SELÜLİT

care for beautiful woman body

Bayanlar?n temel s?k?nt?lar?ndan biri olan sellülit, özellikle bacaklar, göbek ve kalça bölgelerini etkilemektedir. Ciltte derecelerine göre elle cilt s?k??t?r?ld???nda ortaya ç?kan sellülit görüntüsünden ç?plak gözle rahatl?kla görülebilen portakal kabu?u görünümünde ileri derece sellülite kadar de?i?en formlarda kar??m?za ç?kar.

Sellülit olu?umunda dola??mda yava?lama, toksinlerin at?lamamas?, zamanla geni?leyen ya? dokusunun dola??ma bas? yaparak zaten sorunlu olan toksin at?l?m?n? daha da bloke etmesi ve zamanla “fibröz septa” ad?n? verdi?imiz k?r?lmas? zor olan bantlar?n olu?up artm?? ya? birikimini daha da gruplara ay?rarak istenmeyen görüntünün ortaya ç?kmas? önemlidir.

Sellülit nedenleri nelerdir?

1) Genetik e?ilim
2) Hormonal de?i?imler (Östrojen etkisi ön plandad?r)
3) ?lerleyen ya? ve ba? dokusu zay?fl???n?n olu?umu
4) Egzersiz yapmamak
5) Hamilelik dönemi
6) Sigara ve alkol
7) A??r? ya?, ?eker ve tuz tüketimi

Sellülit dereceleri nelerdir?
Derece 0 : Deri iki parmak aras?nda s?k?ld???nda bile ortaya ç?kmaz.
Derece 1 : Ayakta dururken ve yatarken sellülit görülmez. Deri iki parmak aras?nda s?k?ld???nda sellülit ortaya ç?kar.
Derece 2 : Ayakta dururken sellülit görülür fakat yatt???nda kaybolur.
Derece 3 : Atakta ve yatarken sellülit rahatl?kla görülmektedir.

Sellülit tedavisinde klini?imizde neler uygulan?yor?
Ki?inin ?ikayetçi oldu?u sellülitle ilgili genel bilginin de?erlendirildi?i doktor görü?memizden sonra gerekli i?lem seans say?lar?m?z ve i?lem s?kl???m?z planlan?yor. Tedavide radyofrekans ve lenf drenaj ile birlikte mezoterapi uygulamaktay?z. 

Mezoterapi sellüliti nas?l tedavi eder?
Venöz ve lenfatik dola??m? düzenler
Ba? doku bantlar? aras?na s?k??m?? olan ya? birikimini eritir.
Dolas?m sorunundan kaynaklanan ödemin azalmas?n? sa?lar.
Portakal görünümüne yol açan fibröz bantlar?n y?k?l?p sa?lam ve sa?l?kl? kollajen olu?umunu ba?lat?r.

Sellülit mezoterapisi hangi s?kl?kta ve ne kadar süreyle uygulanmaktad?r?
Sellülit tedavisinde mezoterapi genellikle haftada bir olmak üzere 8 -12 seans devam eden bir süreçtir.  Sonuç al?nd?ktan sonra i?lem aral?klar? aç?labilir. Sellülit ya?am tarz?na göre ve ki?isel özelliklere göre aral?kl? olarak ortaya ç?kabilen bir durumdur. Kozmetik rahats?zl?k yan?s?ra ilerleyen süreçte bacaklarda yo?un a?r? ?ikayetine yol açabilmekte ve genel vücut sa?l???n? bozabilmektedir. Dolay?s?yla henüz çok ilerlemeden önlem al?narak iyi sonuçlar?n korunmas? yönünde koruma seanslar?na da devam edilmelidir.

 Eric Thames Jersey

ÜST