PRP İLE SAÇ DÖKÜLME TEDAVİSİ

Saçlar?n fizyolojik yap?s?nda olan incelme ve zay?f dü?me durumlar?nda saç diplerine uygulanan enjeksiyonlarla saç?n güçlenmesi sa?lan?r. Saç mezoterapisi ve P.R.P, uygulanan yöntemler aras?ndad?r.
 

Prp nedir?

saç tedavisi prp

Saça uygulanan PRP (Platelet Rich Plasma), kendi kan?n?zdaki materyallerin kullan?larak saçl? deri dokusunun ve içindeki saç köklerinin onar?lmas? i?lemidir. K?sa süre içerisinde, kolay uygulanabilen ve etkili sonuçlar veren bu yöntem, saç kayb?nda en iyi medikal tedavi yöntemlerden biri olarak gösterilmektedir.
 

PRP, saça nas?l etki ediyor?

PRP’ de amaç, zengin materyalle saç kayb?n? durdurarak, sa?l?kl? saç döngüsünü kazand?rmak ve saç tellerini güçlendirmektir. PRP, i?lemde ki?inin kendi kan? kullan?ld??? için hiçbir alerji ve kanla bula?an hastal?k riski ta??maz. ?yile?me süreci, içerik dolay?s?yla çok k?sad?r. Uygulama bölgesinde doku geli?imi ba?lar, hasar görmü? zay?f saç folikülleri onar?l?r ve yeni, güçlü saç k?l? üremeye ba?lar.
 

PRP, nas?l uygulan?r?

Tedavi edilecek ki?iden al?nan 10-20 ml. Kan, özel santrifüj ve mikrofiltrasyon yöntemlerinden geçirilip k?rm?z? hücreler ayr??t?r?l?r. Daha sonra beyaz hücre ve organizman?n tamirat?nda önemli rolü olan platelet ya da trombosit denilen hücrelerden zengin bir plazma materyali elde edilir ve saçs?z bölgeye enjekte edilir. Uygulama bölgesinde doku geli?imi ba?lar, hasar görmü? zay?f saç folikülleri onar?l?r ve yeni, güçlü saç k?l? üretmeye ba?lar.
 

Kimler PRP yapt?rmal??

PRP, hem kad?nlar, hem de erkekler için sonucu çok memnun edici bir uygulamad?r. Yöntem, saç ekimi operasyonlar?ndan sonra da yerle?tirilen greftlerden maksimum sonuçlar almak için özellikle önerilir.
 

Saç mezoterapisi nedir?

Saç mezoterapisi

Saç Mezoterapisi, saç köklerinin daha sa?l?kl? ve ya?am süresi daha uzun saç telleri üretebilmesi için aktif hale getirilmesi i?lemidir. Saç Mezoterapisi’nin di?er klasik ilaç tedavilerine göre üstünlü?ü; ilaçlar?n küçük dozlarda bölgesel kullan?lmas?d?r. Yan etki riskinin olmamas? bu yöntemin ba?l?ca avantaj?d?r. Ayr?ca bu i?lemin sonuçlar? oldukça tatminkârd?r.
 

Saç Mezoterapisi  nas?l uygulan?r?

Saç mezoterapisinde amaca uygun olarak seçilen ilaç kar???mlar?, bölgesel olarak küçük dozlarda, özel i?neler ve özel bir teknikle cilt içine verilir. Derinin orta tabakas?nda bulunan k?lcal damar uçlar?na ula?an ilaç, süratle etkisini gösterir. Uygulanan ürün, saç köklerini besleyen vitaminleri, mineralleri, özel yap? ta?? proteinlerini, antioksidanlar? ve bölgesel kan dola??m?n? artt?r?c? ilaçlar? içerir.
 

Saç mezoterapisi kaç seans uygulan?r?

Saç mezoterapisi ihtiyaca göre 4 – 10 seans uygulanabilir. Bu say?, saçl? derideki ve saç tellerindeki hasar?n düzeyine ve dökülme h?z?na göre belirlenir. Seans aral?klar? 7 – 10 gündür. ?lk olumlu geli?meler 3. ya da 4.seanstan sonra görülmeye ba?lar. Baz? hastalarda ayda bir devam tedavisi halinde tedaviye devam edilebilir. Ortalama etki süresi 3 – 4 y?ld?r. Saç mezoterapisi yan etkisi olmayan, k?sa sürede etki gösteren bir tedavidir. Bu yöntem sayesinde saçl? deride kan dola??m? artar, saç köklerinde hücresel ço?alma ve büyüme h?zla uyar?l?r, saçl? deri gerekli nem oran?na ula??r. Besinsel destek ayn? zamanda saç tellerinin koruyucu keratin k?l?f?n?n da geli?tirilmesini sa?lar. ??lem, çok ince uçlu i?nelerle yap?ld???ndan çok fazla ac? hissedilmez. ??lem sonras? buzlu ped uygulamas? ile ki?i rahatlat?l?r.
 

