SLİM-UP

slimUp

Bilimsel ara?t?rmalar sonucu, Slim-Up’ta, infrared (k?z?lötesi) ???nlar ile kaslar?n elektrostimulasyonu yap?larak h?zl?, eforsuz ve risksiz sonuçlar al?nmas? sa?lanm??t?r.
Slim-Up’ta, 6 infrared ???k kayna??ndan ç?kan ???nlar deri tabakalar?n? geçerek derin dokularda ?s? art??? sa?lar. Böylece kan dola??m? uyar?l?r ve dokudaki ya? metabolizmas? artar. I??nlar?n yay?l?m? s?ras?nda, de?i?ik bölgelere uygulanan 16 elektrod arac?l???yla, 3 farkl? tedavi program? seçene?i ile total elektrostimülasyon sa?lan?r. Bu yöntemle gev?ek kaslar ve deri s?k?la?t?r?l?r  . 40 dakikal?k efor gerektirmeyen tedavi seans? s?ras?nda yorgunluk olu?maz ve kalp aç?s?ndan bir risk yoktur. Tedavi tüm vücudu kapsayabilece?i gibi, küçük vücut bölgelerinde uygulanabilir. Slim-Up’?n iki tedavi ünitesinin birlikte çal??mas?yla vücut silüeti yeniden ?ekillenir. 

Dikkatli ara?t?rmalar ve çal??malar sonucu geli?tirilen Slim-Up ile k?sa sürede sonuç al?nmaya ba?lan?r. 

Slim-Up tedavisi sonucuKalça, kar?n ve bacak kaslar? s?k?la??r, bu bölgelerdeki ya? dokusu azal?r ve incelme sa?lan?r.

  • Sellülit görünümü giderilir.
  • Metabolizman?n h?zlanmas? sonucu bölgesel incelme sa?lar.
  • Kan ve lenf dola??m?nda art??? olur.

 Mel Blount Jersey

ÜST