SİVİLCE TEDAVİSİ

sivilceTedavisi

Akne Nedir?
Genel olarak ‘sivilce’ ad?yla bildi?imiz akne en s?k rastlanan cilt problemidir. Her 100 yeti?kinin 85’inin hayat?n?n bir döneminde geçip gider, 15’inde ise tedavisi güç bir hal al?r. Akne derimizde bulunan ya? bezlerinin bir hastal???d?r, normalde bu bezlerin salg?lad??? ya??n deri yüzeyine ç?karak at?lmas? gerekir. Ancak ergenlik döneminde ya? bezi daha fazla ya? salg?lar, bu ya??n deri yüzeyine geçi?ini sa?layan kanal yo?unla?m?? bir ya? kütlesi nedeniyle t?kan?r. Aknenin temel nedeni bu t?kanmad?r.

Aknenin Geli?imi
Bu t?kaç do?al bir boya nedeniyle (kirden de?il!) siyahla??r ve cildimizde zaman zaman gördü?ümüz ve s?kmaya çal??t???m?z siyah noktalar olu?ur. Ancak tek neden bu de?ildir.
Derimizde ne kadar temizlesek de birçok bakteri bulunur. Bu bakteriler ya? bezlerinin t?kal? olan kanallar?ndan içeri girerek hem varl?klar?yla hem de ortaya ç?kard?klar? birtak?m kimyasal maddeler nedeniyle t?kanm?? olan ya? bezinde iltihaba (enflamasyon) yol açarlar.

Akne Kimde ve Neden Olu?ur?
12-17 ya? grubundaki hemen hemen herkes, ?rktan ve etnik özelliklerden ba??ms?z olarak akne problemi ya?ayabilir. Bu ki?ilerin ço?u basit tedavilerle akne probleminden kurtulabilirken, daha ciddi durumdakiler uzun süreli tedavi görmelidirler. Ergenlik dönemindeki gençlerin neredeyse %40′? akne sorunlar? için bir dermatolog yard?m?na ihtiyaç duyacak kadar ciddi sorunlar ya?amaktad?r.
Pek çok ki?ide akne sorunu 10-13 ya?lar? aras?nda ortaya ç?kar. Genelde 5-10 y?l sürer ve 20’li ya?lar?n ba?lar?nda geçer. Buna ra?men aknenin 20’li ve 30’lu ya?larda da devam etti?i, hatta ergenlik döneminde akne sorunu ya?amayan ki?ilerde yeti?kinlikte akne problemi ya?and??? da görülmektedir.
Akne lezyonlar? en çok yüzde olu?ur ama ayn? zamanda boyun, çene, s?rt, omuz, kafa derisi, kollar ve bacaklar?n üst k?sm?nda da görülebilir.
Ergenlik döneminde görülen aknelerin sebebi, ki?ilerin çocukluktan gençli?e geçi? döneminde ya?ad?klar? de?i?ikliklerdir. Fiziksel olgunlu?u sa?layan hormonlar, ya? bezlerinin daha çok sebum üretmesine neden olurlar.

Ya? bezleri üzerinde en çok etkili olan hormon androjen hormonudur. Erkeklik hormonu olan androjen, kad?nlarda da bir miktar bulunur.
Ya? bezleri, içinden bir k?l?n büyüdü?ü k?l foliküllerinde bulunurlar. Ergenlik döneminde folikülün etraf?nda bulunan hücreler daha s?k dökülürler. Akneli ki?ilerde, akneli olmayan ki?ilere göre hücreler daha çok dökülür ve birbirine yap???r.

Dökülen hücreler sebumla kar???p birbirine yap??t???nda, folikülün a?z?n? t?kamaktad?r. Bu esnada ya? bezleri sebum üretmeye devam etmekte ve foliküller sebumla dolmaktad?r.
Buna ek olarak, ciltte ya?ayan bir bakteri olan P.acnes, kapal? k?l foliküllerinde, daha kolay ve h?zl? bir ?ekilde ço?almaya ba?lar.

Bu bakteri ciltte inflamasyona neden olan tahri?ler yarat?r; bazen folikülün duvar? patlayarak enfeksiyon cilde yay?l?r. Akne lezyonlar?n?n siyah nokta lardan, sivilcelere, onlar?n da nodüllere dönü?mesi i?te bu ?eklide olmaktad?r.