Saç Mezoterapisi saça nas?l etki eder?

Saçlar? dökülmeye kar?? dirençli k?lmak ve korumak, daha güzel gözükmesini sa?lamak ve saçlarda s?kla?ma sa?lamak saç mezoterapisiyle mümkündür. Saç Mezoterapisi, cans?z saçlardan ?ikâyet edenler için en iyi çözümdür.
 

mezoterapiMezoterapinin ilk etkisi saç dökülmesini durdurmakt?r. Erkek veya kad?n, hangi nedenle olursa olsun, saçlardaki bozukluk, saç yap?s?ndaki beslenme ve dola??m bozuklu?undan kaynaklan?r. Saç mezoterapisi beslenme ve dola??m bozuklu?unu, do?rudan hedefe yönelik olarak düzeltti?i için dökülmeyi çok yüksek oranda durdurur. ??lemin ikinci etkisi, saç kalitesini art?rmakt?r. Yöntemle, kafa derisinde ölmeyen, dökülmeyip bebek saç? gibi duran tüycüklerin veya birbirine yap??an, uçu?an ince telli saçlar?n kal?n saça dönü?mesi mümkündür. Bu do?rultuda dökülme ve ya cans?zla?ma olmadan saç?n canl?l?k ve parlakl???n? amaçlayan birçok insan için de, bu etki önemli bir referanst?r. Üçüncü etki ise saç hücrelerini bitkisel hayattan ç?karmakt?r. Yöntem, canl?l?klar?n? korumalar?na ra?men saç üretemeyen saç hücrelerine uyar?r. Bu i?levle saçs?z gibi görünen alanlar?n bile harekete geçmesi sa?lanabilir. Saç dökülmelerinde, saç kökünde küçülme, saç?n ya?am döngüsünde h?zlanma ve saç?n büyüme evresinin (anajen evre) k?salmas? söz konusudur. Bu yöntem ile saç kökü güçlenir. Yenilenme süreci uzarken dökülme süreci ve miktar? azal?r. Saç mezoterapisi, dökülmenin durmas?nda ve kontrolünde çok önemli bir i?lemdir.
 

Mezoterapiye ek olarak uygulanan destek tedavilerle saç daha da güçlü hale gelir. Mezoterapi seanslar?yla beraber ek yöntemler (radyofrekans, saç lazeri gibi…) destek amaçl? uygulanabilir. ?ampuan, tonik, ya? gibi d??ar?dan yap?lan uygulamalar ek olarak önerilebilir. Özellikle, erkeklerdeki androgenetik dökülmede bir ilac?n kullan?m? gereklidir. Bu nedenle ilaç tedavileri, saç dökülmeleri k?sa zaman önce ba?lam?? olanlarda (5 y?l), önden aç?lmas? ve tam kelli?i bulunmayan erkeklerde daha etkilidir. ?laç tedavisi, mutlaka doktor önerisiyle ve resmi makamlar?n onaylad??? ilaçlarla yap?lmal?d?r.
 

Kimler Saç Mezoterapisi yapt?rmal??

Mevsimsel, strese ba?l?, gebelik sonras? ya da metabolik nedenlerle saçlar?nda a??r? dökülme ya?ayanlar, k?r?lma, cans?z ve mat görüntüden ?ikâyeti olanlar saçl? deri mezoterapisinden yararlanabilirler. Saç mezoterapisinde, saç geli?imi ve sa?l?kl? saç telleri üretilmesi için gerekli olan eksikliklerin yerine konmas?yla daha dolgun, hacimli ve parlak saçlara sahip olunur. Özellikle k?l kökünde bir küçülmenin gözlendi?i ve k?l?n olu?um ve büyüme evresi olan “anajen aktif büyüme dönemi evresinde” k?salman?n saptand??? “androjenik alopesilerde (erkek tipi saç dökülmesi)” mezoterapi uygulanmas? faydal?d?r.
 

Hormonsal ve genetik saç dökülmelerinde ise bu yöntem destek tedavi olarak tercih edilebilir. Mezoterapi uygulamas?nda kullan?lan kar???m?n içeri?i ki?inin ihtiyaçlar?na göre düzenlenebilmektedir. Saç mezoterapisi, lokal / bölgesel uygulan??, do?rudan hedef dokuya verilim, dökülmenin durmas?n?n yan? s?ra tüm saçlar?n daha canl? ve parlak görünmesi, sistemik yan etki azl???, kullan?lan ilaçlar?n ufak dozlarda verilmesi, ilac?n aktif yararlan?l???, ilac? bizzat hekimin uygulamas?, seans aralar?n?n uzun, seans say?lar?n?n az olmas?, sonuç kalitesinin yüksek olmas?, dü?ük maliyetli olmas? sebebiyle birçok yönteme göre daha avantajl?d?r.

 Jim McMahon Jersey

ÜST