PLASENTA MASKE

plasentaMaske

Sevgili bayanlar , bu bölümde sizleri cilt bak?m? uygulamalar?nda bir devrim niteli?i ta??yan , al?nan son derece olumlu ve gözle görülür farkl?l?klar yaratan sonuçlar?ndan dolay? bilim çevreleri taraf?ndan da onaylanm?? olan ” Placente Maskesi ” ile tan??t?rmak istiyoruz.

Placenta Maskesi içeri?inde bulunan koyun plazentas? , hyoluronik asit , kojik asit , kollagen , Vitamin E , Vitamin C , Aloe Vera gibi etkin maddelerden dolay? özellikle k?r???kl?klar , sarkmalar ve cilt lekeleri üzerinde bariz farkl?l?klar olu?turmaktad?r.

Placenta Maskesinin Fonksiyonlar? :
Hücre yenilenmesi
Mimik hareketleri ile olu?an k?r???kl?klar? azaltmak
Cilde nem kazand?rmak
Toksin maddelerin at?lmas?n? sa?lamak (Antioksidan etki )
Lekeleri açmak
Cilde elastikiyet ve dolgunluk kazand?rmak
Cildin vitamin ve mineral ihtiyac?n? sa?lamak 


Bilimsel Onaylar : Prof. Dr. Nilgün Atakan – Prof.Dr. Zafer Kurumlu

Placenta Maskesi ?çeri?i :

Hyaluronik Asit : Derinin temel elemenlar?ndan biridir. Deri içinde bol miktarda bulunur. Suyu çeker ve cildin nemli kalmas?na yard?mc? olur. Medikal estetik alan?nda yüz ve boyun çizgilerinin ( daha çok yüzeysel olanlar?n ) doldurulmas?nda kullan?lmaktad?r. Cilt taraf?ndan emilen ve kolay tolore edilen bu madde sayesinde cilt maksimum nemlenir ve d?? etkenlerden korunur.

Kollagen : Vücudumuzdaki tüm proteinlerin ¼’ü kolajen’dir. Cildin ve iç organlar?n esnekli?ini sa?layan ana yap?sal proteindir. Kemikler ve di?ler de kolajen’e eklenen mineral kristalleri ile olu?mu?tur. Kolajen vücudumuzun yap?s?n? olu?turur. Yumu?ak dokular? destekleyerek cildin s?k?la?mas?n? sa?lar.

Kojik Asit : Kojik asit do?al ve tesirli leke aç?c?d?r.( prinçten elde edilir ) Fakat melaninin üretimini geciktirip melanini parçalayarak pigmentasyon olu?umu azalt?r, var olan lekelerinde kaybolmas?na yard?mc? olur.

Koyun plecentas? : Yo?un vitamin, protein, ya? ve su içerir .Cildin k?sa zamanda beslanmesini, nemlenmesini ve yenilenmesini sa?lar.

Vitamin E : E vitamini ya?da eriyen bir antioksidan olup, hücre zar?n?n bütünlü?ünün korunmas?nda rol oynar. Ya?lanma sürecini geciktirir ve hücre yenilenmesine yard?mc? olur.


Vitamin C : C vitamini, sabit, dü?ük ph’l?, yüksek yo?unluklu L-askorbik asit formüllü, ya?lanmaya kar?? korumada anahtar vitamindir. C vitamini kuvvetli, suda eriyen antioksidan olup, kolajen ve elastin yap?m?nda hayati bir yard?mc? faktör olup, cilt rengini yenileyen geli?tiren ( pigment proteinlerini önleyici ) bir özell?e sahiptir. Zararl? ???klar?n cildimize kar?? zarar?n? önleyicidir.

Aloe Vera : D?? etkenler ile olu?an cilt hasar?n?n tedavi edilmesini sa?lar.Y?pranmay? azalt?r.Ayr?ca cildi gerginle?tirir ve elastikiyet kazand?r?r.

 Dion Dawkins Womens Jersey

ÜST