PRP KÖK HÜCRE TEDAVİSİ

P.R.P PLAZMA (KÖK HÜCRE) TEDAV?S?

Anti aging uygulamalar? aras?nda, son zamanlarda ‘kök hücre’ tan?m?ndan s?kl?kla bahsediliyor. Ba?ka bir kimyasaldan yararlan?lmadan ki?inin kendi hücrelerinin kullan?ld??? kök hücre uygulamalar? bütün dünyada h?zla yayg?nla?maktad?r.

Modern ya?am tarz?n?n bize sundu?u kolayl?klar yan?nda, cildimize verdi?i zararlar da kaç?n?lmaz bir gerçektir. Düzensiz ve zamans?z beslenme, ?ehir hayat?n?n karga?as? ve stres, cildimizin zamanla y?pranarak zarar görmesine sebep olur.

Ancak art?k pratik çözümler sunan ve cerrahi giri?imler olmamalar? sebebiyle daha tercih edilir hale gelen dermato-kozmetolojik uygulamalar ve medikal cilt bak?mlar? ile bu olumsuz etkileri yok etmek ve yenilerini engellemek mümkün hale gelmi?tir.

PRP plazma tedavisinde, ki?inin kendi kan? al?n?r, özel bir i?lemden geçirilir ve kan?n ?ekilli elemanlar? ile plazmas? birbirinden ayr?larak trombositlerce zengin bir plazma elde edilir. Trombositler, kanda bulunan ve kanaman?n durdurulmas? ile olu?an yaran?n iyile?mesinde rol oynayan hücrelerdir. Ayr?ca yeni kolajen üretimi için fibroblast gibi hücreleri uyar?r ve ya? hücreleri ile yüzde dolgunlu?u sa?layan pre-adipositlere dönü?ebilirler. Trombosit aç?s?ndan zenginle?tirilmi? plazma daha büyüme faktörünün aç??a ç?kmas? ile daha fazla kök hücre çekimine neden olan birkaç milyondan fazla trombosit içerir. Böylece cilde olan yararlar? ciddi bir art?? gösterir.

Yakla??k 15 dakika içinde gerçekle?en bu i?lemden sonra, elde edilen yeni kan, arzu edilen amaç için, küçük enjektörler vas?tas? ile hastan?n cildine enjekte edilir. Böylece yenilenen kan hücreleri enjekte edilen alanda, hücreleri tamir etmeye ve yeni kolajen sentezlemeye ba?lar. Tedavi, ciltte biyolojik olarak aktif bir fibrin-iplik iskelesi olu?turur, bu ’iskele’ fibrin ipliklerin içine hapsolan trombositleri bar?nd?r?r ve takip eden yakla??k 300 günde fibroblastlar ve kök hücrelerinde oldu?u gibi iskelenin içine do?ru yeni mikro kan damarlar? geli?meye ba?lar. ??lemden sonra cilt gençle?ir, istenmeyen yaralar ve izler önemli oranda yok olur. Cilt parlak, ???lt?l? ve pürüzsüz bir görüntüye kavu?ur. ??lem toplam 1 saat içinde tamamlan?r. Ancak tek seans yeterli olmayabilir. Tedavi 4 – 6 ay aral?klarla tekrarlan?rsa, sonuç daha çok ba?ar?l? olur.

PRP Tedavisi Hangi Durumlarda Kullan?l?r?

-Cilt yenileme (en belirgin etkisi 15 gün içinde ciltteki matl?k, donukluk düzelir.)
-Cilt gençle?tirme
-Ton farkl?l?klar?
-Gözenek geni?li?i
-Akne izleri
-Göz çevresi ve göz alt? dokunun s?k?la?t?r?lmas?
-Yara izleri
-Saç dökülmeleri

Önemli bir kullan?m alan? da saç dökülmesi tedavisidir. Dökülen ancak kökleri ölmemi? olan saçlar? yeniden kazanmada oldukça ba?ar?l? sonuçlar al?nm??t?r. Ayr?ca herhangi bir ya? k?s?tlamas? da bulunmamaktad?r. Ancak sözü etti?imiz organ deri oldu?u ve deride estetik duru?umuzu ortaya koydu?u için bu i?lem mutlaka uzman ellerde yap?lmal?d?r. Tedavide kan, derinin kendi katmalar? içerisinde özel bir ?ekilde verilmektedir. Yani kan?n nereye, nas?l verilece?i çok iyi bilmek önem ta??r. Yanl?? bir katmana verilen kan, cilde ciddi bir hasar vermemekle birlikte, bir yararda sa?lamaz. Can yak?c? bir tedavi de?ildir, i?nenin batma ac?s?n?n d???nda herhangi bir ac? a?r? hissedilmemektedir. Bu cilt gençle?tirme tekni?i 2004 y?l?ndan bu yana Japonya, ?ngiltere, ?spanya, Portekiz, Arjantin ve daha pek çok ülkede kullan?lmaktad?r.

 Breeland Speaks Authentic Jersey

ÜST