S.S.S.

SIKÇA SORULAR SORULAR

26 ya??nday?m ve aln?mda derin mimik k?r???kl?klar? ve göz çevremde ince k?r???kl?klar var, botoks tedavisi için ya? olarak erken mi?

Ya? önemli de?il, baz? ki?ilerde genetik olarak mimik k?r???kl?klar? 20’li ya?larda ba?lar, ilerlememesi için botoks tedavisine ba?lanabilir.

Botoks yapt?rd?ktan sonra bir daha yapt?ramazsam daha fazla deforme olur mu?

Hay?r, botoks tedavisi geçici olarak mimik kaslar?n?n kas?lmas?n? azaltt??? için etkisi geçince eski haline döner. Ya?lanma kald??? yerden devam eder.

Mezoterapi tedavisi etkileri ne zaman görülmeye ba?lan?r?

Mezoterapi tedavisinin etkileri hangi bölgeye yap?ld???na ba?l?d?r. Örne?in göz alt? torbalar?n?zdan kurtulmak için mezoterapi tedavisi yapt?rm?? iseniz ilk seansta olumlu sonuçlar? görürsünüz. Ancak selülit veya bölgesel zay?flama için mezoterapi tedavisi al?yorsan?z birkaç seans beklemeniz gerekir.

-47 ya??nday?m, do?al görünen bir elmac?k dolgusu yapt?rmak istiyorum, bu mümkün mü?

Gençlik a??s?n?n B?oexpander formu, do?al bir elmac?k dolgusu ve ?ekillendirme sa?lar. Bu bölgeyi hem ?ekillendirir hem de bir y?l boyunca cildinize canl?l?k ve parlakl?k sa?lar. Detay bilgiyi web sayfam?zdan okuyabilirsiniz.

– 29 ya??nday?m, her zaman ka?lar?m çok dü?ük ve ifademi çok bozuyor. Ameliyats?z ka? kald?rma yap?labilir mi?

Ka? ve kas yap?s? uygunsa botoksla ka? kald?rma yap?labilir. Muayene sonras? uygun olup olmad???na karar vermek gerekir. 4-6 ayda bir yap?lacak düzenli botoks tedavileri ile ka??n her zaman için formunu sa?layabilirsiniz.

– Zay?flama Çaylar? ve Baz? Bitkisel Çaylar Zay?flat?r m?? 
Bu çaylar?n vücuttaki suyun at?lmas?n? h?zland?r?c? etkileri mevcuttur. Dolay?s?yla kullan?mlar? ile birlikte vücuttan fazla miktarda su idrarla d??ar? at?lacak ve bu durum zay?flama ?eklinde alg?lanacakt?r. Ancak ?i?manl?k; vücutta bulunan ya? miktar?ndaki art??? tan?mlamaktad?r. Halbuki bu tür çaylar vücuttaki suyu kaybettirmektedir. Su içildi?inde tekrar eski kiloya geri ula??lmaktad?r. Ayr?ca zay?flama amaçl? kullan?lan bu diüretik çaylar / otlar kal?n ba??rsakta bulunan “mikrovillüs” ad? verilen tüycüklerin k?salmas?na veya düzle?mesine yol açt??? için peristaltik hareketleri azaltmakta, yani kab?zl??a yol açmaktad?r. Kullan?ma ara verildi?i taktirde normal d??k?lama gerçekle?memekte, ki?i tekrardan bu çaylarla d??ar? ç?kabilmektedir. Bu k?s?r döngüye girmemek ad?na, mümkünse hiç bula?mamak daha iyi sonuçlar verecektir. Çözümü posal? (lifli) besinlerin tüketimine a??rl?k vererek, bol su içerek ve hareket ederek sa?lamak en do?al ve do?ru yöntemdir.

– Dudaklar?m? biraz ?ekillendirmek istiyorum, üst duda??m çok ince ve asimetrik. Dolgu yapt?rmak istiyorum fakat abart?l? olmas?ndan korkuyorum.

