POWER PLATE

vibrasyonPlatformu

POWER PLATE NED?R?

ADVANCED VIBRATION TECHNOLOGY

 • Rus bilimadamlar? taraf?ndan geli?tirilen ve NASA taraf?ndan son ?ekline getirilen Power Plate haftada sadece 3 gün ve 10 dakikada sa?l?k ve güzellik kazand?r?yor. Zamanla dokular s?k?la??yor, selülitler azal?yor, vücut ?ekilleniyor. Özellikle do?um sonras? gev?eyen kaslar k?sa sürede forma giriyor.
 • Bir devrim olarak tan?mlanan Power Plate Türkiye’de de çok sevildi . Spor, fitness, sa?l?k, güzellik, fizik tedavi ve anti-aging salonlar?na yayg?nla?maya ba?layan sisteme en çok sporcular ve güzelli?ine önem veren ünlü isimler ra?bet ediyor. Sporcular, TV ve gazetelerden tan?d???m?z ünlü yüzler evlerine bir Power Plate sat?n al?p Power Plate ile kendilerine ki?isel bir antrenör sat?n alm?? oluyorlar.
 • Power Plate, tüm vücuda güçlü bir vibrasyon uygulayarak (Whole Body Vibration) insan vücudu üzerindeki yer çekimi kuvvetini (G-Force) yakla??k 6 misli artt?r?yor. Bu sayede kaslar?n derinlemesine, h?zl? ve düzenli olarak çal???yor. Power Plate’in ürettigi fiziksel vibrasyon, kaslara enerji olarak transfer ediliyor. Kaslarda birbirini takip eden kas?lma ve gev?emelere neden olan alette 30 ila 50 Hertz frekans aral?klar?nda cal?s?labiliyor. 50 Hz. Frekans ile çal???ld???nda, kaslar saniyede 50 kez gerilip gev?iyor. Kaslarda olu?an bu dizi hareketler tendonlar?n da gerilmesine neden oluyor. Bu kas?lma, “derin kas” olarak nitelenen kar?n içi kaslar?n, omurili?i çevreleyen kaslar?n hatta yüz kaslar?n?n bile gerilmesine ve etkin olarak uyar?lmas?na neden oluyor. Böylece vücut kaslar? belirlenmi? bir disiplin içinde çal??arak geli?iyor. Zamanla dokular s?k?la??yor, selülitler azal?yor, vücut ?ekilleniyor. Özellikle do?um sonras? gev?eyen kaslar k?sa sürede forma giriyor.
 • NASA’n?n 2002 y?l?ndan bu yana kulland???Power Plate’in medikal alandaki kullan?m? da son derece geni?. Estetik kliniklerinde, doku s?k?la?t?r?lmas?ndan, Anti-Aging Merkezleri’ne kadar geni? bir alanda tercih ediliyor. Üstelik yarat?lan vibrasyon etkisi ile menapoz sonras? kemik erimesinin (Osteoporosis) azald???, bir ba?ka deyi?le kemik yo?unlu?unda kayda de?er art??lar oldu?u bilimsel olarak kan?tlanm?? ve desteklenmi?.

GÜNDE SADECE 10 DAK?KA HAFTADA 3 KEZ

Power Plate ile vücudun her yeri çal???yor. Tüm Vücut Vibrasyonu (Whole Body Vibration) uygulamas? ile insan vücudunda ya?amsal önemi bulunan Mutluluk Hormonu (Serotin ve Neurotrophine), Büyüme Hormonu( HGH-Human Growth Hormone) ve Testosteron hormonlar?n?n salg?lanmas? art?yor. Vücutta bir patlama gücü olu?uyor.

ÖZEL PROGRAMDAN BAZILARI :

 • Kas güçlendirme (Strength)
 • Ya? yak?m? (Fat burning)
 • Anti-Selulit
 • Dola??m sistemi
 • Gev?eme (Relexation)
 • Esneklik (Flexibility)
 • Kemik erimesi (Osteoporosis)
 • Anti-Aging

HANG? ALANLARDA KULLANILIYOR :

 • Kozmetik: Vücutta s?v? birikmesini engeller, birikmi? s?v?lar?n drenaj?na yard?mc? olur. Serbest ya?lar?n parçalanmas?n? h?zland?r?r, en önemlisi kas yap?s?n? geli?tirdi?i için bölgesel selülitleri giderir, vücudun s?k? bir dokuya sahip olmas?na yard?mc? olur, selülit olu?umunu engeller. Vücuttaki tonik dengesini ayarlayarak dokular?n s?k?l???n? artt?r?r.
 • Fitness: Geleneksel fitness (esneme/gev?eme) çal??malar?na uyum sa?layabildi?i gibi, bu çal??malarda ?s?nma ve so?uma program? olarak kullan?labilir. Step, Aerobics ve di?er fitness programlar?ndan önce ?s?nma amac?yla kullan?ld???nda sporcular?n ana çal??ma program?na ay?racaklar? zaman artar.
 • Spor: Genelde uygulanan kas güçlendirici spor programlar? ile birlikte uyguland???nda, kaslar?n çok daha k?sa sürede güçlenmesine yard?mc? olur. Bunun yan? s?ra tek ba??na kullan?ld???nda da benzer etkiyi görmek mümkündür. Günde sadece 10 dakikal?k bir uygulama ile vücudun her bölgesindeki kaslar güçlenir.
 • Fizik Tedavi: Vibrasyon uygulamas? kaslar?, kas dokusunu, kemik yap?s?n? ve eklem ba?lar?n? güçlendirir, eklem sakatlanmas? riskini azalt?l?r. Ayr?ca bu bölgelerde görülen hasarlar?n daha k?sa süre içinde onar?lmas?n? kolayla?t?r?r.
 • Rehabilitasyon: Kas zafiyetini (atrophy) ve kas gev?ekli?ini (hypotonia) ortadan kald?r?r, a?r?lar? azalt?r, alg?lama sorunlar?n? (Proprioceptive disturbances) giderir. Tüm vücutta rahatlama yarat?r.
 • Medikal: Kan dola??m?n? düzenler, kemik erimesi (osteoporosis) bozukluklar?n?n düzeltilmesine katk? sa?lar. Çal??ma esnas?nda kalp at?? h?z? sabit kald???ndan vücuda ilave yük getirmez.

POWER PLATE ?LE ÇALI?MANIN FAYDALARI :

 • Esneklik kazand?r?r,
 • Vücuttaki tüm kaslar?n çal??mas?n? sa?lar,
 • Eklem sakatl?klar? riskini minimuma indirir,
 • Kan ak??? ve oksijenlenmeyi artt?r?r,
 • Hormanlar?n daha yüksek düzeyde çal??mas?n? sa?lar,
 • Vücudun Patlama Gücü artar,
 • Vücüt suyunun drenaj?n? artt?r?r,
 • Osteoporosis etkisini azalt?r,
 • S?rt ve bel a?r?s?n? azalt?r, bu bölgeleri güçlendirir,
 • Selülit olu?umunu engeller, selüliti azalt?r,
 • Kemik yo?unlu?unu artt?r?r,
 • Kolajen üretimini artt?r?r,
 • Zihinsel ve bedensel stresi azalt?r.

Tüm Vücut Vibrasyonu (Whole Body Vibration) uygulamas? ile insan vücudunda ya?amsal önemi bulunan Mutluluk Hormonu (Serotin ve Neurotrophine), Büyüme Hormonu( HGH-Human Growth Hormone) ve Testosterone hormanlar?n?n salg? seviyelerinde art??lar olmaktad?r.

 Kevin Gausman Authentic Jersey

ÜST