PRESSO TERAPİSİ (LENF DRENAJI)

pressoterapi

Pressoterapi; vücuttaki lenf noktalar?ndan ba?layarak yapm?? oldu?u bas?nçl? uyar?larla ayak taban?ndan gö?üs alt?na kadar uygulanan bir bas?nç terapisidir. Vücuttaki lenfatik dola??m? h?zland?rarak damarlar aras?nda biriken s?v?y? drene eder. Çe?itli hastal?klar sebebiyle olu?an ödemin tedavisinde de kullan?l?r. Böylelikle, vücutta suyun tutulmas? (ödem) ve selülit gibi problemler sa?l?kl? bir ?ekilde çözüme ula?t?r?lmaktad?r. 

Pressoterapi uygulamas? zay?flama sürecinde hastan?n ödemini atmas?n? ve daha rahat bir zay?flama süreci geçirmesini sa?lar. 

Lenfatik drenaj cihaz? ile parmak uçlar?ndan yukar?ya do?ru, düzenli aral?klarla bas?nç uygulanarak, lenf drenaj? sa?lan?r. Uyguland??? bölgede cilt kalitesinde düzelme, çevresel olarak incelme, deri ve deri alt?nda s?k?la?ma olur. Bu da güzel ve pürüzsüz bir cilt yarat?r. Bir seans 20 dakikad?r. Elektroterapinin arkas?ndan uygulanmas? etkinli?i artt?r?r. 

Uygulanma alanlar?: 
– Selülit 
– Kar?n içi operasyonlar sonras? bacakta olu?an ödem 
– Gebelik s?ras?nda ayaklarda olu?an ödem 
– Menstruasyon öncesi olu?an ödem 
– Liposuction ameliyat? sonras?

Lenf diranaj? cihaz? dola??m,sindirim,kas ve lenfatik sistemleri h?zland?r?p yorgunluk stres ve gerginli?i azalt?r.

 Jacob Markstrom Jersey

ÜST