZON TERAP?S?

– Haber Express – 21.12.2008 
– Ak?am Gazetesi
– Trt-1 – 20.11.2009 
– Bursa Hakimiyet Gazetesi – 9 Kas?m 2009
– Radyo 7 – 17 Haziran 2009
– Takvim – 14 Ekim 2007
– Sabah Gazetesi – 14 A?ustos 2004
– Milliyet
– Hürriyet Pazar Eki 

 

  Orlando Cepeda Authentic Jersey

ÜST