RADYO FREKANS

 radyofrekans_9861869Radyofrekans ?s? kontrollü zay?flama yöntemidir. Radyo dalgalar? vücuttaki su molekülleri ile iyonlar?n? (sodyum-potasyum-kalsiyum-magnezyum) harekete geçirir. Bunlar?n hareketlenmesine ba?l? olarak enerji aç??a ç?kar ve bölge ?s?n?r. Normalde 36–37 derece olan vücut ?s?s?n? 41–43 dereceye ç?karmaktad?r. Cilt ?s?s? bu noktaya geldi?inde, cilt alt? bölgedeki ?s? 50–55 dereceye tekabül eder.

Radyofrekans uygulamas?n?n ?s?t?c? etkisi, cilt alt? ya? tabakas?na kontrollü ?s? gönderir. Is?nan kollajen liflerinin boyu k?sal?r ve buna ba?l? dokular s?k?la??r. Is?n?n etkisi ile kollajen üreten fibroblast hücreleri uyar?l?r. Radyofrekans uygulamas? ile hücre metabolizmas? h?zlan?r ve bölgedeki kan dola??m? artar. Ya? hücreleri parçalan?r, sorunlu bölgedeki dalgal? görünüm önemli ölçüde hafifler. Bu uygulama ile dokuda s?k?la?ma ve ya? hacminde azalma elde edilir.Radyofrekans su içeren bütün dokular? kontrollü bir ?ekilde çok derin dokulara geçmesine (veya iletilmesine) yol açmadan ?s?tmaktad?r. Çünkü Radyofrekans, hücrelerdeki su moleküllerini harekete geçirmektedir. Bu yöntem ile su düzeyi çok yüksek olan ya? hücrelerine ula??labilmektedir. Uygulama s?ras?nda ?s?nan bölgede ya? hücrelerinin duvarlar? parçalan?r, ya?lar erimeye ba?lar. Eriyen ya?lar dola??m?n artmas?na ba?l? olarak kan ve lenf yolu ile emilir ve vücuttan at?l?r.

Radyofrekans uygulamas?nda olu?an ?s? ile fibroblast aktivasyonu h?zlan?r. Vücutta s?k?l???, gerginli?i sa?layan dokuya ba? dokusu denir. Bu dokuyu olu?turan hücreler ise fibroblast hücreleridir. Ya?lar?n erimesine, kolajenlerin ço?almas?na ve ba? dokusunun yenilenmesi ile incelmeye, zay?flamaya, toparlanmaya ayr?ca; selülitlerin, sarkmalar?n ve k?r???kl?klar?n azalmas?na yard?mc? olur.Vücutta, bölgesel ya? birikimlerinde (kalçalar, bacaklar, kar?n, bel, bölesi ve Liposuction sonras? olu?an düzensizliklerde) kullan?l?r. Ayr?ca selülitte çok iyi bir tedavi sistmidir.

 

 Dmitry Orlov Jersey

ÜST