Aknenin Dört Temel Nedeni
Akne, k?l-ya? bezleri biriminin hastal???d?r.
Ya? bezleri isimlerini ürettikleri ya?l? bir madde olan sebum’dan al?rlar. Normal ?artlar alt?nda sebum, k?l folikülü boyunca ilerler ve cilt yüzeyine ç?kar. Akne olu?tu?u zaman sebum folikülün içinde kal?r ve d??ar? ç?kamaz. Akneler ya? bezlerinin daha yo?un olarak bulundu?u yüz, boyun, s?rt, kollar?n üstü ve omuzlar gibi bölgelerde daha çok olu?ur. Siyah nokta ?eklindeki akne lezyonlar?na komedon ad? verilirken, k?rm?z?, ?i?mi? ve irinli lezyonlara papül, nodül ve püstül denilmektedir.

Komedonlar?n olu?mas?n? sa?layan dört temel etken vard?r:

Hormonlar (androjenler)
Artan sebum üretimi
Folikülün içindeki de?i?iklikler
Bakteriler
Hormonlar (androjenler):
Akneler genelde, vücut androjen hormonunu daha fazla üretmeye ba?lad??? zaman olu?ur. Androjen üretimi 11-14 ya?lar? aras?nda en üst seviyeye ula?t???nda akneler de artmaktad?r. Genç kad?nlarda menstrüel döngü nedeniyle de?i?en hormon seviyeleri aknelerde alevlenmelere neden olmaktad?r. Bu de?i?iklikler ya? bezlerinin androjenlere olan hassasiyetini de etkilemektedir.

Tedavi Protokolü

  • Fraksiyonel lazer ile tedavi
  • ?laçla tedavi
  • Dermabrazyon ile tedavi
  • Kimyasal peeling ile tedavi ?eklindedir
  • TCA Fraksiyonel Lazer ?le Akne Tedavisi 
Fraksiyonel lazer fraktionel fototermoliz etkisi olan bir lazerdir. Lazerden gönderilen ince, küçük lazer ???nlar?, derinin üst tabakas?ndan geçerek alt ve orta tabakalar?na ula??r, iz görünümüne yol açan bozuk ve harsal? ba? dokusunu tahrip eder.Deri, buradaki tahrip edilen ba?dokusu yerine genç ve sa?l?kl? doku olu?umunu ba?lat?r. Bunun içinde derinin dermal tabakas?nda bulunan fibroblastlardan yararlan?r. Fibroblast aktivitesi ile yeniden olu?an kollajen ve örtücü epitel ciltteki izin yerini al?r. Bu yöntemle ortalama 3–6 seans sonras? sivilce izlerini %40–70 oran?nda azaltmak mümkündür. 


?laçla Tedavi 
Aktif Akne yaralar?n?n tedavisinde tercih edilir. Genellikle aktif akne yaralar? kullan?lan antibiyotik ve antibiyotikli kremler ile bask?lan?r. Uygulanan diyet program? ile lezyonlar?n tekrarlama olas?l??? azalt?l?r. 

Dermabrazyon ?le Tedavi 
Dermabrazyon derinin bir bölümünün cerrahi aletler yard?m? ile soyulmas? prosedürüdür. Soyulan sa?l?ks?z akne izlerini ta??yan cildin yerine yeni sa?l?kl? cildin olu?umunu sa?layan bir cerrahi i?lemdir. Dermabrazyon sonras? yüzde kabuklanmalar olu?ur. Bu kabuklar alt?ndan sa?l?kl? deri eklerinden olu?an deri tabakas? 10-15 günde meydana gelir.

Di?er Lazerler ile Tedavi 
CO2 ve Erbium Lazerin tedavi yöntemi dermabrazyon gibi derinin soyulmas? esas?na dayal? bir tedavi yöntemidir. Dermabrazyon ile lazer aras?ndaki fark lazerde olu?turulan ???k demetlerinin deriyi soyucu etkisinden yararlan?lmas?, dermabrazyonda ise cerrahi mekanik aletlerden yararlan?lmas?d?r. 

Kimyasal Peeling  -TCA  
Glikolik asit, TCA, fenol gibi asitli solüsyonlar?n deriyi soyucu ve gerici etkisinden yararlan?lmaktad?r. Yukar?da belirtilen kimyasal peeling solüsyonlar?n?n akne izlerinin tedavisindeki rolleri içerdikleri asidite oranlar?na göre de?i?kenlik göstermektedir. Yukar?da tüm anlat?lan tedavi yöntemleri sonras? hastalar?n kesinlikle güne? ???nlar?ndan korunmalar? gerekmektedir. Bu nedenle bu tip tedavilere özellikle yaz aylar?nda yap?lmas? sak?ncal?d?r. Aktif akne mevcudiyetinde ise öncelikle medikal tedavi ön plana ç?kmaktad?r.

 Michael Del Zotto Authentic Jersey

ÜST