SOĞUK LİPOLİZ

sogukLipoliz3

SO?UK L?POL?Z NED?R?

YA? ALDIRMA ZAHMET?NE GEREK YOK !!

?stenmeyen bölgesel ya?lar, bayan erkek günümüz insan?n?n en büyük sorunlar?ndan biridir. Ne yaz?k ki, eskiye oranla oturarak, masa ba??nda yap?lan i?ler artt?kça, bu sorunun çözümüne yönelik pek çok teknoloji de sunulmaya ba?lanm??t?r.

Bu konuda en son teknoloji ise, ‘So?uk Lipoliz Yöntemi’. Bu yöntem, bugüne kadarki yöntemlerden daha geli?mi? ve farkl?d?r. Vücutta istenmeyen ya? birikimi olan bölgelerdeki ya?lar?, belirli dereceye kadar, etraftaki di?er dokulara zarar vermeden so?utarak , zarlar?n? eritip vücudun çöpçü hücreleri olan makrofajlar taraf?ndan emilerek yok edilmesi esas?na dayanan bir vücut biçimlendirilme yöntemidir (tedavisidir).

CRYO E ACTION ( So?uk lipoliz ) ya? hücrelerini dondurarak i?levsiz hale gelerek onlar?n yokolmas?n? sa?layan kontrollü ve bölgesel bir cilt so?utma yöntemidir. Asl?nda ya? hücrelerinin so?u?a maruz kald??? zaman dermatolojide “so?uk kaynakl? panikülit” olarak da ifade edilen programlanm?? hücre ölümüne (apoptoz) girdikleri yayg?n bilinen bir gerçektir.

Cryolipoliz ( So?uk lipoliz ) cihaz? ile ya? hücreleri hedef al?narak ya? tabakas?n?n bulundu?u bölgeler so?uk arac?l???yla parçalan?r. Ya? hücreleri so?u?un etkisiyle daral?p büzülünce lenfatik sistem taraf?ndan vücuttan at?l?r.

Cryolipoliz ve Cryo Elektroforez uygulama alanlar?

Liposuction yöntemine kar?? serin bir alternatif

Cryo-lipoliz ( So?uk lipoliz ) ya? hücrelerini dondurarak onlar?n i?levsiz hale gelmesini sa?layan kontrollü ve bölgesel bir cilt so?utma yöntemidir. “Kula?a gerçek olamayacak kadar ho? geliyor de?il mi? Asl?nda ya? hücrelerinin so?u?a maruz kald??? zaman dermatolojide “so?uk kaynakl? panikülit” olarak da ifade edilen programlanm?? hücre ölümüne (apoptoz) girdikleri yayg?n bilinen bir gerçektir. Cryolipoliz ( So?uk lipoliz ) cihaz? ile ya? hücreleri hedef al?narak ya? tabakas?n?n bulundu?u bölgeler so?uk arac?l???yla parçalan?r. Ya? hücreleri so?u?un etkisiyle daral?p büzülünce lenfatik sistem taraf?ndan vücuttan at?l?r.

•Cerrahi müdahale gerektirmeyen bir uygulamad?r.
•Lipoliz di?er ad?yla ya? parçalanmas?n? tetiklemek için ya? hücrelerini dondurur ve lenfatik sistem taraf?ndan at?lmalar?n? sa?lar.
•Tedavi esnas?nda 8’e 12 cm boyutunda disk ?eklinde bir cihaz do?rudan cilde uygulan?r.

•Bu cihaz uygulama bölgesine yerle?tirildikten hemen sonra aktif olarak çal??maya ba?lar ve etkisini giderek artt?r?r.
•Cihaz yerle?tirildikten 5 ila 20 dk içersinde 4 ? so?uklukta ya? parçalay?c? etkisini göstermeye ba?lar.
•Di?er dokulara zarar vermez.
•Apoptotik ya? hücrelerinin ölmesini sa?lar.
•Do?al olarak meydana gelen bir iltihaplanma süreci sonras?nda ölü ya? hücreleri vücuttan at?l?r ve ya? tabakas?nda incelme olur

•Sinirler, kas dokusu ve kemiklerin etraf?ndaki ya? dokusunu azaltan zarars?z bir uygulamad?r.•Ya? tabakas?n?n yo?un olarak bulundu?u bölgelerde daha etkilidir.

 

 Rigoberto Sanchez Authentic Jersey

ÜST