Dudak için çok özel, naturel hyaluronik asit dolgular var. Ki?iye uygun, küçük fakat etkili dozlarda sonuç hem ba?ar?l? hem de do?al olur. Dudak ?ekillendirme, duda?? ?i?irmeye yönelik de?il, duda?? ?ekillendirmeye yönelik uygulanmal?.

– Ka? aramda, aln?mda ve göz çevremdeki k?r???kl?klar beni oldu?umdan daha yorgun gösteriyor ve bu bölge için botoks yap?ld???n? biliyorum fakat do?al olmamas?ndan korkuyorum?

Ki?iye özel, uygun ve yeterli dozda yap?l?rsa son derece do?al olur. Kas yap?n?za uygun, küçük fakat etkili dozlarda uygulanan botoks tedavisi do?al olur. Ba?ar?l? bir botoks çal??mas?; uygulama sonras? ne yap?ld??? anla??lmayan fakat cildin daha fresh ve formda göründü?ü çal??ma ?eklinde uygulanmal?d?r. Ki?iye özel olmayan, tek tip, protatip yüzler bu uygulaman?n kötü örnekleridir.

– Zay?flamak için sürekli ….. besinini tüketiyorum. Bu ?ekilde zay?flayabilir miyim?
?nsanlar?n en çok kand?r?ld??? olaylardan bir tanesi budur. Tek tip besini çok fazla tüketerek zay?flamaya çal??mak. Bu besin limon, lahana çorbas?, sirke vb gibi çe?itli besinler olabilir. Bunlar? tüketmek tabii ki zararl? de?ildir fakat genel beslenmenizi hiç de?i?tirmeden sadece bu tip besinlerle tek tip beslenmeniz sizi zay?flatmaz, sadece yanl?? umutlar ve hatta bunlar?n kontrolsüz ve a??r? tüketimi size çe?itli zararlar verir. Özellikle medyada ç?kan bu tür haberlere lütfen kendinizi kapt?rmay?n?z ve zay?flayaca??m derken sa?l???n?zdan da olmay?n?z.

– Sa?l?kl? olan insanlar da ozon alabilir mi ? Neden Sa?l?kl? bireyler ozon almal?lar?
Herhangi bir sa?l?k problemi olmayan insanlarda, tamamen koruma amaçl?, ba????kl?k sistemini güçlendirmeye yönelik olarak ozon tedavisini alabilirler. Ozon tedavisi vücudumuzda bozulan yada bozulmu? olmas?na ra?men herhangi bir belirti vermeyen rahats?zl?klar?n olu?um a?amas?nda giderilmesini sa?layarak ki?inin sa?l?kl? bir ya?am sürdürmesine yard?mc? olur. Özellikle k?? aylar? geldi?inde ortaya ç?kan grip salg?nlar?ndan etkilenmemek isteyenler, ozon tedavisi sayesinde rahat bir nefes alabilirler.

– ?deal Kilo Kayb? Ne Kadar Olmal??
Dünya Sa?l?k Örgütü (DSÖ) haftal?k a??rl?k kayb?n?n 0.5 – 1.0 kg. aras?nda olmas? gerekti?ini vurgulamaktad?r. E?er ki birey a??r derecede ?i?man ise veya obeziteye ba?l? birtak?m komplikasyonlar söz konusu ise; kontrollü olarak haftada 1.5 kg. a??rl?k kayb?n? uygun görmektedir. Hatta Dünya Sa?l?k Örgütü’nün son sa?l?k raporunda haftada 250 – 900 gram a??rl?k kayb? uygun görülmektedir. Ayda 4 – 6 kg. üzerindeki a??rl?k kayb? metabolik olarak birtak?m sa?l?k sorunlar?n? da beraberinde getirmektedir. Bu yüzden 20 senede ald???m?z kilolar? 20 günde vermeye kalkmamal?y?z.

 Andrej Sustr Womens Jersey

ÜST